Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody instrumentalne w analizie kryminalistycznej I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-KS2-1MIK1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody instrumentalne w analizie kryminalistycznej I
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia chemi kryminalistycznej i sądowej -przedm.obowiązkowe
I rok II stopień Chemia Kryminalistyczna i Sądowa sem zimowy
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

zakres tematyczny obejmuje metody instrumentalne stosowane w badaniach kryminalistycznych - podstawy teoretyczne i aspekty praktyczne.

Pełny opis:

Studia 2-ego stopnia, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne, 30W, 60 L, 7 ECTS,

Ogólny nakład pracy studenta: 50 godz. w tym: udział w zajęciach: 30 godz.; przygotowanie się do zajęć i zaliczeń: 73,8 godz.;

udział w konsultacjach, zaliczeniach, 11,3 godzin.

Literatura:

Zalecana literatura podstawowa:

A.Cygański, Metody Spektroskopowe w Chemii Analitycznej, WNT

R. Silverstein – Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych, PWN,

Zalecana literatura dodatkowa:

Zbigniew Kęcki – Podstawy spektroskopii molekularnej, PWN, 2017,

Fizyczne metody badań w biologii, medycynie i ochronie środowiska, PWN, 1999

Efekty uczenia się:

1.zna i rozumie wybrane zagadnienia w zakresie matematyki i chemii pozwalającą na rozumienie zjawisk i procesów chemicznych

niezbędnych w zakresie studiowanego kierunku - KA7_WG2;

2. zna i rozumie techniki i metody do rozwiązania złożonych problemów, pomiarów oraz interpretacji wyników w zakresie studiowanego

kierunku - KA7_WG4;

3. zna teoretyczne podstawy działania aparatury pomiarowej i cykl życia urządzeń, stosowanych w obrębie studiowanego kierunku oraz

zna zasady bezpiecznej pracy i obsługi aparatury badawczej w stopniu pozwalającym na samodzielną pracę - KA7_WG5;

4. potrafi przygotowywać opracowania naukowe i wystąpienia zarówno w języku polskim, jak i angielskim, przedstawiające zarówno wyniki

własnych badań, jak i stan wiedzy - KA7_UW2;

5. potrafi projektować nowoczesny proces badawczy lub pomiarowy, opracowując do tego celu metody analityczne - KA7_UW7;

6. jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych - KA7_KK1;

7. jest gotów do przekazywania społeczeństwu informacji o osiągnięciach nauki i innych aspektach działalności absolwenta studiowanego

kierunku i potrafi przekazać takie informacje w sposób powszechnie zrozumiały, także w języku obcym - KA7_KK2.

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia wykładu: test jednokrotnego wyboru

Forma zaliczania laboratorium: odpowiedź ustna z zakresu podanego w wymaganiach do laboratorium oraz ocena pracy projektowej.

Warunkiem niezbędnym przystąpienia do egzaminu pisemnego jest uzyskanie zaliczenia z wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych.

Ocena końcowa zostanie wystawiona zgodnie z poniższym kryterium.*

bardzo dobry 5.0 (91-100%)

dobry plus 4.5 (82-90%)

dobry 4.0 (72-81%)

dostateczny plus 3.5 (62-71%)

dostateczny 3.0 (52-61%)

niedostateczny 2.0 (51% i poniżej) *zgodnie z Uchwałą nr 1/2018 Rady Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB (§ 2 i 3)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Dubis
Prowadzący grup: Aneta Baj, Joanna Breczko, Alina Dubis, Jakub Gruszka, Urszula Klekotka, Joanna Kotyńska, Edyta Nalewajko-Sieliwoniuk, Piotr Wałejko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Dubis
Prowadzący grup: Aneta Baj, Alina Dubis, Urszula Klekotka, Elżbieta Regulska, Piotr Wałejko, Elżbieta Zambrzycka-Szelewa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Dubis
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.