Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy funkcjonowania komórek

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-ES1-1PFO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy funkcjonowania komórek
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ekobiznesu - przedm. obowiązkowe
I rok Ekobiznesu Semestr Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Ogólna znajomość biologii i chemii na poziomie podstawy programowej liceum, ewentualnie zdany egzamin maturalny z biologii na poziomie podstawowym.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot „Podstawy Funkcjonowania Komórek” wprowadza studentów w zagadnienia struktury chemicznej związków budujących komórki i ich udziału w podstawowych procesach metabolicznych. Celem przedmiotu jest również ukazanie studentowi komórki jako wysoce dynamicznej struktury budującej wszystkie organizmy żywe. W trakcie zajęć laboratoryjnych student nabiera umiejętności praktycznych i kompetencji ugruntowujących wiedzę wykładową, poznając metody i sprzęt, które są wykorzystywane w laboratoriach biologicznych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne, biologia

Rok studiów/semestr: I rok pierwszego stopnia, semestr zimowy

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 15 godz., laboratorium - 15 godz.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: ogólny nakład pracy studenta:

75 godz., w tym:

udział w wykładach: 15 godz.

zajęciach laboratoryjnych: 15 godz.

przygotowanie się do zajęć, zaliczeń: 40 godz.

udział w konsultacjach, zaliczeniach: 5 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 35 godz., 1,4 pkt. ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 60 godz., 2,4 pkt. ECTS

Wykład:

Wykład wprowadza studentów w zagadnienia pochodzenia życia na Ziemi, struktury chemicznej związków budujących komórki i ich udziału w podstawowych procesach metabolicznych (szlakach katabolicznych głównie w celu uzyskiwania energii, oraz reakcjach anabolicznych prowadzących do syntezy różnorodnych cząsteczek biologicznych głównie kwasów nukleinowych i białek). Celem przedmiotu jest również ukazanie studentowi komórki jako wysoce dynamicznej struktury budującej wszystkie organizmy żywe, jej budowy z uwzględnieniem podobieństw i różnic na poziomie organizacji w zależności od typu komórki.

Laboratoria:

W trakcie zajęć laboratoryjnych student nabiera umiejętności praktycznych i kompetencji ugruntowujących wiedzę wykładową, poznając metody i sprzęt, które są wykorzystywane w laboratoriach biologicznych. Poznaje ogólne zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń optycznych (mikroskop świetlny i fluorescencyjny), wykonywania preparatów mikroskopowych, pracy w laboratorium mikrobiologicznym i biochemicznym.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bańkowski E. - Biochemia podręcznik dla studentów studiów licencjackich i magisterskich” wyd. II, MedPharm Polska, Wrocław 2014

2. W. Kilarski, Strukturalne podstawy biologii komórki., PWN Warszawa, 2013

Literatura uzupełniająca:

1. Berg J.M., Tymoczko J.L., Stryer L. – Biochemia. PWN, W-wa, 2019

2. R. Southwood, Historia Życia, Świat Książki, Warszawa 2004.

3. B. Alberts, D. Bray, K. Hopkin, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. Walter, Podstawy biologii komórki., PWN Warszawa, 2016.

Efekty uczenia się:

1. Student charakteryzuje strukturę i rolę podstawowych związków organicznych budujących komórki jak też znaczenie biologiczne głównych szlaków metabolicznych. KA6_WG1

2. Student identyfikuje pochodzenie i podstawowe cechy komórek posługując się terminologią fachową. KA6_UK1

3. Student opisuje podstawowe elementy struktury różnych komórek w powiązaniu z ich funkcją. KA6_WK1

4. Student poznaje podstawowy sprzęt laboratoryjny i nabiera praktycznej umiejętności jego wykorzystania w celu rozwiązywania problemu i analizy wyników. KA6_UW2, KA6_KK1, KA6_KK2

5. Student wykazuje dbałość o bezpieczeństwo pracy w laboratorium i świadomość poszanowania pracy własnej i innych. KA6_UO1, KA6_KR1

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z Regulaminem studiów (Uchwała Senatu UwB nr 2527 z dn. 26 czerwca 2019 r.)

Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje, wykonywanie doświadczeń według instrukcji podczas zajęć laboratoryjnych, analiza wyników.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę laboratoriów, egzamin podsumowujący przedmiot

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Tylicki
Prowadzący grup: Elżbieta Bonda-Ostaszewska, Urszula Czyżewska, Adam Tylicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Tylicki
Prowadzący grup: Alicja Piotrowska-Niczyporuk, Adam Tylicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.