Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedsiębiorczość innowacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-JBS1-3PRI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedsiębiorczość innowacyjna
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia jakości i bezpieczeństw środowiska-przedm.obowiązkowe
III rok I stopień Jakość i bezpieczeństwo środowiska sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

humanizujące
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zapoznanie się z podstawami innowacyjnej przedsiębiorczości. Sposobami planowania i realizacji innowacyjnych przedsięwzięć technologicznych. Podstawy planowania biznesowego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zapoznanie się z podstawami innowacyjnej przedsiębiorczości. Sposobami planowania i realizacji innowacyjnych przedsięwzięć

technologicznych. Podstawy planowania biznesowego.

Pełny opis:

I. Własny biznes?

1. Przedsiębiorczość na świecie na przełomie XX i XXI wieku.

2. Przedsiębiorczość w Polsce.

3. Własny biznes jako opcja dynamiczny kariery zawodowej – determinanty sukcesu.

II. Cechy i umiejętności liderów nowych przedsięwzięć.

1. Przedsiębiorczość na świecie na przełomie XX i XXI

2. Własny biznes jako opcja kariery zawodowej po studiach - argumenty za i przeciw.

3. Cechy i umiejętności liderów nowych przedsięwzięć

4. Od pomysłu do wstępnej koncepcji biznesu - zawartość i metody opracowania.

5. Źródła finansowania - "stanie na własnych nogach", środki własne, kredyt bankowy, fundusze pożyczkowe. Środki na rozwój z funduszy

strukturalnych UE.

6. Wybór formy prawnej dla nowego przedsięwzięcia oraz omówienie systemu finansowo-księgowego.

7. Zespół założycielski, kultura organizacyjna firmy na starcie - optymalna struktura zespołów założycielskich. Standardy etyczne w nowej

firmie.

8. Jak zaistnieć na rynku? – zdobywanie pierwszych klientów, nawiązanie podstawowych kontaktów biznesowych.

9. Wykorzystanie potencjału Internetu - technologie informacyjne a przedsiębiorczość.

10. Specyfika nowych przedsięwzięć technologicznych - innowacje technologiczne. Ochrona praw do wynalazku, udzielanie licencji.

profil studiów: ogólnoakademicki

forma studiów: stacjonarne

rodzaj przedmiotu: humanizujący

dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne

rok studiów/semestr: I stopień, II rok, III semestr

liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład (10 godz.), konserwatorium (10 godz.)

metody dydaktyczne: warsztaty grupowe, wywiady, ćwiczenia

punkty ECTS: 2

bilans nakładu pracy studenta:

Wskaźniki ilościowe: (Godziny/ECTS)

Całkowity nakład pracy studenta związany z zajęciami : (50,0 / 2,0)

1) wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: (33,8 / 1,4)

2) o charakterze praktycznym: (35,0 / 1,4)

Bilans nakładu pracy studenta:

Ogólny nakład pracy studenta: (50,0 / 2,0)

udział w wykładach: (15,0 / 0,6)

udział w zajęciach poza wykładowych: (15,0 / 0,6)

przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów (praca własna studenta): (16,3 / 0,7)

udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminach: (3,8 / 0,2)

Literatura:

1. Przedmiot realizowany jest z wykorzystaniem platformy e-learningowej Sieci Edukacyjnej Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej która zawiera materiały filmowe oraz pliki z literaturą podstawową i uzupełniającą.

2. J. Cieślik, „Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes” Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Wyd. 2, 2008. ISBN 978-83-61408-61-1

3. www.seipa.edu.pl; www.cieslik.edu.pl

Efekty uczenia się:

1. Interpretuje aspekty prawne i etyczne związane z ochroną własności intelektualnej, przemysłowej i prawa autorskiego, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej.

2. Przytacza ogólne zasady tworzenia i rozwoju formy indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę z zakresu chemii.

3. Uczy się samodzielnie wybranych zagadnień.

4. Myśli i działa w sposób przedsiębiorczy.

Metody i kryteria oceniania:

Metody nauczania: wykład (10 godz.), konserwatorium (10 godz.) w ramach konserwatorium warsztaty grupowe, przygotowanie wstępnej koncepcji biznesu, analiza zdolności przywódczych.

Forma zaliczenia przedmiotu:

- Zaliczenie na podstawie obecności na wykładach oraz wyniku pisemnego testu końcowego (min 60% prawidłowych odpowiedzi) oraz/lub opracowania wstępnej koncepcji biznesu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Wałejko
Prowadzący grup: Piotr Wałejko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)