Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład monograficzny - Molekularne podstawy adaptacji termicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS2-2WM43
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny - Molekularne podstawy adaptacji termicznych
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia biologiczne-przedm.monograficzne
II rok II st. Biologia sądowa - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (opisowo):

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z mechanizmami i sposobami, poprzez które temperatura wpływa na ludzi i zwierzęta, a także z szeregiem adaptacji i mechanizmów molekularnych pozwalających na radzenie sobie z niską/wysoką temperaturą.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Wykład monograficzny, omawia szereg mechanizmów molekularnych leżących u podstaw adaptacji termicznych (mechanizmy termoregulacji, mechanizmy chroniące przed nadmiernie niską/wysoką temperatura, ograniczenia termiczne, stres, gorączka).

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: pwykład monograficzny, moduł specjalnościowy

Dziedzina nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: I rok /semestr 2

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład – 15 godz.,

Metody dydaktyczne: wykład, pokaz, metoda laboratoryjna, konsultacje

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 25 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 16 godz., w tym:

1) udział w wykładach: 15 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 0 godz.

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminie: 1 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 9 godz.

"Molekularne podstawy adaptacji termicznych" to wykład monograficzny, w czasie którego studenci poznają jak warunki termiczne działają na organizmy zwierząt i człowieka oraz szereg mechanizmów molekularnych leżących u podstaw adaptacji termicznych.

- ciepło i temperatura;

- mechanizmy wymiany ciepła z otoczeniem;

- metabolizm i ciepło;

- termoregulacja (mechanizmy, koszt, zakres i możliwości);

- gorączka (mechanizm, znaczenie);

- temperatura a stres;

- strategie gospodarowania energią a warunki termiczne;

- adaptacje do życia w niskiej temperaturze;

- adaptacje do życia w wysokiej temperaturze;

- ograniczenia termiczne;

- zmiana klimatu a adaptacje termiczne.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Fizjologia zwierząt - adaptacja do środowiska. K. Schmidt-Nielsen. 2008. PWN.

Biochemia. J.M. Berg, L. Stryer, J.L. Tymoczko, G.J. Gatto. 2018. PWN.

Patofizjologia człowieka w zarysie. J.W. Guzek. 2015. PZWL.

Immunologia. J.Gołąb, M. Jakóbisiak, T. Stokłosa, W. Lasek. 2017. PWN

Literatura dodatkowa:

Thermal Adaptation. A Theoretical and Empirical Synthesis. M. Angiletta. 2009. Oxford University Press.

Animal Phsyiology. R.W. Hill. 2017. Oxford University Press.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna i rozumie jedność i różnorodność organizmów z uwzględnieniem złożoności procesów i zjawisk przyrodniczych KA7_WG1.

Student zna i rozumie główne tendencje rozwojowe nauk biologicznych oraz czynniki, w tym finansowe, umożliwiające prowadzenie badań KA7_WG7.

Umiejętności:

Student umie korzystając z różnych baz danych dobierać literaturę naukową polsko- i obcojęzyczną właściwie do postawionych zadań, uzyskane informacje syntetyzować i poddawać krytycznej analizie KA7_UW5.

Kompetencje społeczne:

Student jest gotów do systematycznego zapoznawania się z najnowszymi osiągnieciami naukowymi w celu rozwiazywania problemów KA7_KK1.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady - zaliczenie pisemne na ocenę.

Dopuszczana jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach.

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodnie z kryteriami określonymi w §23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w

Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julita Sadowska
Prowadzący grup: Julita Sadowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykład monograficzny, omawia szereg mechanizmów molekularnych leżących u podstaw adaptacji termicznych (mechanizmy termoregulacji, mechanizmy chroniące przed nadmiernie niską/wysoką temperatura, ograniczenia termiczne, stres, gorączka).

Pełny opis:

"Molekularne podstawy adaptacji termicznych" to wykład monograficzny, w czasie którego studenci poznają jak warunki termiczne działają na organizmy zwierząt i człowieka oraz szereg mechanizmów molekularnych leżących u podstaw adaptacji termicznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Fizjologia zwierząt - adaptacja do środowiska. K. Schmidt-Nielsen. 2008. PWN.

Biochemia. J.M. Berg, L. Stryer, J.L. Tymoczko, G.J. Gatto. 2018. PWN.

Patofizjologia człowieka w zarysie. J.W. Guzek. 2015. PZWL.

Immunologia. J.Gołąb, M. Jakóbisiak, T. Stokłosa, W. Lasek. 2017. PWN

Literatura dodatkowa:

Thermal Adaptation. A Theoretical and Empirical Synthesis. M. Angiletta. 2009. Oxford University Press.

Animal Phsyiology. R.W. Hill. 2017. Oxford University Press.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)