Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot do wyboru 2 - Zoologia kulinarna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-ES1-1PDW2A Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot do wyboru 2 - Zoologia kulinarna
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ekobiznesu - przedm. fakultatywne
I rok Ekobiznes - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać zakres wiadomości z zoologii na poziomie szkoły średniej

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu zoologii. Podczas realizacji przedmiotu student poznaje systematykę bezkręgowców i kręgowców, najważniejsze cechy poszczególnych typów i zróżnicowanie gatunkowe. Przedmiot ukazuje także możliwości wykorzystania zwierząt jako źródła pokarmu człowieka dziś i w przeszłości, wpływ udomowienia zwierząt na zmianę przyzwyczajeń żywieniowych oraz zagrożenia wynikające ze spożycia potraw mięsnych. Ważnym celem jest zwrócenie uwagi na ekologiczne i społeczne aspekty jedzenia różnych grup zwierząt (zużycie biomasy, wody, produkcja gazów cieplarnianych, nakład pracy) oraz w tym kontekście na propagowanie spożywania owadów jako cennego źródła białka i innych składników odżywczych.

Pełny opis:

Kierunek studiów: ekobiznes

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł kierunkowy

Rok studiów/semestr: I rok /II semestr (letni)

Wymagania wstępne: Student powinien posiadać zakres wiadomości z zoologii na poziomie szkoły średniej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład – 15 godz., konwersatorium – 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, konwersatorium, dyskusja

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 50 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 32 godz., w tym:

1) udział w wykładach: 15 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 15 godz.

3) udział w zaliczeniu/egzaminie: 2 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminu): 18 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Błaszak C. (red.) 2015. Zoologia. Szkarłupnie – płazy. PWN

2. Dzik J. 2015. Zoologia. Różnorodność i pokrewieństwa zwierząt. WUW

3. Grodziński Z. (red.) 1979. Zoologia. Przedstrunowce i strunowce. PWN

4. Jura C. 2004. Bezkręgowce. Podstawy morfologii funkcjonalnej, systematyki i filogenezy. PWN

Literatura uzupełniająca:

1. Gawędzki J. (red.) 2015. Ewolucja na talerzu czyli wczoraj, dziś i jutro żywienia człowieka. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

w Poznaniu, Poznań.

2. Gertig H., Przysławski J. 2007. Bromatologia – zarys nauki o żywieniu i żywności. PZWL Warszawa

3. Konarzewski M. 2015. Na początku był głód. PWN, Warszawa.

4. Lasota-Moskalewska L. 2005. Zwierzęta udomowione w dziejach ludzkości. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

5. Łuczaj Ł. 2005. Podręcznik robakożercy czyli jadalne bezkręgowce Środkowej Europy. Chemigrafia.

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie jedność i różnorodność organizmów, z uwzględnieniem cech charakterystycznych poszczególnych grup organizmów i zgodnie z ich podziałem systematycznym (KA6_WG1)

2. Student zna i rozumie możliwości praktycznych zastosowań wiedzy biologicznej w życiu społeczno-gospodarczym oraz formy rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości (KAG_WG4)

3. Student potrafi stosować odpowiednie techniki informacyjno-komunikacyjne, w tym przygotować krótkie wystąpienia, wyrażać swoje opinie oraz prowadzić dyskusję stosując język specjalistyczny (KAG_UK2)

4. Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań własnych i zespołu (KA6_UO1)

5. Student jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych i inicjowania działań na rzecz interesu publicznego, w tym inicjowania projektów społecznych uwzględniających aspekty przyrodnicze i ekonomiczne (KA6_KO1)

6. Student jest gotów do odpowiedzialnego wypełniania zadań w zależności od zajmowanego stanowiska, przestrzegania zasad etyki zawodowej i dbania o tradycje wykonywanego zawodu (KA6_KR1)

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - egzamin pisemny (test). Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia wykładów jest pozytywna ocena zaliczenia konwersatoriów.

Konwersatoria - zaliczenie na ocenę (średnia z oceny prezentacji i sprawdzianu pisemnego).

Kryteria ocen zgodnie z kryteriami określonymi w §23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527

Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Borkowska, Marcin Sielezniew
Prowadzący grup: Anetta Borkowska, Agata Kostro-Ambroziak, Marcin Sielezniew
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu zoologii. Podczas realizacji przedmiotu student poznaje systematykę bezkręgowców i kręgowców, najważniejsze cechy poszczególnych typów i zróżnicowanie gatunkowe. Przedmiot ukazuje także możliwości wykorzystania zwierząt jako źródła pokarmu człowieka dziś i w przeszłości, wpływ udomowienia zwierząt na zmianę przyzwyczajeń żywieniowych oraz zagrożenia wynikające ze spożycia potraw mięsnych. Ważnym celem jest zwrócenie uwagi na ekologiczne i społeczne aspekty jedzenia różnych grup zwierząt (zużycie biomasy, wody, produkcja gazów cieplarnianych, nakład pracy) oraz w tym kontekście na propagowanie spożywania owadów jako cennego źródła białka i innych składników odżywczych

Pełny opis:

Kierunek studiów: ekobiznes

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł kierunkowy

Rok studiów/semestr: I rok /II semestr (letni)

Wymagania wstępne: Student powinien posiadać zakres wiadomości z zoologii na poziomie szkoły średniej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład – 15 godz., konwersatorium – 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, konwersatorium, dyskusja

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 50 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 32 godz., w tym:

1) udział w wykładach: 15 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 15 godz.

3) udział w zaliczeniach: 2 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń): 18 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Błaszak C. (red.) 2015. Zoologia. Szkarłupnie – płazy. PWN

2. Dzik J. 2015. Zoologia. Różnorodność i pokrewieństwa zwierząt. WUW

3. Grodziński Z. (red.) 1979. Zoologia. Przedstrunowce i strunowce. PWN

4. Jura C. 2004. Bezkręgowce. Podstawy morfologii funkcjonalnej, systematyki i filogenezy. PWN

Literatura uzupełniająca:

1. Gawędzki J. (red.) 2015. Ewolucja na talerzu czyli wczoraj, dziś i jutro żywienia człowieka. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

w Poznaniu, Poznań.

2. Gertig H., Przysławski J. 2007. Bromatologia – zarys nauki o żywieniu i żywności. PZWL Warszawa

3. Konarzewski M. 2015. Na początku był głód. PWN, Warszawa.

4. Lasota-Moskalewska L. 2005. Zwierzęta udomowione w dziejach ludzkości. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

5. Łuczaj Ł. 2005. Podręcznik robakożercy czyli jadalne bezkręgowce Środkowej Europy. Chemigrafia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.