Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizyka z elementami biofizyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS1-1FEB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka z elementami biofizyki
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
I rok I st. Biologia - semestr letni
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu fizyki i biofizyki. Podczas realizacji przedmiotu student poznaje fizyczne i biofizyczne podstawy procesów biologicznych zachodzących w organizmach żywych. Ponadto dowiaduje się jak prawa fizyki wpływają na układy biologiczne i w jaki sposób procesy biologiczne i organizmy żywe są od nich uzależnione. Student zapoznaje się z również z podstawami działania aparatury stosowanej w badaniach biofizycznych.

Pełny opis:

Kierunek studiów: Biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki fizyczne (4ECTS) i nauki biologiczne (2 ECTS)

Rok studiów/semestr: I rok, II semestr (letni)

Wymagania wstępne: Student powinien posiadać zakres ogólnych wiadomości z chemii, biologii i fizyki

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: Wykład – 20 godz., laboratorium – 45 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje, metoda laboratoryjna

Punkty ECTS : 6

Całkowity nakład pracy studenta: 150 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 69 godz. w tym:

1. udział w wykładach: 25 godz.

2. udział w zajęciach pozawykładowych: 40 godz.,

3. udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminach: 4 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 75 godz.

Wykład ma za zadanie wprowadzenie studentów w podstawowe zagadnienia z zakresu biofizyki. Studenci poznają fizykochemiczne

podstawy procesów biologicznych zachodzących w organizmach żywych.

Laboratoria mają za zadanie zapoznanie studentów z metodami badawczymi stosowanymi w biofizyce.

Literatura:

1. Biofizyka pod red. F. Jaroszyka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002.

2. Biofizyka dla biologów, Praca zbiorowa pod red. M. Bryszewskiej i W. Leyko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.

3. Biofizyka. Wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami. pod. red Z. Jóźwiak, G. Bartosz. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2005.

4. Człowiek i promieniowanie jonizujące, pod red. A. Hrynkiewicz, PWN, Warszawa 2001.

5. Ćwiczenia z biofizyki pod redakcją K. Trębacza, Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002.

6. Cell physiology sourcebook : essentials of membrane biophysics / ed. by Nicholas Sperelakis, San Diego [etc.] : Academic Press ; Amsterdam [etc.] : Elsevier, cop. 2012.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Studenci znają aktualne problemy badań biologicznych i powiązania wiedzy biologicznej z innymi dyscyplinami nauki, wskazują jak prawa fizyki wpływają na systemy biologiczne, wyjaśniają podstawy fizyczne metod stosowanych w biologii, charakteryzują strukturę, dynamikę i oddziaływania makrocząsteczek biologicznych (KA6_WG6)

2. Studenci znają podstawowe metody stosowane w laboratoriach biologicznych, także na poziomie molekularnym oraz podstawowe metody, reguły i techniki prowadzenia badań terenowych (KA6-WG7)

3. Studenci znają podstawowe narzędzia statystyczne i informatyczne niezbędne do opisu procesów przyrodniczych, najważniejsze prawa matematyczne, chemiczne i fizyczne będące postawą procesów biologicznych

(KA6_WG8)

Umiejętności:

4. Student potrafi wykorzystać podstawowe narzędzia laboratoryjne w celu wykonania prostych badań biologicznych, z wykorzystaniem metod chemicznych i fizycznych oraz prowadzić ich dokumentację (KA6_UW1)

5. Studenci potrafią wykorzystać podstawowe narzędzia laboratoryjne w celu wykonania prostych badań biologicznych, z wykorzystaniem metod chemicznych i fizycznych oraz prowadzić ich dokumentację (KA6_UO9)

6. Student potrafi pracując zarówno indywidualnie jak i zespołowo stosować zasady ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (KA6_UO10)

7. Student potrafi samodzielnie odnajdywać źródła wiedzy i odpowiednio je wykorzystywać w celu stałego poszerzania swoich kwalifikacji (KA6_UU11)

Kompetencje społeczne:

8. Student jest gotów do odpowiedzialnego wypełniania zadań w zależności od zajmowanego stanowiska, przestrzegania zasad etyki zawodowej i dbania o tradycje wykonywanego zawodu (KA6_KR4).

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę laboratoriów (kolokwium testowe ), zaliczenie na ocenę wykładów (egzamin w formie testowej).

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodnie z kryteriami określonymi w §23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Sękowski
Prowadzący grup: Ewa Olchowik-Grabarek, Szymon Sękowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Sękowski
Prowadzący grup: Ewa Olchowik-Grabarek, Szymon Sękowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.