Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do entomologii sądowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS1-3WES
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do entomologii sądowej
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
III rok I st. Biologia sądowa - sem. letni
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

W trakcie zajęć zostaną przedstawione zagadnienia związane z entomologią sądową. Student pozna gatunki oraz cykle rozwojowe owadów przydatnych do ustalania czasu zgonu. Omówiony zostanie proces rozkładu zwłok oraz zjawiska mu towarzyszące. Wyjaśnione zostaną procedury pobierania prób ze zwłok oraz ich późniejsza analiza w laboratorium.

Pełny opis:

Kierunek studiów: Biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł specjalnościowy (biologia sądowa)

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: III rok/ VI semestr (letni)

Liczba godzin dydaktycznych: wykład - 15 godz., laboratorium - 15 godz., zajęcia terenowe - 10 godz.

Metody dydaktyczne: wykład z prezentacją multimedialną, pokaz, metoda laboratoryjna, projekt, obserwacja, prace terenowe, pomiar, konsultacje

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: Ogólny nakład pracy studenta: 75 godz. w tym: udział w wykładach: 15 godz.; udział w zajęciach pozawykładowych: 25 godz., przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 33 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 2 godz.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 75 godz. (1,8 ECTS), nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym - 60 godz. (2,4 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kaczorowska E., Draber-Mońko A. 2010 (2013). Wprowadzenie do entomologii sądowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

2. Gennard D. 2012. Forensic entomology. An introduction. Second edition. Wiley-Blackwell.

https://www.researchgate.net/publication/49704075

3. Błaszak Cz. 2011. Zoologia. Stawonogi. Tom 2(1). PWN Wydawnictwo Naukowe.

Literatura uzupełniająca:

1. DiMaio V. J., DiMaio D. 2008. Medycyna sądowa. Edra Urban & Partner Wrocław.

2. Benecke M. 2001. A brief history of forensic entomology. .Forensic Science International 120(1-2): 2-14, https://doi.org/10.1016/S0379-0738(01)00409-1

3. Skowronek R., Chowaniec Cz. 2010. Polska entomologia sądowa – rys historyczny, stan obecny i perspektywy na przyszłość. Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii 60(1):55-8. https://www.researchgate.net/publication/49704075

4. Skowronek R. 2012. Wykorzystanie entomologii w kryminalistyce i medycynie sądowej". In: Problemy środowiska i jego ochrony. Tom 20. Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego https://www.researchgate.net/publication/235247544

5. Matuszewski S. 2010. Katalog owadów przydatnych do ustalania czasu śmierci w lasach Polski. Część 1: Wprowadzenie. Problemy Kryminalistyki, 267: 5-17. https://problemykryminalistyki.pl/pliki/dokumenty/matuszewskikatalogowadowprzydatnychczi.pdf

6. Matuszewski S., Szpila K. 2010. Katalog owadów przydatnych do ustalania czasu śmierci w lasach Polski. Część 2: Muchówki (Insecta: Diptera). Problemy Kryminalistyki, 268: 26-38. https://problemykryminalistyki.pl/pliki/dokumenty//matuszewskiszpilakatalogowadowprzydatnychczii.pdf

7. Matuszewski S., Bajerlein D., Konwerski Sz. 2010. Katalog owadów przydatnych do ustalania czasu śmierci w lasach Polski. Część 3: Chrząszcze (Insecta: Coleoptera). Problemy Kryminalistyki, 269: 5-21. https://problemykryminalistyki.pl/pliki/dokumenty//matuszewskibajerleinkonwerskikatalogowadowcziii.pdf

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna i rozumie jedność i różnorodność organizmów, w tym zasady organizacji życia na poszczególnych poziomach, stosując przy tym właściwą terminologię oraz cechy charakterystyczne poszczególnych grup organizmów zgodnie z podziałem systematycznym (KA6_WG1)

Umiejętności:

2. Student potrafi wykorzystać podstawowe narzędzia laboratoryjne w celu wykonania prostych badań biologicznych, z wykorzystaniem metod chemicznych i fizycznych oraz prowadzić ich dokumentację (KA6_UW1)

3. Student potrafi identyfikować podstawowe grupy systematyczne organizmów, rozpoznawać gatunki roślin, zwierząt, grzybów i mikroorganizmów charakterystyczne dla ekosystemów i biomów, w tym gatunki zagrożone i chronione (KA6_UW4)

4. Student potrafi pracując zarówno indywidualnie jak i zespołowo stosować zasady ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (KA6_UO11)

Kompetencje społeczne:

5. Student jest gotów do odpowiedzialnego wypełniania zadań w zależności od zajmowanego stanowiska, przestrzegania zasad etyki zawodowej i dbania o tradycje wykonywanego zawodu (KA6_KR6)

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - egzamin pisemny. Laboratoria - zaliczenie na ocenę (sprawozdanie). Zajęcia terenowe - zaliczenie na ocenę (prezentacja multimedialna).

Ilościowe kryteria oceny osiągnięć weryfikowanych za pomocą pisemnych egzaminów i prac zaliczeniowych na Wydziale Biologii zgodne z § 23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku z 26.06.2019 r.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)