Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biochemia mikroorganizmów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS1-3BMO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biochemia mikroorganizmów
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
III r. I st. Mikrobiologia z Biotechnologią - sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Student przed rozpoczęciem zajęć z biochemii mikroorganizmów powinien posiadać podstawową wiedzę z dziedziny mikrobiologii jak i biochemii. Powinien znać podstawowe cechy mikroorganizmów prokariotycznych i eukariotycznych jak również przebieg podstawowych szlaków metabolicznych komórek.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest ukazanie studentom szerokiego zróżnicowania mikroorganizmów i ich elastyczności metabolicznej na poziomie

procesów biochemicznych. Podczas zajęć studenci poznają strukturalne różnice w budowie różnych grup mikroorganizmów i procesy biochemiczne pozwalające mikroorganizmom zasiedlać bardzo zróżnicowane nisze ekologiczne. Studenci są również zapoznawani z biochemicznym podłożem chorób wywoływanych przez bakterie i grzyby jak również wykorzystania mikroorganizmów w przemyśle i ochronie środowiska.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, moduł specjalnościowy

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: III rok/ I semestr (zimowy)

Liczba godzin dydaktycznych: wykład - 15 godz., laboratorium - 15 godz., konwersatorium 15 godz.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 125 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 62,5 godz., w tym:

1) udział w wykładach: 15 godz.

2) udział w zajęciach pozawykłądowych: 30 godz.

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminach: 17,5 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 62,5 godz. (zaliczenie konwersatoriów: 2 godz., zaliczenie laboratoriów: 3 godz., egzamin: 2 godz., udział w konsultacjach: 10,5 godz.

Wykłady:

W trakcie wykładu studenci dowiadują się o specyfice metabolizmu bakterii, archeonów, sinic i grzybów klasyfikowanych jako

mikroorganizmy. Poznają specyficzne szlaki metaboliczne tych organizmów kształtujące ich elastyczność metaboliczną i pozwalające im

zajmować bardzo różne nisze ekologiczne. Dodatkowo studenci dowiadują się o możliwościach i perspektywach wykorzystania

specyficznych procesów biochemicznych mikroorganizmów w gospodarce człowieka.

Konwersatoria:

Podczas konwersatoriów studenci zdobywają samodzielnie wiedzę z rożnych źródeł wykonując prezentacje z wykorzystaniem technik

multimedialnych wybranych tematów. Zdobytą wiedzę przekazują między sobą podczas wygłaszania referatów i dyskusji dotyczących

realizowanych zagadnień.

Laboratoria:

Studenci w trakcie laboratoriów zdobywają umiejętności pracy w laboratorium mikrobiologicznym i biochemicznym podczas wykonywania

zadań dotyczących poznawania specyfiki procesów biochemicznych mikroorganizmów. Studenci pod kontrolą prowadzącego analizują

wyniki przeprowadzonych eksperymentów i wyciągają wnioski.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Salyers A.A, Whitt D.D. 2012, Mikrobiologia. Różnorodność, chorobotwórczość i środowisko. PWN, Warszawa.

2. Nicklin J., Graeme-Cook K., Killington R. 2021, Krótkie wykłady. Mikrobiologia. Wyd. 2, PWN, Warszawa.

3. Berg J. M., Tymoczko J.L., Stryer L. 2019, Biochemia. PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

1. Weiner J. 2020, Życie i ewolucja biosfery. Wyd. 3, PWN, Warszawa.

2. Wojtatowicz M., Stempniewicz R., Żarowska B. 2009, Teoria i ćwiczenia. Mikrobiologia żywności. Wydawnictwo Uniwersytetu

Przyrodniczego we Wrocławiu.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna i rozumie procesy biochemiczne zachodzące w organizmach żywych oraz techniki inżynierii genetycznej i biotechnologii (KA6_WG3).

Umiejętności:

2. Student potrafi wykorzystać podstawowe narzędzia laboratoryjne w celu wykonania prostych badań biologicznych, z wykorzystaniem metod chemicznych i fizycznych oraz prowadzić ich dokumentację (KA6_UW1).

