Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy chemii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-MS1-1PCH Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy chemii
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia mikrobiologiczne-przedm.obowiązkowe
I rok - Mikrobiologia, semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawami chemii zarówno nieorganicznej, analitycznej jak i organicznej, które będzie On

mógł wykorzystać w przyszłej pracy biologa.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, grupa przedmiotów podstawowych

dziedzina i dyscyplina nauki: nauki chemiczne, chemia

Rok studiów/semestr: I rok pierwszego stopnia / semestr I

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 15 godz.,

laboratorium - 60 godz.,

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta: 150 godz. w tym:

udział w wykładach: 15 godz.;

udział w zajęciach pozawykładowych: 60 godz.;

przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 65,6 godz.;

udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 9,4 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 84,4 godz. i 3,4 pkt. ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 135 godz. i 5,4 pkt. ECTS

Na wykładzie omówione zostaną podstawowe zagadnienia związane z budową atomu i cząsteczki oraz wiązania chemiczne pod kątem

zastosowania tej wiedzy w naukach biologicznych. Omówiona zostanie systematyka zawiązków zarówno nieorganicznych, jak i

organicznych, ze szczególnym uwzględnieniem związków wielofunkcyjnych (cukry, białka, tłuszcze). Ponadto scharakteryzowane zostaną

reakcje zachodzące w roztworach wodnych. Omówione będą zagadnienia związane z rolą pierwiastków chemicznych i ich związków w

organizmach roślinnych i zwierzęcych.

Ćwiczenia laboratoryjne stanowią przygotowanie do pracy w laboratoriach chemicznych. Student pozna właściwości chemiczne oraz

metody otrzymywania i wykrywania związków chemicznych nieorganicznych i organicznych istotnych dla funkcjonowania organizmów

żywych oraz nabędzie umiejętności posługiwania się podstawowymi technikami analiz chemicznych niezbędnych w pracy biologa, takich

jak: miareczkowanie, analizy spektrofotometryczne i spektrofluorometryczne. Studenci poznają również procesy oksydacyjno-redukcyjne,

co jest niezbędne w prawidłowym rozumieniu wielu procesów metabolicznych. Ponadto podczas zajęć laboratoryjnych studenci nabywają

umiejętność poprawnej oceny zagrożeń wynikających z pracy w laboratorium chemicznym oraz poznają zasady bezpieczeństwa i higieny

pracy w tym laboratorium.

Literatura:

1. Cygański Andrzej (2013). Chemiczne metody analizy ilościowej. PWN

2. Czerpak Romuald (1993). Biochemia ogólna, strukturalna. FUW

3. Galus Zbigniew (2010). Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej. PWN

4. John McMurry (2017) Chemia organiczna, PWN

5. Marczenko Z., Balcerzak M. (1998) Spektrofotometryczne metody w analizie nieorganicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

6. Minczewski Jerzy, Marczenko Zygmunt (2004). Chemia analityczna Tom 2 Chemiczne metody analizy ilościowej. PWN

7. Pazdro Krzysztof Maciej, Rola-Noworyta Anna (2019). Chemia. Zbiór zadań dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony. Oficyna Wydawnicza

8. Skoog D.A., West D.M., Holler F.J., Crouch S.R. (2006) Podstawy chemii analitycznej. PWN, Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

KP6_WG6 – Student zna aktualne problemy badań chemicznych stosowanych w naukach biologicznych, zwłaszcza w mikrobiologii, charakterystykę podstawowych związków nieorganicznych i organicznych, podstawowe reakcje i prawa chemiczne

KP6_WG6 – Student zna podstawowe metody stosowane w laboratoriach mikrobiologicznych, w tym metody chemiczne

KP6_UW1 - Student potrafi wykorzystywać podstawowe narzędzia laboratoryjne i metodykę nauk chemicznych w celu prowadzenia prostych badań biologicznych ze szczególnym uwzględnieniem mikrobiologii, a także prowadzić ich dokumentację

KP6_UO1 – Student potrafi planować i organizować pracę indywidualną i zespołową uwzględniając zasady BHP i ergonomii, dobierać według potrzeb właściwe metody i narzędzia badawcze oraz techniki informacyjno-komunikacyjne

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

egzamin pisemny (wykład)

Zaliczenia z oceną - sprawozdania z analiz wykonywanych na zajęciach laboratoryjnych, wejściówki, kolokwium w formie mieszanej, tj. pisemno-ustnej (laboratorium)

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z ogólnymi wymaganiami określonymi w § 23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 rok

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Cudowski
Prowadzący grup: Adam Cudowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawami chemii zarówno nieorganicznej, analitycznej jak i organicznej, które będzie On

mógł wykorzystać w przyszłej pracy mikrobiologa.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, grupa przedmiotów podstawowych

dziedzina i dyscyplina nauki: nauki chemiczne, chemia

Rok studiów/semestr: I rok pierwszego stopnia / semestr I

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 15 godz.,

laboratorium - 60 godz.,

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta: 150 godz. w tym:

udział w wykładach: 15 godz.;

udział w zajęciach pozawykładowych: 60 godz.;

przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 65,6 godz.;

udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 9,4 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 84,4 godz. i 3,4 pkt. ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 135 godz. i 5,4 pkt. ECTS

Na wykładzie omówione zostaną podstawowe zagadnienia związane z budową atomu i cząsteczki oraz wiązania chemiczne pod kątem

zastosowania tej wiedzy w naukach biologicznych. Omówiona zostanie systematyka zawiązków zarówno nieorganicznych, jak i

organicznych, ze szczególnym uwzględnieniem związków wielofunkcyjnych (cukry, białka, tłuszcze). Ponadto scharakteryzowane zostaną

reakcje zachodzące w roztworach wodnych. Omówione będą zagadnienia związane z rolą pierwiastków chemicznych i ich związków w

organizmach roślinnych i zwierzęcych.

