Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analizy molekularne śladów biologicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS1-3MSB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0519) Nauki biologiczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analizy molekularne śladów biologicznych
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
III rok I st. Biologia sądowa - sem. letni
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student posiada ogólną znajomość typów markerów molekularnych DNA i różnorodnych technik molekularnych stosowanych w biologii. Samodzielnie interpretuje wyniki uzyskane z analiz materiału roślinnego i zwierzęcego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z pojęciem markerów molekularnych oraz technik wykorzystywanych w kryminalistyce oraz zasadnością i prawidłowością wykorzystania tych markerów w zależności od kontekstu zagadnienia w sprawie karnej. Przedstawione zostaną markery stosowane w analizie genomu jądrowego (chromosomów autosomalnych i chromosomu X i Y), mitochondrialnego, plastydowego.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł specjalnościowy (biologia sądowa)

Dziedzina nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: III rok /II semestr (letni)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład – 15 godz. laboratorium – 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, pokaz, samodzielna praca z materiałem genetycznym

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 100 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz.:

1) udział w wykładach: 15 godz.;

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 30 godz.;

3) udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 5 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 50 godz.

Literatura:

1. Li R. 2015. Forensic biology. CRC Press.

2. Avise JC. 2004. Markery molekularne, historia naturalna i ewolucja. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego.

3. Gun A. 2019. Essensial forensic biology. Wyd. Willey.

4. Butler JM. 2011. Forensic DNA typing: Metodology and Interpretation. Wyd. Elsevier.

4. Baza danych genetycznych NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov/

5. Bal J. (red.). 2013. Biologia molekularna w medycynie. Elementy genetyki klinicznej. PWN. Warszawa.

6. Pilot M., Rutkowski R. 2005. Zastosowanie metod molekularnych w badaniach ekologicznych. Warszawa : Muzeum i Instytut Zoologii PAN.

7. Ratkiewicz. M. 2006. Od genetyki do genomiki populacji: nowe perspektywy badań w ekologii i biologii ewolucyjnej. KOSMOS problemy nauk biologicznych. Tom 55, numer 1 (270), str. 129-136. http://kosmos.icm.edu.pl/PDF/2006/129.pdf

8. Słomski R. (red.). 2014. Analiza DNA: praktyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.

Literatura uzupełniająca:

1. Carson S., Miller H.B., Witherow D.S. 2012. Molecular Biology Techniques : A Classroom Laboratory Manual. 3th ed. london: Elsevier Inc., XXVI.cznych NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov/

Efekty uczenia się:

1. Student zna zasady dziedziczenia i prawidłowości ewolucji organizmów (KA6_WG4).

2. Student zna podstawowe metody stosowane w laboratoriach biologicznych i biochemicznych, także na poziomie molekularnym oraz podstawowe metody, reguły i techniki prowadzenia badań terenowych (KA6_WG7).

3. Student potrafi postępować z materiałem zakaźnym i niebezpiecznym (KA6_UW5).

4. Student potrafi stosować podstawową terminologię fachową w języku ojczystym oraz w języku obcym na poziomie B2 w celu opisu zjawisk biologicznych oraz zagadnień dotyczących ochrony środowiska i edukacji środowiskowej, jak i prowadzenia dyskusji na różnych forach (KA6_UK9).

5. Student planuje i organizuje pracę indywidualną oraz zespołową, a także pracować samodzielnie i w grupie (KA6_UO10).

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady - egzamin pisemny, zaliczenie na ocenę pozytywną. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest pozytywna ocena zaliczenia laboratorium.

Laboratorium - bieżąca ocena postępów podczas zajęć, kolokwium pisemne (pytania zamknięte i otwarte).

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodnie z kryteriami określonymi w §23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)