3. Student potrafi wykorzystać wiedzę dotyczącą podstawowych szlaków biochemicznych w celu wykazania jedności i różnorodności organizmów żywych (KA6_UW3).

4. Student potrafi wykorzystać techniki multimedialne w celu prezentacji wyników badań, opinii i teorii naukowych (KA6_UW7).

5. Student potrafi stosować podstawową terminologię fachową w języku ojczystym oraz w języku obcym na poziomie B2 w celu opisu zjawisk biologicznych oraz zagadnień dotyczących ochrony środowiska i edukacji środowiskowej, jak i prowadzenia dyskusji na różnych forach (KA6_UK9).

6. Student potrafi samodzielnie odnajdywać źródła wiedzy i odpowiednio je wykorzystywać w celu stałego poszerzania swoich kwalifikacji KA6_UU12).

Kompetencje społeczne:

7. Student jest gotów do odpowiedzialnego wypełniania zadań w zależności od zajmowanego stanowiska, przestrzegania zasad etyki zawodowej i dbania o tradycje wykonywanego zawodu (KA6_KR6).

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodnie z kryteriami określonymi w §23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Formy zaliczenia przedmiotu:

wykład - egzamin pisemny (warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest pozytywna ocena zaliczenia laboratoriów oraz konwersatoriów)

konwersatoria - ocena prezentacji przygotowanych przez studentów i umiejętność odpowiadania na pytania podczas dyskusji

laboratoria - jeden sprawdzian pisemny, sprawozdanie z przeprowadzonych doświadczeń

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Tylicki
Prowadzący grup: Marek Bartoszewicz, Urszula Czyżewska, Adam Tylicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest ukazanie studentom szerokiego zróżnicowania mikroorganizmów i ich elastyczności metabolicznej na poziomie

procesów biochemicznych. Podczas zajęć studenci poznają strukturalne różnice w budowie różnych grup mikroorganizmów i procesy biochemiczne pozwalające mikroorganizmom zasiedlać bardzo zróżnicowane nisze ekologiczne. Studenci są również zapoznawani z biochemicznym podłożem chorób wywoływanych przez bakterie i grzyby jak również wykorzystania mikroorganizmów w przemyśle i ochronie środowiska.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, moduł specjalnościowy

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: III rok/ I semestr (zimowy)

Liczba godzin dydaktycznych: wykład - 15 godz., laboratorium - 15 godz., konwersatorium 15 godz.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta: ogólny nakład pracy studenta:

150 godz., w tym:

udział w wykładach: 15 godz.

zajęciach laboratoryjnych: 15 godz.

konwersatoriach: 15 godz.

przygotowanie się do zajęć, zaliczeń: 95 godz.

udział w konsultacjach, zaliczeniach: 10 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 55 godz., 2 pkt. ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 135 godz., 4,4 pkt. ECTS

Wykłady:

W trakcie wykładu studenci dowiadują się o specyfice metabolizmu bakterii, archeonów, sinic i grzybów klasyfikowanych jako

mikroorganizmy. Poznają specyficzne szlaki metaboliczne tych organizmów kształtujące ich elastyczność metaboliczną i pozwalające im

zajmować bardzo różne nisze ekologiczne. Dodatkowo studenci dowiadują się o możliwościach i perspektywach wykorzystania

specyficznych procesów biochemicznych mikroorganizmów w gospodarce człowieka.

Konwersatoria:

Podczas konwersatoriów studenci zdobywają samodzielnie wiedzę z rożnych źródeł wykonując prezentacje z wykorzystaniem technik

multimedialnych wybranych tematów. Zdobytą wiedzę przekazują między sobą podczas wygłaszania referatów i dyskusji dotyczących

realizowanych zagadnień.

Laboratoria:

Studenci w trakcie laboratoriów zdobywają umiejętności pracy w laboratorium mikrobiologicznym i biochemicznym podczas wykonywania

zadań dotyczących poznawania specyfiki procesów biochemicznych mikroorganizmów. Studenci pod kontrolą prowadzącego analizują

wyniki przeprowadzonych eksperymentów i wyciągają wnioski.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Salyers A.A, Whitt D.D. 2012, Mikrobiologia. Różnorodność, chorobotwórczość i środowisko. PWN, Warszawa.

