Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biofizyka z elementami fizyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-MS1-1BFF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biofizyka z elementami fizyki
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia mikrobiologiczne-przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w zagadnienia z zakresu biofizyki i fizyki w biologii. Podczas realizacji przedmiotu student poznaje fizykochemiczne podstawy procesów biologicznych zachodzących w organizmach żywych, wpływ wybranych czynników fizycznych na układy biologiczne a także poznaje jak prawa fizyki manifestują się w biologii. Zapoznaje się również z podstawami działania aparatury stosowanej w badaniach biofizycznych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne, biologia

Rok studiów/semestr I rok pierwszego stopnia, semestr letni

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): Student powinien posiadać zakres ogólnych wiadomości z chemii i biologii komórki.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Wykład – 15 godz., laboratorium – 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje, wykonywanie doświadczeń według instrukcji podczas zajęć laboratoryjnych, analiza wyników,

sporządzanie sprawozdań z ćwiczeń.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę laboratoriów, zaliczenie na ocenę wykładu.

Punkty ECTS : 4

Całkowity nakład pracy studenta: 100 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 49 godz. w tym:

1. udział w wykładach: 15 godz.

2. udział w zajęciach pozawykładowych: 30 godz.,

3. udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminach: 4 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 50 godz.

Wykład ma za zadanie wprowadzenie studentów w podstawowe zagadnienia z zakresu biofizyki oraz elementów fizyki. Studenci poznają biofizyczne i fizykochemiczne podstawy procesów biologicznych zachodzących w organizmach żywych.

Laboratoria mają za zadanie zapoznanie studentów z metodami badawczymi stosowanymi w biofizyce.

Literatura:

1. Biofizyka pod red. F. Jaroszyka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002.

2. Biofizyka dla biologów, Praca zbiorowa pod red. M. Bryszewskiej i W. Leyko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.

3. Biofizyka. Wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami. pod. red Z. Jóźwiak, G. Bartosz. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2005.

4. Człowiek i promieniowanie jonizujące, pod red. A. Hrynkiewicz, PWN, Warszawa 2001.

5. Ćwiczenia z biofizyki pod redakcją K. Trębacza, Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002.

6. Biofizyka molekularna. G. Slósarek. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2011.

7. Metody spektroskopowe w chemii analitycznej, A. Cygański, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.1997.

Efekty uczenia się:

1.Student charakteryzuje strukturę, dynamikę i oddziaływania makrocząsteczek biologicznych: K_W02, K_U06, K_U07

2. Student wyjaśnia podstawy fizykochemicznych metod stosowanych w badaniach biofizycznych: K_W10, K_W13, K_U07

3. Student opisuje biofizyczne i fizykochemiczne podstawy procesów biologicznych wykorzystując najważniejsze prawa matematyczne, chemiczne i

fizyczne: K_W02, K_W13

4. Student przedstawia i opisuje metody i techniki stosowane w badaniach laboratoryjnych w biologii, nabiera praktycznej umiejętności

pracy z podstawową aparaturą stosowaną w badaniach laboratoryjnych. Student przygotowuje roztwory w stężeniach molowych i

przygotowuje odpowiednie rozcieńczenia: K_W10, K_U01, K_U09, K_U12, K_U15, K_K02, K_K05, K_K06

5. Student interpretuje i opracowuje otrzymane wyniki badań w formie sprawozdań, wykazuje dbałość o bezpieczeństwo pracy w

laboratorium: K_K07, K_K08, K_K09, K_U12, K_U15, K_U16

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę laboratoriów, zaliczenie na ocenę wykładu

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Sękowski
Prowadzący grup: Ewa Olchowik-Grabarek, Szymon Sękowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)