Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomiczna ocena projektów środowiskowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-ES1-3EOP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomiczna ocena projektów środowiskowych
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ekobiznesu - przedm. obowiązkowe
III rok Ekobiznes - sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu „Ekonomiczna ocena projektów środowiskowych” jest zapoznanie studentów z istotą efektywności inwestycji ze szczególnym zwróceniem uwagi na inwestycje ekologiczne oraz przekazanie wiedzy dającej podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Studenci nabywają podstawową wiedzę z zakresu matematyki finansowej oraz umiejętności kalkulacji podstawowych wskaźników stanowiących główny element oceny ekonomicznej opłacalności projektów środowiskowych. Studenci uczą się również interpretacji analizowanych wskaźników oraz podejmowania na ich podstawie odpowiednich decyzji dotyczących realizacji inwestycji ekologicznych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: kierunkowy, obowiązkowy

Moduł: MK_3

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki społeczne, dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: studia pierwszego stopnia, rok III, semestr 5

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład 15 godzin, ćwiczenia 30 godzin

Metody dydaktyczne:

• wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu,

• ćwiczenia: angażujące studentów do pracy samodzielnej i w grupach oraz dyskusji na podejmowane tematy.

Punkty ECTS: 4 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta (rodzaj aktywności i liczba godzin):

• udział w wykładach w formie stacjonarnej (15 godz.)

• studiowanie literatury przedmiotu (10 godz.)

• przygotowanie do egzaminu końcowego (10 godz.)

• udział w ćwiczeniach (30 godz.)

• przygotowanie do ćwiczeń (10 godz.)

• przygotowanie do kolokwium (10 godz.)

• przygotowanie prac domowych-pisemnych (5 godz.)

• udział w konsultacjach (8 godz.)

• udział w egzaminie pisemnym (2 godz.)

Łączny nakład pracy studenta: 100 godz.

Wskaźniki ilościowe:

• nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (Liczba godzin/Punkty ECTS): 55 godz. / 2,2 ECTS

• nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym (Liczba godzin/Punkty ECTS): 45 godz. / 1,8ECTS

Literatura:

Podstawowa:

1. Ciborowski R.W., Gruszewska E., Meredyk K., 2001, Podstawy rachunku efektywności inwestycji, UwB, Białystok.

2. Drobniak A., 2008, Podstawy oceny efektywności projektów publicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.

3. Dziawgo D., Zawadzki A.,2011, Finanse przedsiębiorstwa. Istota – Narzędzia – Zarządzanie, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.

4. Gallagher T.J., 2016, Financial Management: Principles and Practice, Textbook Media Press.

Uzupełniająca:

5. Gąsiorkiewicz L., 2011, Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

6. Gos W., 2004, Rachunek przepływów pieniężnych w świetle krajowego standardu rachunkowości, Difin, Warszawa.

7. Piontek F., Piontek W., 2002, Rachunek ekonomiczny w ochronie środowiska, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Bytom.

8. Piontek F., 1999, Metodyka oceny efektywności wydatkowania ekologicznych funduszy celowych, „ Rocznik Ochrona Środowiska”, tom 1, s. 215-228.

9. Podgórska M., Klimkowska J., 2006, Matematyka finansowa, PWN, Warszawa.

10. Przewodnik po analizie kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych. Narzędzie analizy ekonomicznej polityki spójności 2014–2020, 2014, Komisja Europejska.

11. Sierpińska M., Jachna T., 2011, Ocena przedsiębiorstwa wg standardów światowych, PWN Warszawa.

Efekty uczenia się:

3EOP_WG1 zna standardowe metody matematyki finansowej i narzędzia informatyczne służące do analizy i prezentacji danych dotyczących oceny efektywności inwestycji KA6_WG5

3EOP_WK1 ma podstawową wiedzę z zakresu metod oceny efektywności inwestycji, w tym inwestycji środowiskowych, zna podstawowe kategorie w tym zakresie KA6_WK1

3EOP_UW1 potrafi prawidłowo analizować przebieg procesu oceny efektywności inwestycji i interpretować przyczyny konkretnych zjawisk zachodzących w jego ramach KA6_UW1

3EOP_UW2 potrafi wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę teoretyczną w zakresie oceny efektywności inwestycji ekologicznych KA6_UW4

3EOP_UW3 potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu metod oceny projektów inwestycyjnych w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów KA6_UW5

3EOP_UU1 potrafi samodzielnie uzupełniać oraz doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności KA6_UU1

3EOP_UU2 potrafi korzystać z różnych źródeł informacji w celu pogłębiania i aktualizowania wiedzy specjalistycznej w zakresie oceny efektywności inwestycji ekologicznych KA6_UU2

3EOP_KK1 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności przy rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych w zakresie oceny efektywności inwestycji ekologicznych KA6_KK1

3EOP_KK2 rozumie potrzebę stałego uczenia się oraz korzystania z pomocy ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem problemu KA6_KK2

Metody i kryteria oceniania:

Cykl zajęć kończy się egzaminem pisemnym w formie testu. Test składa się z pytań otwartych i zamkniętych, zadań. Na ocenę końcową składają się: wynik z egzaminu pisemnego, aktywność podczas wykładów.