2. Nicklin J., Graeme-Cook K., Killington R. 2021, Krótkie wykłady. Mikrobiologia. Wyd. 2, PWN, Warszawa.

3. Berg J. M., Tymoczko J.L., Stryer L. 2019, Biochemia. PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

1. Weiner J. 2020, Życie i ewolucja biosfery. Wyd. 3, PWN, Warszawa.

2. Wojtatowicz M., Stempniewicz R., Żarowska B. 2009, Teoria i ćwiczenia. Mikrobiologia żywności. Wydawnictwo Uniwersytetu

Przyrodniczego we Wrocławiu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Tylicki
Prowadzący grup: Magdalena Czerniecka, Urszula Czyżewska, Adam Tylicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest ukazanie studentom szerokiego zróżnicowania mikroorganizmów i ich elastyczności metabolicznej na poziomie

procesów biochemicznych. Podczas zajęć studenci poznają strukturalne różnice w budowie różnych grup mikroorganizmów i procesy biochemiczne pozwalające mikroorganizmom zasiedlać bardzo zróżnicowane nisze ekologiczne. Studenci są również zapoznawani z biochemicznym podłożem chorób wywoływanych przez bakterie i grzyby jak również wykorzystania mikroorganizmów w przemyśle i ochronie środowiska.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, moduł specjalnościowy

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: III rok/ I semestr (zimowy)

Liczba godzin dydaktycznych: wykład - 15 godz., laboratorium - 15 godz., konwersatorium 15 godz.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 125 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 62,5 godz., w tym:

1) udział w wykładach: 15 godz.

2) udział w zajęciach pozawykłądowych: 30 godz.

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminach: 17,5 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 62,5 godz. (zaliczenie konwersatoriów: 2 godz., zaliczenie laboratoriów: 3 godz., egzamin: 2 godz., udział w konsultacjach: 10,5 godz.

Wykłady:

W trakcie wykładu studenci dowiadują się o specyfice metabolizmu bakterii, archeonów, sinic i grzybów klasyfikowanych jako

mikroorganizmy. Poznają specyficzne szlaki metaboliczne tych organizmów kształtujące ich elastyczność metaboliczną i pozwalające im

zajmować bardzo różne nisze ekologiczne. Dodatkowo studenci dowiadują się o możliwościach i perspektywach wykorzystania

specyficznych procesów biochemicznych mikroorganizmów w gospodarce człowieka.

Konwersatoria:

Podczas konwersatoriów studenci zdobywają samodzielnie wiedzę z rożnych źródeł wykonując prezentacje z wykorzystaniem technik

multimedialnych wybranych tematów. Zdobytą wiedzę przekazują między sobą podczas wygłaszania referatów i dyskusji dotyczących

realizowanych zagadnień.

Laboratoria:

Studenci w trakcie laboratoriów zdobywają umiejętności pracy w laboratorium mikrobiologicznym i biochemicznym podczas wykonywania

zadań dotyczących poznawania specyfiki procesów biochemicznych mikroorganizmów. Studenci pod kontrolą prowadzącego analizują

wyniki przeprowadzonych eksperymentów i wyciągają wnioski.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Salyers A.A, Whitt D.D. 2012, Mikrobiologia. Różnorodność, chorobotwórczość i środowisko. PWN, Warszawa.

2. Nicklin J., Graeme-Cook K., Killington R. 2021, Krótkie wykłady. Mikrobiologia. Wyd. 2, PWN, Warszawa.

3. Berg J. M., Tymoczko J.L., Stryer L. 2019, Biochemia. PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

1. Weiner J. 2020, Życie i ewolucja biosfery. Wyd. 3, PWN, Warszawa.

2. Wojtatowicz M., Stempniewicz R., Żarowska B. 2009, Teoria i ćwiczenia. Mikrobiologia żywności. Wydawnictwo Uniwersytetu

Przyrodniczego we Wrocławiu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.