Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia dla biologów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS1-1CHB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia dla biologów
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
I rok I st. Biologia - semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawami chemii zarówno nieorganicznej, analitycznej jak i organicznej, które będzie On mógł wykorzystać w przyszłej pracy biologa.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia I stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł kierunkowy

dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina: nauki chemiczne (4ECTS) i nauki biologiczne (1ECTS)

Rok studiów/semestr: I rok / I semestr

Metody dydaktyczne: wykład, praca z literaturą, metoda laboratoryjna, konsultacje

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 15 godz.,

laboratorium - 60 godz.,

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta: 125 godz. w tym:

udział w wykładach: 15 godz.;

udział w zajęciach pozawykładowych: 60 godz.;

przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 62,5 godz.;

udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 4,0 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 79,0 godz.

Na wykładzie omówione zostaną podstawowe zagadnienia związane z budową atomu i cząsteczki oraz wiązania chemiczne pod kątem zastosowania tej wiedzy w naukach biologicznych. Omówiona zostanie systematyka zawiązków zarówno nieorganicznych, jak i organicznych. Ponadto scharakteryzowane zostaną reakcje zachodzące w roztworach wodnych. Omówione będą zagadnienia związane z rolą pierwiastków chemicznych i ich związków w organizmach roślinnych i zwierzęcych.

Ćwiczenia laboratoryjne stanowią przygotowanie do pracy w laboratoriach chemicznych. Student pozna właściwości chemiczne oraz metody otrzymywania i wykrywania związków chemicznych nieorganicznych i organicznych istotnych dla funkcjonowania organizmów żywych oraz nabędzie umiejętności posługiwania się podstawowymi technikami analiz chemicznych niezbędnych w pracy biologa, takich jak: miareczkowanie, analizy spektrofotometryczne. Studenci poznają również procesy oksydacyjno-redukcyjne, co jest niezbędne w prawidłowym rozumieniu wielu procesów metabolicznych. Ponadto podczas zajęć laboratoryjnych studenci nabywają umiejętność poprawnej oceny zagrożeń wynikających z pracy w laboratorium chemicznym oraz poznają zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w tym laboratorium.

Literatura:

1. Cygański Andrzej (2013). Chemiczne metody analizy ilościowej. PWN

2. Czerpak Romuald (1993). Biochemia ogólna, strukturalna. FUW

3. Galus Zbigniew (2010). Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej. PWN

4. John McMurry (2017). Chemia organiczna, PWN

5. Marczenko Z., Balcerzak M. (1998) Spektrofotometryczne metody w analizie nieorganicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

6. Minczewski Jerzy, Marczenko Zygmunt (2004). Chemia analityczna Tom 2 Chemiczne metody analizy ilościowej. PWN

7. G. H. JEFFERY J. BASSETT J. MENDHAM R C. DENNEY (1989). TEXTBOOK OF QUANTITATIVE CHEMICAL ANALYSIES file:///C:/Users/Adam/AppData/Local/Temp/Vogels_TEXTBOOK_OF_QUANTITATIVE_CHEMICAL_ANALYSIS_5th_ed__-_G_H_Jeffery.MsuCity-2.pdf

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

KA6_WG7 Student zna podstawowe metody stosowane w laboratoriach biologicznych, także na poziomie molekularnym oraz podstawowe metody, reguły i techniki prowadzenia badań terenowych

KA6_WG8 Student zna podstawowe narzędzia statystyczne i informatyczne niezbędne do opisu procesów przyrodniczych, najważniejsze prawa matematyczne, chemiczne i fizyczne będące postawą procesów biologicznych

KA6_WK9 Student zna podstawowe zasady prawne dotyczące ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy a także ochrony własności intelektualnej

UMIEJĘTNOŚCI:

KA6_UW1 Student potrafi wykorzystać podstawowe narzędzia laboratoryjne w celu wykonania prostych badań biologicznych, z wykorzystaniem metod chemicznych i fizycznych oraz prowadzić ich dokumentację

KA6_UW5 Student potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami statystycznymi i technikami informatycznymi w celu analizy danych dotyczących doświadczeń i zjawisk

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

KA6_UO10 Absolwent jest gotów do pracy zarówno indywidualnej jak i zespołowej podczas której stosuje zasady ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

KA6_KR3 Absolwent jest gotów do poszanowania pracy własnej i innych członków zespołu

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

egzamin pisemny/ustny (wykład)

Zaliczenia z oceną - sprawozdania z analiz wykonywanych na zajęciach laboratoryjnych, wejściówki, kolokwia - forma pisemna i usta (laboratorium)

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z ogólnymi wymaganiami określonymi w § 23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 rok

