Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biochemia mikroorganizmów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS1-3BMO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biochemia mikroorganizmów
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
III r. I st. Mikrobiologia z Biotechnologią - sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Student przed rozpoczęciem zajęć z biochemii mikroorganizmów powinien posiadać podstawową wiedzę z dziedziny mikrobiologii jak i biochemii. Powinien znać podstawowe cechy mikroorganizmów prokariotycznych i eukariotycznych jak również przebieg podstawowych szlaków metabolicznych komórek.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest ukazanie studentom szerokiego zróżnicowania mikroorganizmów i ich elastyczności metabolicznej na poziomie

procesów biochemicznych. Podczas zajęć studenci poznają strukturalne różnice w budowie różnych grup mikroorganizmów i procesy

biochemiczne pozwalające mikroorganizmom zasiedlać bardzo zróżnicowane nisze ekologiczne. Studenci są również zapoznawani z

biochemicznym podłożem chorób wywoływanych przez bakterie i grzyby jak również wykorzystania mikroorganizmów w przemyśle i

ochronie środowiska

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne, biologia

Rok studiów/semestr: III rok pierwszego stopnia, semestr zimowy

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 15 godz., laboratorium - 15 godz., konwersatorium 15 godz.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta: ogólny nakład pracy studenta:

150 godz., w tym:

udział w wykładach: 15 godz.

zajęciach laboratoryjnych: 15 godz.

konwersatoriach: 15 godz.

przygotowanie się do zajęć, zaliczeń: 95 godz.

udział w konsultacjach, zaliczeniach: 10 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 55 godz., 2 pkt. ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 135 godz., 4,4 pkt. ECTS

Wykłady:

W trakcie wykładu studenci dowiadują się o specyfice metabolizmu bakterii, archeonów, sinic i grzybów klasyfikowanych jako

mikroorganizmy. Poznają specyficzne szlaki metaboliczne tych organizmów kształtujące ich elastyczność metaboliczną i pozwalające im

zajmować bardzo różne nisze ekologiczne. Dodatkowo studenci dowiadują się o możliwościach i perspektywach wykorzystania

specyficznych procesów biochemicznych mikroorganizmów w gospodarce człowieka.

Konwersatoria:

Podczas konwersatoriów studenci zdobywają samodzielnie wiedzę z rożnych źródeł wykonując prezentacje z wykorzystaniem technik

multimedialnych wybranych tematów. Zdobytą wiedzę przekazują między sobą podczas wygłaszania referatów i dyskusji dotyczących

realizowanych zagadnień.

Laboratoria:

Studenci w trakcie laboratoriów zdobywają umiejętności pracy w laboratorium mikrobiologicznym i biochemicznym podczas wykonywania

zadań dotyczących poznawania specyfiki procesów biochemicznych mikroorganizmów. Studenci pod kontrolą prowadzącego analizują

wyniki przeprowadzonych eksperymentów i wyciągają wnioski.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Salyers A.A, Whitt D.D. 2012, Mikrobiologia. Różnorodność, chorobotwórczość i środowisko. PWN, Warszawa.

2. Nicklin J., Graeme-Cook K., Killington R. 2011, Krótkie wykłady. Mikrobiologia. PWN, Warszawa.

3. Berg J. M., Tymoczko J.L., Stryer L. 2019, Biochemia. PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniajaca:

1. Weiner J. 2012, Życie i ewolucja biosfery. PWN, Warszawa.

2. Wojtatowicz M., Stempniewicz R., Żarowska B. 2009, Teoria i ćwiczenia. Mikrobiologia żywności. Wydawnictwo Uniwersytetu

Przyrodniczego we Wrocławiu.

Efekty uczenia się:

1. Student tłumaczy metaboliczną różnorodność na przykładach znanych mu procesów biochemicznych właściwych dla różnych grup

mikroorganizmów. KA6_WG3, KA6_UW3

2. Student wymienia biochemiczne mechanizmy wybranych chorób bakteryjnych i grzybowych jak też procesów wykorzystywanych w

przemyśle i ochronie środowiska. KA6_WG6, KA6_KK1

3. Student posługuje się terminologią fachową w celu opisu charakterystycznych dla mikroorganizmów procesów biochemicznych.

KA6_WG1

4. Student posługuje się podstawowymi technikami laboratoryjnymi w celu analizy wybranych procesów biochemicznych bakterii i

grzybów. KA6_WG7, KA6_UW1, KA6_UO10

5. Student charakteryzuje podstawowe różnice na poziomie biochemicznym pomiędzy mikroorganizmami prokariotycznymi i

eukariotycznymi. KA6_UW3, KA6_WG3

6. Student stosuje zasady BHP, ergonomii i poszanowania pracy własnej i innych podczas wykonywania zadań samodzielnie i w grupie.

KA6_KR5, KA6_KR6

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z Regulaminem studiów (Uchwała Senatu UwB nr 2527 z dn. 26 czerwca 2019).

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę laboratoriów i konwersatoriów, egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Tylicki
Prowadzący grup: Marek Bartoszewicz, Urszula Czyżewska, Adam Tylicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.