Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy wirusologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS1-2PWI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy wirusologii
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
II rok I st. Mikrobiologia z Biotechnologią - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z budową oraz znaczeniem ekologicznym i zdrowotnym wirusów. Podczas realizacji zajęć student zdobywa wiedzę dotyczącą budowy, replikacji, rodzajów wirusów a także chorób wirusowych roślin i zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem człowieka. Poznaje także teoretyczne podstawy najważniejszych technik badawczych wykorzystywanych w wirusologii. Przedmiot umożliwia studentom zrozumienie mechanizmu infekcji wirusowej, przebiegu chorób wirusowych i sposobów im zapobiegania.

Pełny opis:

Nazwa kierunku studiów biologia

Poziom kształcenia studia pierwszego stopnia

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Kod przedmiotu 320-BS1-2PWI

Język przedmiotu polski

Rodzaj przedmiotu przedmiot obowiązkowy, moduł specjalnościowy mikrobiologia

Rok studiów /semestr II rok / IV semestr

Wymagania wstępne Student powinien posiadać podstawową wiedzę z mikrobiologii w zakresie realizowanym w ramach zajęć w module kierunkowym z przedmiotu Mikrobiologia

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

wykład – 15 godz.

laboratoria – 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, prezentacje

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę konwersatoriów, egzamin.

Punkty ECTS 2

Bilans nakładu pracy studenta

Ogólny nakład pracy studenta: 50 godz. w tym: udział w wykładach: 15 godz.;

udział w zajęciach konwersatoryjnych: 15 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 16,3 godz.; udział w konsultacjach,

zaliczeniach, egzaminie: 3,8 godz.

Wskaźniki ilościowe Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin/Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 33,8/1,4

o charakterze praktycznym 35/1,4

Założenia i cele przedmiotu Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z budową oraz znaczeniem ekologicznym i zdrowotnym wirusów. Podczas realizacji zajęć student zdobywa wiedzę dotyczącą budowy, replikacji, rodzajów wirusów a także chorób wirusowych roślin i zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem człowieka. Poznaje także teoretyczne podstawy najważniejszych technik badawczych wykorzystywanych w wirusologii. Przedmiot umożliwia studentom zrozumienie mechanizmu infekcji wirusowej, przebiegu chorób wirusowych i sposobów im zapobiegania.

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje, konwersatoria (podczas których studenci przygotowują samodzielnie prezentacje multimedialne na zadany wcześniej temat)

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę konwersatorium w oparciu o cząstkowe oceny uzyskane za prezentacje i testu końcowego; zaliczenie na ocenę wykładu na podstawie wyniku testu zaliczeniowego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. L. Collier, J. Oxford. Wirusologia. PZWL, 1991

2. Z. Krzemiński. Zarys wirusologii lekarskiej. AMwŁ, 1997

Literatura uzupełniająca:

1. A.J. Cann. Molecular virology. Fourth edition. Elsevier, 2005

2. M. Kańtoch. Wirusologia lekarska. PZWL, 1998

3. A. Goździcka-Józefiak. Wirusologia molekularna. Wyd. Nauk UAM, 2004

4. S. Kryczyński. Wirusologia roślinna. PWN, 2010.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student zna i rozumie rolę i budowę struktur komórkowych, tkanek, narządów, organów (KA6_WG2)

UMIEJĘTNOŚCI:

Student potrafi wykorzystać techniki multimedialne w celu prezentacji wyników badań, opinii i teorii naukowych (KA6_UW7)

Student potrafi stosować podstawową terminologię fachową w języku ojczystym oraz w języku obcym na poziomie B2 w celu opisu zjawisk biologicznych oraz zagadnień dotyczących ochrony środowiska i edukacji środowiskowej, jak i prowadzenia dyskusji na różnych forach

(KA6_UK9)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

Student jest gotów do kontaktu z ekspertami w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem problemów (KA6_KK2)

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje, konwersatoria (podczas których studenci przygotowują samodzielnie prezentacje multimedialne na zadany wcześniej temat)

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę konwersatorium w oparciu o cząstkowe oceny uzyskane za prezentacje i testu końcowego; zaliczenie na ocenę wykładu na podstawie wyniku testu zaliczeniowego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Bartoszewicz
Prowadzący grup: Marek Bartoszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.