Egzamin uważa się za zaliczony przy uzyskaniu min. 51% poprawnych odpowiedzi. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń.

Formami oceny pracy studenta na ćwiczeniach są: kolokwium, aktywność na zajęciach, rozwiązywanie zadań. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa.

Sposób i zasady zaliczenia ćwiczeń - uzyskanie, określonej przez prowadzącego, liczby punktów. Na punktację końcową składają się:

• kolokwium (ok. 51% w stosunku do maksymalnej, możliwej do zdobycia liczby punktów)

• ocenianie ciągłe – indywidualna praca na zajęciach, zadania.

Zasady dopuszczenia do egzaminu: zaliczenie ćwiczeń na ocenę dostateczną (3,0).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gardocka-Jałowiec
Prowadzący grup: Anna Gardocka-Jałowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu „Ekonomiczna ocena projektów środowiskowych” jest zapoznanie studentów z istotą efektywności inwestycji ze szczególnym zwróceniem uwagi na inwestycje ekologiczne oraz przekazanie wiedzy dającej podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Studenci nabywają podstawową wiedzę z zakresu matematyki finansowej oraz umiejętności kalkulacji podstawowych wskaźników stanowiących główny element oceny ekonomicznej opłacalności projektów środowiskowych. Studenci uczą się również interpretacji analizowanych wskaźników oraz podejmowania na ich podstawie odpowiednich decyzji dotyczących realizacji inwestycji ekologicznych.

Pełny opis:

W ramach zajęć omówione zostaną następujące zagadnienia:

Wykład:

1. Rachunek ekonomicznej efektywności - podstawy teoretyczne

2. Czas w rachunku ekonomicznej efektywności

3. Metody oceny efektywności (klasyczne, dynamiczne)

4. Istota efektywności inwestycji ekologicznych i jej rodzaje

5. Przegląd metod oceny działań i inwestycji ekologicznych (analiza kosztów i korzyści (CBA), analiza efektywności kosztowej (CEA), analiza wielokryterialna)

Ćwiczenia:

1. Kalkulacja obecnej i przyszłej wartości funduszu i strumienia w warunkach oprocentowania prostego i składanego - zadania

2. Ocena efektywności inwestycji na podstawie wskaźników: OZ, NPV, NPVR,IRR – zadania praktyczne

3. Wykorzystanie analizy kosztów i korzyści (CBA), analizy efektywności kosztowej (CEA) oraz analizy wielokryterialnej do oceny efektywności inwestycji środowiskowych – zadania praktyczne.

Literatura:

Podstawowa:

1. Ciborowski R.W., Gruszewska E., Meredyk K., 2001, Podstawy rachunku efektywności inwestycji, UwB, Białystok.

2. Drobniak A., 2008, Podstawy oceny efektywności projektów publicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.

3. Dziawgo D., Zawadzki A.,2011, Finanse przedsiębiorstwa. Istota – Narzędzia – Zarządzanie, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.

4. Gallagher T.J., 2016, Financial Management: Principles and Practice, Textbook Media Press.

Uzupełniająca:

5. Gąsiorkiewicz L., 2011, Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

6. Gos W., 2004, Rachunek przepływów pieniężnych w świetle krajowego standardu rachunkowości, Difin, Warszawa.

7. Piontek F., Piontek W., 2002, Rachunek ekonomiczny w ochronie środowiska, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Bytom.

8. Piontek F., 1999, Metodyka oceny efektywności wydatkowania ekologicznych funduszy celowych, „ Rocznik Ochrona Środowiska”, tom 1, s. 215-228.

9. Podgórska M., Klimkowska J., 2006, Matematyka finansowa, PWN, Warszawa.

10. Przewodnik po analizie kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych. Narzędzie analizy ekonomicznej polityki spójności 2014–2020, 2014, Komisja Europejska.

11. Sierpińska M., Jachna T., 2011, Ocena przedsiębiorstwa wg standardów światowych, PWN Warszawa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.