Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza naturalnych populacji zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS1-3APZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Analiza naturalnych populacji zwierząt
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
III r. I st. Biologia eksperymentalna i molekularna - sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot ANPZ pozwoli studentom zapoznać się jak i stosować tradycyjne i nowoczesne metody analiz populacji zwierząt. Przydatna wiedza: podstawy biologii, ekologia populacji zwierząt.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu 320-BS1-3APZ jest wprowadzenie studenta w zagadnienia z zakresu nowoczesnych badań populacji zwierząt. w stopniu zaawansowanym.

Podczas realizacji przedmiotu student poznaje zaawansowane metody badań naturalnych populacji zwierząt, w tym określania liczebności,

wieku, zagęszczeń, typu rozmieszczenia, struktury płciowej, rozpoznawania na podstawie śladów pozostawionych w terenie (m. in. tropy

na śniegu, odchody), identyfikacji składu diety metodami molekularnymi. Student poznaje też w stopniu zaawansowanym nowoczesne metody (fotopułapki, telemetria, metody genetyczne i inne) oraz potrafi stosować je w praktyce. Student zna zalety, wady i ograniczenia każdej z metod

oraz wie, kiedy i w jakich sytuacjach powinien je stosować.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólno-akademicki, forma studiów: studia dzienne, stacjonarne I stopnia, rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł

specjalnościowy (biologia eksperymentalna i molekularna), dziedzina i dyscyplina nauki: nauki przyrodnicze, biologia, rok studiów/semestr:

III rok/V semestr.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład – 10 godz., laboratorium – 10 godz., zajęcia terenowe: 16 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, wykład problemowy, pokaz, metoda laboratoryjna, konsultacje.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 75 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 38 godz., w tym:

1) udział w wykładach: 10 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 26 godz.

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminie: 2 godz.

Przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów (praca własna studenta): 37 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Begon M., Mortimer M. 1989. Ekologia populacji. PWRiL, Warszawa.

2. Okarma H, Tomek A. 2008. Łowiectwo. WEN H20, Kraków.

3. Krebs C. J. 1996. Ekologia - eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. PWN, Warszawa.

4. Jędrzejewski W. i Sidarowicz W. (2010). Sztuka tropienia zwierząt. ZBS PAN.

5. Program komputerowy Distance do analiz zagęszczenia populacji metodą "distance-sampling" https://distancesampling.org/

Literatura uzupełniająca:

1. Freeland J.R. (2008). Ekologia molekularna. Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. Jędrzejewska B., Jędrzejewski W. 2001 - Ekologia zwierząt drapieżnych Puszczy Białowieskiej, PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna i rozumie:

KA6_WG1 jedność i różnorodność organizmów, w tym zasady organizacji życia na poszczególnych poziomach, stosując przy tym właściwą terminologię oraz cechy charakterystyczne poszczególnych grup organizmów zgodnie z podziałem systematycznym

KA6_WG5 zasadnicze procesy kształtujące populacje, biocenozy i ekosystemy oraz podstawowe formy i metody ochrony środowiska, uwzględniając zasady zrównoważonego rozwoju.

Umiejętności:

Student potrafi:

KA6_UW2 zastosować standardowe metody badań terenowych w celu poznania/zbadania procesów biologicznych oraz prowadzić ich dokumentację.

KA6_UW4 identyfikować podstawowe grupy systematyczne organizmów, rozpoznawać gatunki roślin, zwierząt, grzybów i mikroorganizmów charakterystyczne dla ekosystemów i biomów, w tym gatunki zagrożone i chronione.

Kompetencje społeczne:

Student jest gotów do:

KA6_KR6 odpowiedzialnego wypełniania zadań w zależności od zajmowanego stanowiska, przestrzegania zasad etyki zawodowej i dbania o tradycje wykonywanego zawodu

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: sprawdzian pisemny (zaliczenie) na ocenę z wiedzy z wykładów, zaliczenie na ocenę laboratoriów,

zaliczenie na ocenę zajęć terenowych. Pytania otwarte lub zamknięte.

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodnie z kryteriami określonymi w §23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Ratkiewicz
Prowadzący grup: Magdalena Czajkowska, Mirosław Ratkiewicz, Magdalena Świsłocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak w części ogólnej - Podstawowe informacje niezależnie od cyklu

Pełny opis:

Jak w części ogólnej - Podstawowe informacje niezależnie od cyklu

Literatura:

Jak w części ogólnej - Podstawowe informacje niezależnie od cyklu

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Ratkiewicz
Prowadzący grup: Magdalena Czajkowska, Mirosław Ratkiewicz, Magdalena Świsłocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak w części ogólnej - Podstawowe informacje niezależnie od cyklu

Pełny opis:

Jak w części ogólnej - Podstawowe informacje niezależnie od cyklu

Literatura:

Jak w części ogólnej - Podstawowe informacje niezależnie od cyklu

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.