Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Anatomia kręgowców

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS1-2AKR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Anatomia kręgowców
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
II rok I st. Biologia eksperymentalna i molekularna - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalistyczne

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawowe wiadomości z zakresu zoologii kręgowców.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie budowy anatomicznej narządów i układów narządów organizmu kręgowca jako funkcjonalnej całości. Student poznaje różnice w budowie anatomicznej i topografii narządów i układów związane z ich funkcją. Przedmiot ukazuje budowę anatomiczną kręgowców w aspekcie zmian ewolucyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian budowy, które zaszły w linii prowadzącej do ssaków.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł specjalnościowy (biologia eksperymentalna i molekularna)

Rok studiów/semestr: II rok /IV semestr (letni)

Wymagania wstępne: student powinien posiadać zakres wiadomości z zoologii kręgowców

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład – 15 godz. laboratorium – 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje, poznawanie budowy narządów i układów narządów kręgowców według instrukcji podczas zajęć

laboratoryjnych

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: Ogólny nakład pracy studenta: 75 godz. w tym: udział w wykładach: 15 godz.; udział w zajęciach

laboratoryjnych: 30 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń: 24,4 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach: 5,6 godz.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 50,6 godz. (2

ECTS), nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym - 60 godz. (2,4 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kobryń H., Kobryńczuk F. 2004. Anatomia zwierząt. t.3. PWN. Warszawa.

2. Krysiak K. 1987. Anatomia zwierząt. t.1 i 2. PWN. Warszawa.

3. Szarski H. (red). 1987. Anatomia porównawcza kręgowców. PWN. Warszawa.

4. Szarski H. 2012. Historia zwierząt kręgowych. PWN. Warszawa

Literatura uzupełniająca:

1. Dzik J. 1992. Dzieje życia na Ziemi. PWN. Warszawa.

2. Dzik. J. 2015. Zoologia. Różnorodność i pokrewieństwa zwierząt. WUW. Warszawa.

Efekty uczenia się:

1. Student charakteryzuje pochodzenie, rozwój i rodzaje kości. (K_W01, K_W05)

2. Student wyjaśnia ewolucję układów wewnętrznych kręgowca wskazując różnice i podobieństwa w ich budowie u poszczególnych

gromad kręgowców. (K_W01, K_W05, K_W07, K_U06)

3. Student identyfikuje zmiany w budowie narządów i układów kręgowców będące przystosowaniem do życia w określonym środowisku.

(K_W02, K_K01, KU_07)

4. Student sporządza schemat budowy elementów szkieletu czworonoga (kończyny, kręgosłup) oraz analizuje zmiany w budowie kończyn

kręgowców wynikające ze spełnianej funkcji. (K_W01)

5. Student nabiera praktycznej umiejętności prowadzenia sekcji myszy laboratoryjnej w celu poznania budowy anatomicznej ssaka oraz

topografii jego narządów wewnętrznych. (K_W05, K_U01, K_U09, K_K02)

6. Student jest świadomy, iż budowa anatomiczna kręgowców należących do różnych gromad jest wynikiem ich różnej ewolucji i

przystosowań do warunków życia. (K_W08)

7. Student prezentuje postawę otwartą w stosunku do otoczenia wynikającą ze znajomości procesów ewolucyjnych zachodzących w

przyrodzie. (K_K04)

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę wykładów, zaliczenie laboratorium - pozytywna ocena z dwóch kolokwiów, ocena zadań wykonywanych w czasie ćwiczeń laboratoryjnych i bieżąca ocena postępów studenta podczas zajęć

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Borkowska
Prowadzący grup: Anetta Borkowska, Magdalena Świsłocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalistyczne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie budowy anatomicznej narządów i układów narządów organizmu kręgowca jako funkcjonalnej całości. Student poznaje różnice w budowie anatomicznej i topografii narządów i układów związane z ich funkcją. Przedmiot ukazuje budowę anatomiczną kręgowców w aspekcie zmian ewolucyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian budowy, które zaszły w linii prowadzącej do ssaków.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł specjalnościowy (biologia eksperymentalna i molekularna)

Rok studiów/semestr: II rok /IV semestr (letni)

Wymagania wstępne: student powinien posiadać zakres wiadomości z zoologii kręgowców

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład – 15 godz. laboratorium – 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje, poznawanie budowy narządów i układów narządów kręgowców według instrukcji podczas zajęć

laboratoryjnych

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: Ogólny nakład pracy studenta: 75 godz. w tym: udział w wykładach: 15 godz.; udział w zajęciach

laboratoryjnych: 30 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń: 24,4 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach: 5,6 godz.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 50,6 godz. (2

ECTS), nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym - 60 godz. (2,4 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kobryń H., Kobryńczuk F. 2004. Anatomia zwierząt. t.3. PWN. Warszawa.

2. Krysiak K. 1987. Anatomia zwierząt. t.1 i 2. PWN. Warszawa.

3. Szarski H. (red). 1987. Anatomia porównawcza kręgowców. PWN. Warszawa.

4. Szarski H. 2012. Historia zwierząt kręgowych. PWN. Warszawa

Literatura uzupełniająca:

1. Dzik J. 1992. Dzieje życia na Ziemi. PWN. Warszawa.

2. Dzik. J. 2015. Zoologia. Różnorodność i pokrewieństwa zwierząt. WUW. Warszawa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.