Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny - Analiza chromosomów i kariotypów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS2-2WM42 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny - Analiza chromosomów i kariotypów
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia biologiczne-przedm.monograficzne
II rok II st. Biologia Molekularna - sem. letni
II rok II st. Biologia środowiskowa - sem. letni
II rok II st. Mikrobiologia z Biotechnologią - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
monograficzne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z badaniami chromosomów i kariotypów, które pozwalają zidentyfikować przyczyny anomalii fenotypowych człowieka i odpowiedzieć na pytania dotyczące ewolucji organizmów. Podczas realizacji przedmiotu student poznaje klasyczne i molekularne metody analizy chromosomowej i ich zastosowanie między innymi w badaniach prenatalnych, diagnostyce nowotworów, a także badaniu ewolucji różnych grup roślin i zwierząt.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: fakultatywny

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: II rok, semestr II (letni)

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, burza mózgów, pokaz, pomiar, konsultacje

Punkty ECTS: 1

Całkowity nakład pracy studenta: 25 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 16 godz., w tym:

a) udział w wykładach: 15 godz.,

b) udział w zajęciach pozawykładowych: 0 godz.,

c) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminie: 1 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 9 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Rogalska S, Małuszyńska J, Olszewska M. 2012. Podstawy cytogenetyki roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

2. Jorde LB, Carey JC, Bamshad MJ. 2021. Genetyka medyczna. Elsevier Urban & Partner, Wrocław.

3. Korf RB. 2003. Genetyka człowieka. Rozwiązywanie problemów medycznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

4. J Bal (red.) 1998. Badania molekularne i cytogenetyczne w medycynie. Elementy genetyki klinicznej. Springer PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

5. Orlando OJ, E Therman. 2001. Human chromosomes. Springer-Verlag New York, Inc.

6. Wybrane artykuły z czasopism:

- Amor DJ, Choo KHA (2002). Neocentromeres: Role in Human Disease, Evolution, and Centromere Study. Am. J. Hum. Genet. 71: 695–714. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC378529/)

- Wysoczańska B (2013). Zachowanie długości telomerów. Postepy Hig Med Dosw 67: 1319-1330 (http://31.186.81.235:8080/api/files/view/29421.pdf),

- Graphodatsky AS, Trifonov VA, Stanyon R (2011). The genome diversity and karyotype evolution of mammals. Molecular Cytogenetics 4:22 (http://www.molecularcytogenetics.org/content/4/1/22),

- Mayrose I, Lysak MA (2021). The Evolution of Chromosome Numbers: Mechanistic Models and Experimental Approaches. Genome Biol. Evol. 13(2) (https://academic.oup.com/gbe/article/13/2/evaa220/5923296)

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student rozumie na czym polega jedność i różnorodność organizmów (KA7_WG1).

2. Student potrafi wskazać tendencje rozwojowe nauk biologicznych związane ze zdrowiem człowieka i jego funkcjonowaniem w społeczeństwie (KA7_WG7).

Umiejętności:

3. Student korzystając z różnych baz danych wyszukuje literaturę naukową właściwie do postawionych pytań, a uzyskane informacje poddaje krytycznej analizie (KA7_UW5).

Kompetencje społeczne:

4. Student systematycznie zapoznaje się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi w celu rozwiązywania problemów (KA7_KK1).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne - krótki test (pytania otwarte i z odpowiedziami do wyboru).

Kryteria ocen zgodnie z kryteriami określonymi w §23 ust. 6 Regulaminu studiów UwB przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu UwB z dnia 26 czerwca 2019 r.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Jadwiszczak
Prowadzący grup: Katarzyna Jadwiszczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.