Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedsiębiorczość innowacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-KS2-2PIN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedsiębiorczość innowacyjna
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia chemi kryminalistycznej i sądowej -przedm.obowiązkowe
II rok II stopień Chemia Kryminalistyczna i Sądowa sem. zimowy
Strona przedmiotu: http://www.seipa.edu.pl/index.php/ida/569/
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

humanizujące
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zapoznanie się z podstawami przedsiębiorczości w warunkach globalizacji. Sposobami planowania i realizacji przedsięwzięć globalnych. Podstawy planowania biznesowego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zapoznanie się z podstawami przedsiębiorczości w warunkach globalizacji, sposobami planowania i realizacji przedsięwzięć globalnych.

Poruszane zagadnienia:

Podstawy planowania biznesowego.

Istota przedsiębiorczości.

Oblicza przedsiębiorczości.

Pomiar aktywności przedsiębiorczej – porównania międzynarodowe.

Przedsiębiorczość a zatrudnienie.

Przedsiębiorczość a innowacje.

Międzynarodowy wymiar przedsiębiorczości.

Czy i jak wspierać przedsiębiorczość?

Pełny opis:

profil studiów: ogólnoakademicki

forma studiów: stacjonarne

rodzaj przedmiotu: humanizujący

dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne

rok studiów/semestr: biologia II st. 2-rok

liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: konwersatoria (30 godz.).

metody dydaktyczne: warsztaty grupowe, wywiady, ćwiczenia

punkty ECTS: 2

bilans nakładu pracy studenta:

Wskaźniki ilościowe: (Godziny/ECTS)

Całkowity nakład pracy studenta związany z zajęciami: (50,0 / 07)

1) wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: (16,9 / 1,4)

2) o charakterze praktycznym: (50 / 2,0)

Bilans nakładu pracy studenta:

Ogólny nakład pracy studenta: (50,0 / 2,0)

udział w wykładach: (0,0 / 0,0)

udział w zajęciach poza wykładowych: (15,0 / 0,6)

przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów (praca własna studenta): (33,1 / 1,3)

udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminach: (1,9 / 0,1)

Literatura:

1. Przedmiot realizowany jest z wykorzystaniem platformy e-learningowej Sieci Edukacyjnej Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej która zawiera materiały filmowe oraz pliki z literaturą podstawową i uzupełniającą.

2. J. Cieślik, „Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji” Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Wyd. 2, 2008. ISBN 978-83-61408-61-1

3. www.seipa.edu.pl; www.cieslik.edu.pl

Efekty uczenia się:

Wiedza:

(KA7_WK3) - Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; zna wymogi i procedury Polskiego i Europejskiego Urzędów Patentowych-

(KA7_WK4) - Zna ogólne zasady tworzenia i działania małych przedsiębiorstw

(KA7_WK5) - Zna i rozumie zagadnienia dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością

Umiejętności:

(KA7_UW1) - Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim; integrować uzyskane informacje oraz dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, oraz formułować wnioski

(KA7_UU1) - Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie w celu podnoszenia własnych kompetencji

(KA7_UK1) - Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, także w języku angielskim; oraz komunikować się na tematy specjalistyczne z różnymi kręgami odbiorców

Kompetencje społeczne:

(KA7_KR3) - Jest gotów do rozwijania dorobku zawodu i podtrzymywania etosu zawodu

(KA7_KO2) - Jest gotów do przyjmowania odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związaną z pracą zespołową

(KA7_KO3) - Jest gotów do inicjowania działania na rzecz interesu publicznego, myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

Metody i kryteria oceniania:

Metody nauczania: Ćwiczenia 30 godzin - warsztaty grupowe, przygotowanie eseju i prezentacji na temat wybranego typu przedsiębiorczości.

Forma zaliczenia przedmiotu:

- Zaliczenie na podstawie obecności oraz oceny punktowej uzyskanej za przygotowany esej (indywidualnie) oraz wygłoszoną (grupowo) prezentacje.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Wałejko
Prowadzący grup: Piotr Wałejko
Strona przedmiotu: http://www.seipa.edu.pl/index.php/ida/569/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

humanizujące

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Wałejko
Prowadzący grup: Piotr Wałejko
Strona przedmiotu: http://www.seipa.edu.pl/index.php/ida/569/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

humanizujące

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Wałejko
Prowadzący grup: Piotr Wałejko
Strona przedmiotu: http://www.seipa.edu.pl/index.php/ida/569/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

humanizujące

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)