Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologia komórki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-MS1-1BKO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologia komórki
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia mikrobiologiczne-przedm.obowiązkowe
I rok - Mikrobiologia, semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać zakres wiedzy ogólnobiologicznej odpowiadającej podstawie programowej biologii dla szkół ponadpodstawowych. Mile widziany jest egzamin maturalny z biologii na poziomie rozszerzonym.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie zapoznanie studentów z zagadnieniami szerokiej i multidyscyplinarnej wiedzy z zakresu biologii komórki budowanej wspólnie przez biochemików, cytologów, fizjologów, histologów i biologów molekularnych. Zadaniem przedmiotu jest ukazanie komórki jako podstawowej jednostki strukturalnej i funkcjonalnej wszystkich organizmów żywych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, podstawowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne, biologia

Rok studiów/semestr: I rok pierwszego stopnia, semestr zimowy

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 15 godz., laboratorium - 30 godz.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta: ogólny nakład pracy studenta:

100 godz., w tym:

udział w wykładach: 15 godz.

zajęciach laboratoryjnych: 30 godz.

przygotowanie się do zajęć, zaliczeń: 50 godz.

udział w konsultacjach, zaliczeniach: 5 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 50 godz., 2 pkt. ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 85 godz., 3,4 pkt. ECTS

Wykład:

Student uzyskuje wiedzę dotyczącą powstania życia na Ziemi, metod badania komórek, budowy i funkcjonowania komórki prokariotycznej i eukariotycznej (roślinnej, zwierzęcej i grzybowej).

Laboratorium:

Student nabywa praktycznych umiejętności z zakresu posługiwania się różnymi typami mikroskopów, przygotowywania i barwienia preparatów mikroskopowych, obsługi podstawowego sprzętu laboratoryjnego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. B., Alberts, D. Bray, K. Hopkin, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. Walter, Podstawy biologii komórki. Wyd. III, PWN warszawa, 2019.

2. E. Pyza, G. Tylko, W. Kilarski, Strukturalne podstawy biologii komórki. PWN i PZWL Warszawa, 2022.

3. U. Welsch, Cytologia i Histologia Sobotta. Atlas Histologii, Urban & Partner Wydawnictwo Medyczne, 2002.

Literatura uzupełniająca:

1. J.M. Berg, J.L. Tymoczko, L. Stryer, Biochemia., PWN Warszawa, 2019.

2. T.A. Brown, Genomy., PWN Warszawa, 2019.

3. R. Southwood, Historia Życia, Świat Książki, Warszawa 2004.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna i rozumie rolę i budowę komórek prokariotycznych i eukariotycznych, pseudotkanek oraz tkanek, narządów i organizmów. (KP6_WG2)

2. Student zna i rozumie procesy metaboliczne charakterystyczne dla mikroorganizmów. KP6_WG3

3. Student zna i rozumie aktualne problemy badań przyrodniczych oraz podstawowe metody stosowane w laboratoriach mikrobiologicznych w tym biologii molekularnej, biochemii i biofizyki. (KP6_WG6)

Umiejętności:

4. Student potrafi wykorzystywać podstawowe narzędzia laboratoryjne i metodykę nauk przyrodniczych celu prowadzenia prostych badań biologicznych ze szczególnym uwzględnieniem mikrobiologii, a także prowadzić ich dokumentację. (KP6_UW1)

5. Student potrafi Planować i organizować pracę indywidualną i zespołową uwzględniając zasady BHP i ergonomii, dobierać według potrzeb właściwe metody i narzędzia badawcze oraz techniki informacyjno-komunikacyjne. (KP6_UO1)

Kompetencje społeczne:

6. Student jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy i umiejętności oraz dostępnych treści w oparciu o specjalistyczne źródła informacji naukowej. (KP6_KK2)

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje, wykonywanie doświadczeń według instrukcji podczas zajęć laboratoryjnych, analiza wyników.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę laboratoriów (sprawdzian pisemny, sprawdzian praktyczny z rozpoznawania preparatów, sprawdzian praktyczny z umiejętności posługiwania się mikroskopem), egzamin pisemny (pytania testowe zamknięte i pytania otwarte)

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z Regulaminem studiów (Uchwała Senatu UwB nr 2527 z dn. 26 czerwca 2019 r.)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Tylicki
Prowadzący grup: Magdalena Czerniecka, Adam Tylicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Tylicki
Prowadzący grup: Magdalena Czerniecka, Adam Tylicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)