Ćwiczenia laboratoryjne stanowią przygotowanie do pracy w laboratoriach chemicznych. Student pozna właściwości chemiczne oraz

metody otrzymywania i wykrywania związków chemicznych nieorganicznych i organicznych istotnych dla funkcjonowania organizmów

żywych oraz nabędzie umiejętności posługiwania się podstawowymi technikami analiz chemicznych niezbędnych w pracy biologa, takich

jak: miareczkowanie, analizy spektrofotometryczne i spektrofluorometryczne. Studenci poznają również procesy oksydacyjno-redukcyjne,

co jest niezbędne w prawidłowym rozumieniu wielu procesów metabolicznych. Ponadto podczas zajęć laboratoryjnych studenci nabywają

umiejętność poprawnej oceny zagrożeń wynikających z pracy w laboratorium chemicznym oraz poznają zasady bezpieczeństwa i higieny

pracy w tym laboratorium.

Literatura:

1. Cygański Andrzej (2013). Chemiczne metody analizy ilościowej. PWN

2. Czerpak Romuald (1993). Biochemia ogólna, strukturalna. FUW

3. Galus Zbigniew (2010). Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej. PWN

4. John McMurry (2017) Chemia organiczna, PWN

5. Marczenko Z., Balcerzak M. (1998) Spektrofotometryczne metody w analizie nieorganicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

6. Minczewski Jerzy, Marczenko Zygmunt (2004). Chemia analityczna Tom 2 Chemiczne metody analizy ilościowej. PWN

7. Pazdro Krzysztof Maciej, Rola-Noworyta Anna (2019). Chemia. Zbiór zadań dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony. Oficyna

Wydawnicza

8. Skoog D.A., West D.M., Holler F.J., Crouch S.R. (2006) Podstawy chemii analitycznej. PWN, Warszawa 2006.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Cudowski
Prowadzący grup: Adam Cudowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawami chemii zarówno nieorganicznej, analitycznej jak i organicznej, które będzie On

mógł wykorzystać w przyszłej pracy mikrobiologa.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, grupa przedmiotów podstawowych

dziedzina i dyscyplina nauki: nauki chemiczne, chemia

Rok studiów/semestr: I rok pierwszego stopnia / semestr I

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 15 godz.,

laboratorium - 60 godz.,

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta: 150 godz. w tym:

udział w wykładach: 15 godz.;

udział w zajęciach pozawykładowych: 60 godz.;

przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 65,6 godz.;

udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 9,4 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 84,4 godz. i 3,4 pkt. ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 135 godz. i 5,4 pkt. ECTS

Na wykładzie omówione zostaną podstawowe zagadnienia związane z budową atomu i cząsteczki oraz wiązania chemiczne pod kątem

zastosowania tej wiedzy w naukach biologicznych. Omówiona zostanie systematyka zawiązków zarówno nieorganicznych, jak i

organicznych, ze szczególnym uwzględnieniem związków wielofunkcyjnych (cukry, białka, tłuszcze). Ponadto scharakteryzowane zostaną

reakcje zachodzące w roztworach wodnych. Omówione będą zagadnienia związane z rolą pierwiastków chemicznych i ich związków w

organizmach roślinnych i zwierzęcych.

Ćwiczenia laboratoryjne stanowią przygotowanie do pracy w laboratoriach chemicznych. Student pozna właściwości chemiczne oraz

metody otrzymywania i wykrywania związków chemicznych nieorganicznych i organicznych istotnych dla funkcjonowania organizmów

żywych oraz nabędzie umiejętności posługiwania się podstawowymi technikami analiz chemicznych niezbędnych w pracy biologa, takich

jak: miareczkowanie, analizy spektrofotometryczne i spektrofluorometryczne. Studenci poznają również procesy oksydacyjno-redukcyjne,

co jest niezbędne w prawidłowym rozumieniu wielu procesów metabolicznych. Ponadto podczas zajęć laboratoryjnych studenci nabywają

umiejętność poprawnej oceny zagrożeń wynikających z pracy w laboratorium chemicznym oraz poznają zasady bezpieczeństwa i higieny

pracy w tym laboratorium.

Literatura:

1. Cygański Andrzej (2013). Chemiczne metody analizy ilościowej. PWN

2. Czerpak Romuald (1993). Biochemia ogólna, strukturalna. FUW

3. Galus Zbigniew (2010). Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej. PWN

4. John McMurry (2017) Chemia organiczna, PWN

5. Marczenko Z., Balcerzak M. (1998) Spektrofotometryczne metody w analizie nieorganicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

6. Minczewski Jerzy, Marczenko Zygmunt (2004). Chemia analityczna Tom 2 Chemiczne metody analizy ilościowej. PWN

7. Pazdro Krzysztof Maciej, Rola-Noworyta Anna (2019). Chemia. Zbiór zadań dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony. Oficyna

Wydawnicza

8. Skoog D.A., West D.M., Holler F.J., Crouch S.R. (2006) Podstawy chemii analitycznej. PWN, Warszawa 2006.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.