Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizykochemiczne metody w biologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS1-3FMB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizykochemiczne metody w biologii
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
III rok I st. Biologia eksperymentalna i molekularna - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest scharakteryzowania metod biofizycznych i fizykochemicznych stosowanych w naukach biologicznych. W toku zajęć

przedstawiane są metody m.in. z zakresu spektroskopii UV-Vis-NIR, FTIR, spektroskopii fluorescencji, spektrometrii EPR, NMR,

elektroforezy, chromatografii, dichroizmu kołowego, rodzajów mikroskopii.

Pełny opis:

Kierunek studiów: Biologia

Poziom kształcenia: studia I stopnia

Profil studiów (ogólnoakademicki)

Forma studiów (stacjonarne)

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy moduł specjalnościowy (Biologia eksperymentalna i molekularna)

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki biologiczne i nauki chemiczne

Rok studiów/semestr: III rok / VI semestr (letni)

Wymagania wstępne: Student powinien posiadać zakres wiadomości z zakresu biofizyki, biochemii i biologii komórki

Liczba godzin zajęć dydaktycznych : 10 h wykład, 30 h laboratorium

Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje, metody laboratoryjne

Punkty ECTS (4)

Całkowity nakład pracy studenta: 100 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 50 godz. w tym:

1. udział w wykładach: 10 godz.

2. udział w zajęciach pozawykładowych: 30 godz.,

3. udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminach: 10 godz. (6 godz. konsultacje, 4 godz. zaliczenia/egzaminy)

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 50 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. „Biofizyka - podręcznik dla studentów”, red. Feliks Jaroszyk, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.

2. „Biofizyka - wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami”, red. Zofia Jóźwiak i Grzegorz Bartosz, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa

2007.

3. „Biofizyka molekularna” Genowefa Ślósarek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

4. „Chemia Fizyczna” Peter William Atkins, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2007.

5. „Chemia fizyczna” Alan Cooper, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2010.

6. „Biofizyka dla biologów”, red. Maria Bryszewska, Wanda Leyko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.

Literatura uzupełniająca:

1. "Principles of Fluorescence Spectroscopy" Joseph R. Lakowicz, University of Maryland School of Medicine Baltimore, MD 21201 USA, https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-0-387-46312-4.pdf

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Absolwent zna i rozumie procesy biochemiczne zachodzące w organizmach żywych oraz techniki inżynierii genetycznej i biotechnologii (KA6_WG3).

2. Absolwent zna i rozumie powiązania wiedzy biologicznej z innymi dyscyplinami przyrodniczymi oraz aktualne problemy badań biologicznych, podstawowe narzędzia statystyczne i informatyczne, niezbędne do opisu procesów przyrodniczych, najważniejsze prawa matematyczne, chemiczne i fizyczne będące podstawą procesów biologicznych (KA6_WG6)

3. Absolwent zna i rozumie podstawowe zasady prawne dotyczące ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (KA6_WK10).

Umiejętności:

1. Absolwent potrafi wykorzystać podstawowe narzędzia laboratoryjne w celu wykonania prostych badań biologicznych, z wykorzystaniem metod chemicznych i fizycznych oraz prowadzić ich dokumentację (KA6_UW1).

2. Absolwent potrafi wykorzystać techniki multimedialne w celu prezentacji wyników badań, opinii i teorii naukowych (KA6_UW7).

Kompetencje społeczne:

1. Absolwent jest gotów do krytycznej analizy informacji z różnych źródeł oceniając ich wiarygodność (KA6_KK1).

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady - zaliczenie pisemne na ocenę

Laboratoria - zaliczenie sprawozdań z ćwiczeń, zaliczenie pisemne na ocenę (kolokwium).

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodnie z kryteriami określonymi w §23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Sękowski
Prowadzący grup: Szymon Sękowski, Tomasz Włodarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Sękowski
Prowadzący grup: Szymon Sękowski, Tomasz Włodarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.