Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia człowieka z elementami antroplogii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS1-3BCA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologia człowieka z elementami antroplogii
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
III r. I st. Biologia sądowa - sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
obowiązkowe specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawowe wiadomości z anatomii człowieka i ewolucji człowieka

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest pokazanie człowieka jako jednostki w społeczeństwie w kontekście jego historycznej zmienności. Przedmiot zwraca uwagę na pochodzenie człowieka, warunki socjalno-ekonomiczne oraz kulturowe w ukształtowaniu dzisiejszych społeczeństw. Ukazuje zmienność morfologiczną i ontogenetyczną człowieka, rasogenezę i ewolucję systemu kojarzeń jakim jest monogamia.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł specjalnościowy (biologia sądowa)

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki biologiczna

Rok studiów/semestr: III rok /V semestr (zimowy)

Wymagania wstępne: student powinien posiadać zakres wiadomości z anatomii funkcjonalnej człowieka i ewolucjonizmu

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład – 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta związany z zajęciami: 50 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela, w tym:

1) udział w wykładach: 15 godz.;

2) udział w zajęciach pozawykładowych 0 godz.,

3) udział w konsultacjach/zaliczeniu 10 godz. (zaliczenie przedmiotu 2 godz., konsultacje 8 godz.)

Przygotowanie się do zajęć/zaliczeń (praca własna studenta): 25 godz.

Literatura:

Baturo W. (red.). 2014. Biologia. Spojrzenie na człowieka. Encyklopedia PWN.

Calgano J.M., Fuentes A. 2012. What makes us human? Answers from evolutionary anthropology. Evolutionary Anthropology 21:182–194. (https://www.semanticscholar.org/paper/What-makes-us-human-Answers-from-evolutionary-Calcagno-Fuentes/d139618b54b7d47a5a2415c5cd6d9237b20b74b7)

Kramer K.L., Rassell A.F. 2015. Was monogamy a key step on the Hominin road? Reevaluating the monogamy hypothesis in the evolution of cooperative breeding. Evolutionary Anthropology 24:73–83

(https://www.researchgate.net/publication/275412070_Was_Monogamy_A_Key_Step_on_the_Hominin_Road_Reevaluating_the_Monogamy_Hypothesis_in_the_Evolution_of_Cooperative_Breeding)

Malinowski A., Bożiłow W. 1997. Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy. PWN Warszawa-Łódź.

Malinowski A., Tatarczuk J., Asienkiewicz R. 2008. Antropologia dla pedagogów. Uniwersytet Zielonogórski.

Malinowski A., Strzałko J. (red.). 1989. Antropologia. PWN Warszawa-Poznań.

Pawłowski B. (red.). 2014. Biologia atrakcyjności człowieka. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie zasady dziedziczenia i prawidłowości ewolucji organizmów (KA6_WG4)

2. Student zna i rozumie powiązania wiedzy biologicznej z innymi dyscyplinami przyrodniczymi oraz aktualne problemy badań biologicznych, podstawowe narzędzia statystyczne i informatyczne, niezbędne do opisu procesów przyrodniczych, najważniejsze prawa matematyczne, chemiczne i fizyczne będące podstawą procesów biologicznych (KA6_WG6)

3. Student potrafi stosować podstawową terminologię fachową w języku ojczystym oraz w języku obcym na poziomie B2 w celu opisu zjawisk biologicznych oraz zagadnień dotyczących ochrony środowiska i edukacji środowiskowej, jak i prowadzenia dyskusji na różnych forach (KA6_UK9)

4. Student jest gotów do krytycznej analizy informacji z różnych źródeł oceniając ich wiarygodność (KA6_KK1)

Metody i kryteria oceniania:

pisemne zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Borkowska
Prowadzący grup: Anetta Borkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Borkowska
Prowadzący grup: Anetta Borkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.