Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Materiały użytkowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-JBS1-1MAU
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Materiały użytkowe
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia jakości i bezpieczeństw środowiska-przedm.obowiązkowe
I rok 1 stopień Jakość i bezpieczeństwo środowiska sem. letni
Strona przedmiotu: https://chemia.uwb.edu.pl/pracownicy/agnieszka-zofia-wilczewska-22/
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Literatura:

Literatura podstawowa:

Florjańczyk Z., Penczek S. (red.), Chemia polimerów tom I, II i III, Oficyna Wyd. PW, 2001 i 1997

Szlezyngier W., Tworzywa Sztuczne, tom I, II i III, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 1998

Stevens M. P., Wprowadzenie do chemii polimerów, PWN, Warszawa 1983

Nicholson J. W., Chemia polimerów, WNT, Warszawa 1996

Bala H., Wstęp do chemii materiałów, WNT, Warszawa 2003

Baszkiewicz J., Kamieński M., Korozja materiałów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006

Głowacka M. (red.), Metaloznawstwo, Wydawnictwo PG, Gdańsk 199

Literatura uzupełniająca:

Pielichowski J., Puszyński A., Technologia tworzyw sztucznych, WNT, Warszawa 2003

Pielichowski J., Puszyński A., Chemia polimerów, TEZA Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Kraków 2004

Gruin I., Materiały polimerowe, PWN, Warszawa 2003

Pielichowski J., Puszyński A., Preparatyka polimerów, TEZA Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Kraków 2005

Żuchowska D., Polimery konstrukcyjne, WNT, Warszawa 2000

Przybyłowicz K., Przybyłowicz K., Materiałoznawstwo w pytaniach i odpowiedziach, WNT, Warszawa 2004

Brzózka Z., Wróblewski W., Chemiczne Sensory, OWPW, 1999

Przygocki W., Włochowicz A., Uporządkowanie makrocząsteczek w polimerach i włóknach, WNT Warszawa 2006

Czaja K. Poliolefiny, WNT, Warszawa 2005

Czub P., Bończa-Tomaszewski Z., Penczek P., Pielichowski J., Chemia i technologia żywic epoksydowych, WNT, Warszawa 2002

Czerniawski B., Nassalski A., Folie opakowaniowe, WNT, Warszawa 1970

Mark H., Tobolsky A. V., Chemia fizyczna polimerów, PWN, Warszawa 1957

Efekty uczenia się:

1. Wyjaśnia podstawowe zasady i teorie w zakresie materiałów użytkowych. Posługuje się terminologią

i nomenklaturą związaną z materiałami takimi jak tworzywa polimerowe, ceramika, stopy metali oraz szkło.

2. Objaśnia biodegradowalność tworzyw użytkowych.

3. Dobiera odpowiedni rodzaj recyklingu do materiału użytkowego.

4. Operuje podstawowymi metodami obliczeniowymi w rozwiązywaniu typowych problemów z zakresu fizykochemii materiałów użytkowych w trakcie wykonywania zajęć laboratoryjnych. Operuje podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz metodami i technikami ergonomii potrzebnymi przy organizacji warsztatu pracy.

5. Posługuje się aparaturą naukową i sprzętem laboratoryjnym podczas wykonywania eksperymentów fizykochemicznych. Interpretuje wyniki z przeprowadzonych eksperymentów, sporządza sprawozdania.

KP6_WG1, KP6_WG2, KP6_WG7, KP6_WG9, KP6_WG10, KP6_UW1, KP6_UW3, KP6_UW4, KP6_UU1, KP6_KK1, KP6_KK2, KP6_KO1, KP6_KR2

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

• podające (wykład informacyjny, konsultacje objaśniające),

• praktyczne (pokaz, ćwiczenia laboratoryjne).

Warunki zaliczenia: student jest dopuszczony do egzaminu po zaliczeniu laboratorium.

Formy pomiaru/oceny pracy studenta:

Ocena przygotowania studenta do zajęć laboratoryjnych – odpowiedź ustna w trakcie ćwiczeń, zaliczenie praktyczne zadań podczas zajęć; ocena wiedzy i umiejętności związanych z realizacją zadania laboratoryjnego – dokumentowane w sprawozdaniu z zadania laboratoryjnego oraz sprawdzianem testowym po zaliczeniu sprawozdań. Egzamin pisemny i/lub ustny na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Markiewicz
Prowadzący grup: Karolina Markiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Markiewicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)