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Cudowski
Prowadzący grup: Adam Cudowski, Anna Pietryczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawami chemii zarówno nieorganicznej, analitycznej jak i organicznej, które będzie On mógł wykorzystać w przyszłej pracy biologa.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia I stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł kierunkowy

dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina: nauki chemiczne (4ECTS) i nauki biologiczne (1ECTS)

Rok studiów/semestr: I rok / I semestr

Metody dydaktyczne: wykład, praca z literaturą, metoda laboratoryjna, konsultacje

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 15 godz.,

laboratorium - 60 godz.,

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta: 125 godz. w tym:

udział w wykładach: 15 godz.;

udział w zajęciach pozawykładowych: 60 godz.;

przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 40,6 godz.;

udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 9,4 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 84,4 godz. i 3,4 pkt. ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 110 godz. i 4,4 pkt. ECTS

Na wykładzie omówione zostaną podstawowe zagadnienia związane z budową atomu i cząsteczki oraz wiązania chemiczne pod kątem zastosowania tej wiedzy w naukach biologicznych. Omówiona zostanie systematyka zawiązków zarówno nieorganicznych, jak i organicznych. Ponadto scharakteryzowane zostaną reakcje zachodzące w roztworach wodnych. Omówione będą zagadnienia związane z rolą pierwiastków chemicznych i ich związków w organizmach roślinnych i zwierzęcych.

Ćwiczenia laboratoryjne stanowią przygotowanie do pracy w laboratoriach chemicznych. Student pozna właściwości chemiczne oraz metody otrzymywania i wykrywania związków chemicznych nieorganicznych i organicznych istotnych dla funkcjonowania organizmów żywych oraz nabędzie umiejętności posługiwania się podstawowymi technikami analiz chemicznych niezbędnych w pracy biologa, takich jak: miareczkowanie, analizy spektrofotometryczne. Studenci poznają również procesy oksydacyjno-redukcyjne, co jest niezbędne w prawidłowym rozumieniu wielu procesów metabolicznych. Ponadto podczas zajęć laboratoryjnych studenci nabywają umiejętność poprawnej oceny zagrożeń wynikających z pracy w laboratorium chemicznym oraz poznają zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w tym laboratorium.

Literatura:

1. Cygański Andrzej (2013). Chemiczne metody analizy ilościowej. PWN

2. Czerpak Romuald (1993). Biochemia ogólna, strukturalna. FUW

3. Galus Zbigniew (2010). Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej. PWN

4. John McMurry (2017). Chemia organiczna, PWN

5. Marczenko Z., Balcerzak M. (1998) Spektrofotometryczne metody w analizie nieorganicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

6. Minczewski Jerzy, Marczenko Zygmunt (2004). Chemia analityczna Tom 2 Chemiczne metody analizy ilościowej. PWN

7. G. H. JEFFERY J. BASSETT J. MENDHAM R C. DENNEY (1989). TEXTBOOK OF QUANTITATIVE CHEMICAL ANALYSIES file:///C:/Users/Adam/AppData/Local/Temp/Vogels_TEXTBOOK_OF_QUANTITATIVE_CHEMICAL_ANALYSIS_5th_ed__-_G_H_Jeffery.MsuCity-2.pdf

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Cudowski
Prowadzący grup: Adam Cudowski, Adam Więcko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawami chemii zarówno nieorganicznej, analitycznej jak i organicznej, które będzie On mógł wykorzystać w przyszłej pracy biologa.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia I stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł kierunkowy

dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina: nauki chemiczne (4ECTS) i nauki biologiczne (1ECTS)

Rok studiów/semestr: I rok / I semestr

Metody dydaktyczne: wykład, praca z literaturą, metoda laboratoryjna, konsultacje

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 15 godz.,

laboratorium - 60 godz.,

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta: 125 godz. w tym:

udział w wykładach: 15 godz.;

udział w zajęciach pozawykładowych: 60 godz.;

przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 62,5 godz.;

udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 4,0 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 79,0 godz.

Na wykładzie omówione zostaną podstawowe zagadnienia związane z budową atomu i cząsteczki oraz wiązania chemiczne pod kątem zastosowania tej wiedzy w naukach biologicznych. Omówiona zostanie systematyka zawiązków zarówno nieorganicznych, jak i organicznych. Ponadto scharakteryzowane zostaną reakcje zachodzące w roztworach wodnych. Omówione będą zagadnienia związane z rolą pierwiastków chemicznych i ich związków w organizmach roślinnych i zwierzęcych.

