Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnostyka mikroorganizmów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS1-3DIM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnostyka mikroorganizmów
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
III rok I st. Mikrobiologia z Biotechnologią - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie pracy analitycznej i diagnostycznej w specjalistycznych laboratoriach mikrobiologicznych. Studenci poznają najnowsze metody z zakresu genetyki i biologii molekularnej stosowane w taksonomiczno-diagnostycznych pracach analitycznych, a także metody i schematy diagnostyczne służące wykrywaniu drobnoustrojów saprofitycznych oraz patogennych. Studenci zostaną także zaznajomieni z wykonywaniem specjalistycznych badań mikrobiologicznych materiału medycznego i środowiskowego. Przedstawione zostaną sposoby weryfikacji, a także interpretacji wyników badań i analiz mikrobiologicznych badanego materiału.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł specjalnościowy (mikrobiologia z biotechnologią)

Dziedzina nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: III rok /VI semestr (letni)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład – 15 godz. laboratorium – 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje, praca z literaturą, metoda laboratoryjna, obserwacja.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 100 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 50 godz., w tym:

1) udział w wykładach: 15 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 30 godz.

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminie: 5 godz. (1 godz. konsultacje, 2 godz. zaliczenie, 2 godz. egzamin)

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 50 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Szewczyk E.M: Diagnostyka bakteriologiczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2020.

2. Dembińska-Kieć A., Naskalski J.W.: Diagnostyka Laboratoryjna. Urban & Partner, Wrocław, 2018.

3. Salyers A.A., Whitt D.D.: Mikrobiologia - różnorodność, chorobotwórczość i środowisko. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

4. Bal J. (red.). 2001. Biologia molekularna w medycynie. Elementy genetyki klinicznej. PWN. Warszawa.

5. Słomski R. (red.). 2011. Analiza DNA: teoria i praktyka. UP. Poznań.

6. Pilot M. i Rutkowski R. (red). 2005. Zastosowanie metod molekularnych w badaniach ekologicznych. MiIZ PAN Warszawa.

7. Węgleński P. (red.). 2018. Genetyka molekularna. PWN. Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

1. Singleton P., Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie. PWN, Warszawa 2000.

2. https://https://www.sciencedirect.com/journal/systematic-and-applied-microbiology

3. Mirhendi H. i in. 2005. A simple PCR-RFLP method for identification and differentiation of 11 Malassezia species. Journal of Microbiological Methods. 05/2005, 61(2): 281-284 (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167701204003380?casa_token=v6Rs5dYZrnQAAAAA:Wys-2HQNdCBc_pR2yWGhvU_8lcdTmMkGAFUChyd529Z2r3Bbpvas7-rPKED05vVMzKsjwrUep74)

4. Jagielski i in. 2013. Charakterystyka grzybów z rodzaju Malassezia. I. Aspekty mikrobiologiczne i immunologiczne. Post. Mikrobiol., 52, 3, 295-305.

(http://www.pm.microbiology.pl/web/archiwum/vol5232013295.pdf)

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1.Student zna i rozumie rolę i budowę struktur komórkowych, tkanek, narządów, organów (KA6_WG2)

2. Student zna i rozumie podstawowe metody stosowane w laboratoriach biologicznych i biochemicznych, także na poziomie molekularnym oraz podstawowe metody, reguły i techniki prowadzenia badań terenowych (KA6_WG7)

Umiejętności:

3. Student potrafi identyfikować podstawowe grupy systematyczne organizmów, rozpoznawać gatunki roślin, zwierząt, grzybów i mikroorganizmów charakterystyczne dla ekosystemów i biomów, w tym gatunki zagrożone i chronione (KA6_UW4)

4. Student potrafi postępować z materiałem zakaźnym i niebezpiecznym (KA6_UW5)

5. Student potrafi stosować podstawową terminologię fachową w języku ojczystym oraz w języku obcym na poziomie B2 w celu opisu zjawisk biologicznych oraz zagadnień dotyczących ochrony środowiska i edukacji środowiskowej, jak i prowadzenia dyskusji na różnych forach (KA6_UK9)

Kompetencje społeczne:

6. Student jest gotów do odpowiedzialnego wypełniania zadań w zależności od zajmowanego stanowiska, przestrzegania zasad etyki zawodowej i dbania o tradycje wykonywanego zawodu (KA6_KR6)

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - egzamin pisemny. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest pozytywna ocena zaliczenia laboratoriów.

Laboratorium - pozytywna ocena z kolokwium pisemnego.

Kryteria ocen zgodnie z kryteriami określonymi w §23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Hauschild
Prowadzący grup: Magdalena Czajkowska, Tomasz Hauschild
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Hauschild
Prowadzący grup: Magdalena Czajkowska, Tomasz Hauschild
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.