Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia specjalizacyjna II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS2-1PSPII Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia specjalizacyjna II
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
I rok II st. Biologia Molekularna - sem. letni
I rok II st. Biologia sądowa- sem. letni
I rok II st. Biologia środowiskowa - sem. letni
I rok II st. Mikrobiologia z Biotechnologią- sem. letni
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie i nauczenie studenta specjalistycznych technik i metod badawczych stosowanych w naukach biologicznych. W trakcie realizacji przedmiotu student, pod kierunkiem promotora lub opiekuna pracy dyplomowej planuje eksperymenty naukowe, prowadzi eksperymenty lub badania terenowe uczestnicząc w pracy badawczej zespołu (Katedry), w którym realizuje pracę dyplomową.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, Moduł dyplomowy

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: I rok /II semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: laboratorium 60 godz.

Metody dydaktyczne: projekt, metoda laboratoryjna, obserwacja, pomiar, analiza tekstów, dyskusja, konsultacje

Punkty ECTS: 8

Bilans nakładu pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta: 200 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 100 godz., w tym:

1) udział w wykładach: 0 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 60 godz.

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach: 40 godz.

Przygotowanie się do zajęć, zaliczeń (praca własna studenta): 100 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa i uzupełniająca dobierana według wskazówek promotora i prowadzącego pracownię (artykuły naukowe, artykuły przeglądowe, podręczniki, prace oryginalne w języku polskim i angielskim).

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie nowoczesne metody, w tym statystyczne, stosowane w laboratoryjnych i terenowych badaniach biologicznych

(KA7_WG6)

2. Student potrafi dobierać adekwatną do postawionych celów metodę badawczą, interpretować uzyskane wyniki, formułować wnioski na

ich podstawie, jak i na podstawie danych z literatury (KA7_UW1)

3. Student potrafi wykorzystywać zaawansowane narzędzia laboratoryjne i urządzenia pomiarowe w celu rozwiązywania problemów

badawczych (KA7_UW2)

4. Student potrafi pracować z biologicznym materiałem zakaźnym oraz niebezpiecznym (KA7_UW3)

5. Student potrafi posługiwać się zaawansowanymi narzędziami statystycznymi i technikami informatycznymi, w tym multimedialnymi, w

celu prezentacji wyników doświadczeń, analizy danych i opisu zjawisk (KA7_UW4)

6. Student jest gotów do kontaktu z ekspertami w przypadku niemożności samodzielnego podjęcia decyzji dotyczących rozwiązania

napotkanych problemów (KA7_KK2)

7. Student jest gotów do działania w sposób przedsiębiorczy w celu rozwiązania problemu (KA7_KO3)

8. Student jest gotów do stosowania zasad etyki w życiu codziennym i pracy zawodowej (KA7_KR4)

Metody i kryteria oceniania:

1. Czynny udział w zajęciach i konsultacjach

2. Pozytywna ocena bieżących postępów podczas wykonywania zadań laboratoryjnych lub terenowych związanych z tematem pracy magisterskiej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Borkowska
Prowadzący grup: Andrzej Bajguz, Marek Bartoszewicz, Agnieszka Bona, Paweł Brzęk, Emilia Brzosko, Sylwia Buczyńska, Iwona Ciereszko, Magdalena Czajkowska, Krzysztof Deoniziak, Justyna Drewnowska, Danuta Drzymulska, Magdalena Fiłoc, Magdalena Grabowska, Tomasz Hauschild, Adam Hermaniuk, Agata Kostro-Ambroziak, Aneta Książek, Mirosława Kupryjanowicz, Maciej Matosiuk, Paweł Mirski, Ewa Oleńska, Łukasz Ołdakowski, Katarzyna Puczko, Julita Sadowska, Alina Stankiewicz, Magdalena Świsłocka, Izabela Tałałaj, Adam Tylicki, Tomasz Włodarczyk, Piotr Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Borkowska
Prowadzący grup: Andrzej Bajguz, Agata Banaszek, Marek Bartoszewicz, Sylwia Buczyńska, Iwona Ciereszko, Magdalena Czajkowska, Magdalena Czerniecka, Danuta Drzymulska, Magdalena Fiłoc, Magdalena Grabowska, Tomasz Hauschild, Adam Hermaniuk, Maciej Karpowicz, Marek Konarzewski, Mirosława Kupryjanowicz, Sebastian Maciak, Violetta Macioszek, Maciej Matosiuk, Paweł Mirski, Ewa Olchowik-Grabarek, Julita Sadowska, Marcin Sielezniew, Magdalena Świsłocka, Adam Więcko, Ada Wróblewska, Piotr Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.