Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo zdrowotne żywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-JBS1-2PDWI-1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo zdrowotne żywności
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia jakości i bezpieczeństw środowiska-przedm.fakultatywne
II rok I stopień Jakość i bezpieczeństwo środowiska sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza na temat składników i zanieczyszczeń żywności

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wymaganiami dotyczącymi zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, potencjalnymi zanieczyszczeniami oraz skutkami ich działania na organizm człowieka.

Pełny opis:

Wykład (15 h) ma na celu zapoznanie studentów z zanieczyszczaniami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi żywności, ich źródłami i skutkami zdrowotnymi. Omawiane są również uwarunkowania prawne dotyczące bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.

Zajęcia laboratoryjne (15 h) poświęcone są praktycznemu zapoznaniu studentów z wybranymi metodami oznaczania zanieczyszczeń chemicznych żywności.

Bilans nakładu pracy studenta:

Ogólny nakład pracy studenta: 50 godz., w tym: udział w wykładzie i laboratorium: 30 godz.; przygotowanie się do zajęć i zaliczeń: 16 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach: 4 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 34 godz. (1,4 ECTS); - związanych z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów, dla studiów o profilu ogólnoakademickim (2 ECTS)

Literatura:

1.Witczak A., Sikorski Z. (red.) 2020. Substancje szkodliwe w żywności. Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. Orzeł D., Biernat J. (red.) 2012. Wybrane zagadnienia z toksykologii żywności. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

3. Sikorski Z.E. (red.) 2012. Chemia żywności, tom 1-3.Wydawnictwa Naukowo-Techniczne

4. Obiedziński M. (red.) 2009.Wybrane zagadnienia z analizy żywności. Wydawnictwo SGGW.

5. Witrowa-Rajchert D., Nowak D.(red.) 2006. Jakość i bezpieczeństwo żywności. Uwarunkowania surowcowe, technologiczno-produkcyjne i prawne. Wydawnictwo SGGW

6. Kumirska J., Gołębiowski M., Paszkiewicz M., Bychowska A. 2010. Analiza żywności. Skrypt z Ochrony Środowiska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Efekty uczenia się:

1. Charakteryzuje substancje i czynniki stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Zna metody i środki ograniczania i przeciwdziałania zanieczyszczeniom żywności (KP6_WG7, KP6_WG10).

2. Opisuje możliwe skutki zdrowotne spożywania zanieczyszczonej żywności (KP6_UW1)

3. Jest gotów do krytycznego oceniania informacji rozpowszechnianych w mediach z zakresu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności (KP6_KK1)

4. Jest gotów do interesowania się podstawowymi procesami chemicznymi zachodzącymi podczas wytwarzania żywności (KP6_KO1)

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: wykład – zaliczenie pisemne; laboratorium- zaliczenie pisemne na ocenę.

Kryteria oceny zgodne z zasadami zapisanymi w Regulaminie Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)