Ćwiczenia laboratoryjne stanowią przygotowanie do pracy w laboratoriach chemicznych. Student pozna właściwości chemiczne oraz metody otrzymywania i wykrywania związków chemicznych nieorganicznych i organicznych istotnych dla funkcjonowania organizmów żywych oraz nabędzie umiejętności posługiwania się podstawowymi technikami analiz chemicznych niezbędnych w pracy biologa, takich jak: miareczkowanie, analizy spektrofotometryczne. Studenci poznają również procesy oksydacyjno-redukcyjne, co jest niezbędne w prawidłowym rozumieniu wielu procesów metabolicznych. Ponadto podczas zajęć laboratoryjnych studenci nabywają umiejętność poprawnej oceny zagrożeń wynikających z pracy w laboratorium chemicznym oraz poznają zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w tym laboratorium.

Literatura:

1. Cygański Andrzej (2013). Chemiczne metody analizy ilościowej. PWN

2. Czerpak Romuald (1993). Biochemia ogólna, strukturalna. FUW

3. Galus Zbigniew (2010). Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej. PWN

4. John McMurry (2017). Chemia organiczna, PWN

5. Marczenko Z., Balcerzak M. (1998) Spektrofotometryczne metody w analizie nieorganicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

6. Minczewski Jerzy, Marczenko Zygmunt (2004). Chemia analityczna Tom 2 Chemiczne metody analizy ilościowej. PWN

7. G. H. JEFFERY J. BASSETT J. MENDHAM R C. DENNEY (1989). TEXTBOOK OF QUANTITATIVE CHEMICAL ANALYSIES file:///C:/Users/Adam/AppData/Local/Temp/Vogels_TEXTBOOK_OF_QUANTITATIVE_CHEMICAL_ANALYSIS_5th_ed__-_G_H_Jeffery.MsuCity-2.pdf

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Cudowski
Prowadzący grup: Adam Cudowski, Adam Więcko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawami chemii zarówno nieorganicznej, analitycznej jak i organicznej, które będzie On mógł wykorzystać w przyszłej pracy biologa.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia I stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł kierunkowy

dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina: nauki chemiczne (4ECTS) i nauki biologiczne (1ECTS)

Rok studiów/semestr: I rok / I semestr

Metody dydaktyczne: wykład, praca z literaturą, metoda laboratoryjna, konsultacje

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 15 godz.,

laboratorium - 60 godz.,

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta: 125 godz. w tym:

udział w wykładach: 15 godz.;

udział w zajęciach pozawykładowych: 60 godz.;

przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 62,5 godz.;

udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 4,0 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 79,0 godz.

Na wykładzie omówione zostaną podstawowe zagadnienia związane z budową atomu i cząsteczki oraz wiązania chemiczne pod kątem zastosowania tej wiedzy w naukach biologicznych. Omówiona zostanie systematyka zawiązków zarówno nieorganicznych, jak i organicznych. Ponadto scharakteryzowane zostaną reakcje zachodzące w roztworach wodnych. Omówione będą zagadnienia związane z rolą pierwiastków chemicznych i ich związków w organizmach roślinnych i zwierzęcych.

Ćwiczenia laboratoryjne stanowią przygotowanie do pracy w laboratoriach chemicznych. Student pozna właściwości chemiczne oraz metody otrzymywania i wykrywania związków chemicznych nieorganicznych i organicznych istotnych dla funkcjonowania organizmów żywych oraz nabędzie umiejętności posługiwania się podstawowymi technikami analiz chemicznych niezbędnych w pracy biologa, takich jak: miareczkowanie, analizy spektrofotometryczne. Studenci poznają również procesy oksydacyjno-redukcyjne, co jest niezbędne w prawidłowym rozumieniu wielu procesów metabolicznych. Ponadto podczas zajęć laboratoryjnych studenci nabywają umiejętność poprawnej oceny zagrożeń wynikających z pracy w laboratorium chemicznym oraz poznają zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w tym laboratorium.

Literatura:

1. Cygański Andrzej (2013). Chemiczne metody analizy ilościowej. PWN

2. Czerpak Romuald (1993). Biochemia ogólna, strukturalna. FUW

3. Galus Zbigniew (2010). Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej. PWN

4. John McMurry (2017). Chemia organiczna, PWN

5. Marczenko Z., Balcerzak M. (1998) Spektrofotometryczne metody w analizie nieorganicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

6. Minczewski Jerzy, Marczenko Zygmunt (2004). Chemia analityczna Tom 2 Chemiczne metody analizy ilościowej. PWN

7. G. H. JEFFERY J. BASSETT J. MENDHAM R C. DENNEY (1989). TEXTBOOK OF QUANTITATIVE CHEMICAL ANALYSIES file:///C:/Users/Adam/AppData/Local/Temp/Vogels_TEXTBOOK_OF_QUANTITATIVE_CHEMICAL_ANALYSIS_5th_ed__-_G_H_Jeffery.MsuCity-2.pdf

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.