Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biomechanika porównawcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS1-3BPR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biomechanika porównawcza
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
III r. I st. Biologia sądowa - sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest wprowadzenie w tematykę biomechaniki oraz porównanie sposobów poruszania się u różnych grup zwierząt.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Biomechanika stara się opisać mechanikę układów ożywionych. Kurs jest wprowadzeniem w tematykę biomechaniki i składa się z zajęć konwersatoryjnych.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł specjalnościowy (biologia sądowa)

Dziedzina nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: III rok /semestr 5

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: konwersatorium – 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, praca z literaturą, pokaz, konsultacje

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 75 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 37,5 godz., w tym:

1) udział w wykładach: 0 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 30 godz.

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminie: 7,5 godz. (1godz. zaliczenie, 6.5 godz. konsultacje)

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 37,5 godz.

Biomechanika stara się opisać mechanikę układów ożywionych. Kurs jest wprowadzeniem w tematykę biomechaniki i składa się z zajęć konwersatoryjnych. W czasie zajęć studenci zapoznają się z aktualną literaturą na podstawie której poznają różne sposoby poruszania kręgowców i bezkręgowców. Porównują sposoby poruszania się, ich wydajność , oszczędność/energochłonność, wpływ na biologię gatunku, możliwe zmiany wynikające z presji środowiskowej (np. drapieżnictwa).

Literatura:

Literatura:

Materiały do ćwiczeń z osteologii kręgowców : dla studentów biologii. Krzysztof Plasota. 1983. Uniwersytet Warszawski. Instytut Zoologiczny.

Anatomia zwierząt 1, Aparat ruchowy. Kazimierz Krysiak, Henryk Kobryń, Franciszek Kobryńczuk. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.

Fizjologia zwierząt z elementami anatomii. Luiza Dusza. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2013.

Fizjologia zwierząt : adaptacja do środowiska. Knut Schmidt-Nielsen. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna i rozumie powiązania wiedzy biologicznej z innymi dyscyplinami przyrodniczymi oraz aktualne problemy badań biologicznych, podstawowe narzędzia statystyczne i informatyczne, niezbędne do opisu procesów przyrodniczych, najważniejsze prawa matematyczne, chemiczne i fizyczne będące podstawą procesów biologicznych KA6_WG6.

Student zna i rozumie podstawowe zasady prawne dotyczące ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy KA6_WK10.

Umiejętności:

Student potrafi identyfikować podstawowe grupy systematyczne organizmów, rozpoznawać gatunki roślin, zwierząt, grzybów i mikroorganizmów charakterystyczne dla ekosystemów i biomów, w tym gatunki zagrożone i chronione KA6_UW4.

Student potrafi wykorzystać techniki multimedialne w celu prezentacji wyników badań, opinii i teorii naukowych KA6_UW7.

Kompetencje społeczne:

Student jest gotów do poszanowania pracy własnej i innych członków zespołu

KA6_KR5.

Metody i kryteria oceniania:

Konwersatoria: zaliczenie na ocenę (średnia ocena z dwóch referatów przygotowanych na podstawie literatury naukowej)

Zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym. Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach.

Kryteria oceny zgodnie z kryteriami określonymi w §23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)