Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia dyplomowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-JBS1-3PD1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0521) Ekologia i ochrona środowiska Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia dyplomowa
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia jakości i bezpieczeństw środowiska-przedm.obowiązkowe
III rok I stopień Jakość i bezpieczeństwo środowiska sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Pogłębienie wiedzy Studenta w zakresie wybranej przez niego tematyki pracy dyplomowej. Zaplanowanie i wykonanie badań własnych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna

Skrócony opis:

Sformułowanie celu pracy dyplomowej.

Zaplanowanie części badawczej - wybór odpowiednich metod badawczych.

Dyskusja na temat wyników prac z promotorem.

Pełny opis:

Zasadniczym celem przedmiotu jest samodzielne przygotowanie przez Studenta pracy licencjackiej. Na ten cel składa się szereg etapów:

- sformułowanie problemu badawczego i określenie tematu pracy; wybór metodyki pracy;

- samodzielna praca badawcza polegająca na zgromadzeniu odpowiedniego zasobu danych, niezbędnego do realizacji wszystkich założonych zagadnień poruszanych w pracy;

Literatura:

Literatura dobierana według wskazówek promotora oraz własnych potrzeb zgodnie z tematyką pracy.

Efekty uczenia się:

Umiejętność sformułowania problemu - tematu badawczego;

krytyczna analiza otrzymanych wyników;

rozeznanie w metodach przeszukiwania literaturowych baz danych;

Metody i kryteria oceniania:

Ustne oceny cząstkowe promotora w miarę postępów w tworzeniu pracy w ramach luźnej dyskusji oraz konsultacji;

forma zaliczenia - zaliczenie na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Łotowski
Prowadzący grup: Dorota Czajkowska-Szczykowska, Zenon Łotowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna

Skrócony opis:

Sformułowanie celu pracy dyplomowej.

Zaplanowanie części badawczej - wybór odpowiednich metod badawczych.

Dyskusja na temat wyników prac z promotorem, krytyczna ocena uzyskanych wyników, weryfikacja założonych celów.

Pełny opis:

Zasadniczym celem przedmiotu jest samodzielne przygotowanie przez Studenta pracy licencjackiej. Na ten cel składa się szereg etapów:

- sformułowanie problemu badawczego i określenie tematu pracy; wybór metodyki pracy;

- samodzielna praca badawcza polegająca na zgromadzeniu odpowiedniego zasobu danych, niezbędnego do realizacji wszystkich założonych zagadnień poruszanych w pracy;

- omówienie wyników pracy samodzielnej z promotorem, ustosunkowanie się do uwag merytorycznych i technicznych;

- weryfikacja założonych celów pracy, przygotowanie wersji ostatecznej.

Literatura:

Literatura dobierana według wskazówek promotora oraz własnych potrzeb zgodnie z tematyką pracy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)