Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Struktura i funkcje komórek

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS1-1SFK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Struktura i funkcje komórek
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien mieć wiedzę i kompetencje wynikające z podstawy programowej nauczania biologii w szkołach ponadpodstawowych, zdaną maturę z biologii na poziomie rozszerzonym.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu biologii komórki. Podczas realizacji przedmiotu student poznaje różnorodność, budowę i podstawowe zasady funkcjonowania komórek. Przedmiot ukazuje studentowi komórkę jako wysoce dynamiczną, podstawową strukturę budującą wszystkie organizmy żywe. Przedmiot ma również za zadanie wskazanie studentom funkcjonalno-strukturalnych zależności podstawowych procesów komórkowych jak też podstaw funkcjonowania układów komórek jakimi są tkanki i narządy organizmów wielokomórkowych.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, kierunkowy

Dziedzina nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: I rok/ I semestr (zimowy)

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 25 godz., laboratorium - 45 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, metoda laboratoryjna, dyskusja.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 125 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 73 godz., w tym:

1) udział w wykładach: 25 godz.

2) udział w zajęciach pozawykłądowych: 45 godz.

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminach: 3 godz..

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 52 godz.

Wykład:

W pierwszej części wykładu student uzyskuje wiedzę dotyczącą budowy i funkcjonowania komórki prokariotycznej i eukariotycznej. W drugiej części wykładu student zdobywa wiedzę dotyczącą struktury i funkcji tkanek i narządów budujących organizmy zwierząt.

Laboratorium:

Student nabywa praktycznych umiejętności z zakresu posługiwania się podstawowym sprzętem laboratoryjnym i mikroskopowym jak również przygotowywania i barwienia preparatów mikroskopowych, stosowania prostych metod wykorzystywanych w laboratoriach biologii komórki.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. B. Alberts, D. Bray, K. Hopkin, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. Walter, Podstawy biologii komórki., PWN Warszawa, 2019.

2. W. Kilarski, Strukturalne podstawy biologii komórki., PWN Warszawa, 2012

3. U. Welsch, Cytologia i Histologia Sobotta. Atlas Histologii,

Urban & Partner Wydawnictwo Medyczne, 2002.

Literatura uzupełniająca:

1. Sawicki W., Malejczyk J. 2015 Histologia . PZWL, Warszawa

2. Mescher AL. 2020 Histologia. Podręcznik i atlas. Urban & Partner, Wrocław

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna i rozumie rolę i budowę struktur komórkowych, tkanek, narządów, organów (KA6_WG2).

2. Student zna i rozumie podstawowe metody stosowane w laboratoriach biologicznych, także na poziomie molekularnym (KA6_WG7).

Umiejętności:

3. Student potrafi wykorzystać podstawowe narzędzia laboratoryjne w celu wykonania prostych badań biologicznych, z wykorzystaniem metod chemicznych i fizycznych oraz prowadzić ich dokumentację (KA6_UW1).

4. Student potrafi wykorzystać wiedzę dotyczącą podstawowych szlaków biochemicznych w celu wykazania jedności i różnorodności organizmów żywych (KA6_UW3).

5. Student potrafi stosować podstawową terminologię fachową w języku ojczystym oraz w języku obcym na poziomie B2 w celu opisu zjawisk biologicznych oraz zagadnień dotyczących ochrony środowiska i edukacji środowiskowej, jak i prowadzenia dyskusji na różnych forach (KA6_UK8).

6. Student potrafi samodzielnie odnajdywać źródła wiedzy i odpowiednio je wykorzystywać w celu stałego poszerzania swoich kwalifikacji (KA6_UU11).

Kompetencje społeczne:

7. Student jest gotów do krytycznej analizy informacji z różnych źródeł oceniając ich wiarygodność (KA6_KK1).

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

wykład - egzamin pisemny (test zamknięty jednokrotnego wyboru i pytania otwarte).

laboratoria - zaliczenie na ocenę laboratoriów (dwa sprawdziany pisemne), sprawdzian praktyczny z rozpoznawania preparatów, sprawdzian praktyczny z umiejętności posługiwania się mikroskopem

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodnie z kryteriami określonymi w §23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)