Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikroorganizmy chorobotwórcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-MS1-2MIC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikroorganizmy chorobotwórcze
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia mikrobiologiczne-przedm.obowiązkowe
II rok Mikrobiologia - semestr letni
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wykład:

Student zapoznaje się z mikroorganizmami chorobotwórczymi należącymi do wirusów, bakterii i grzybów mikroskopowych. Poznaje najczęstsze choroby

powodowane przez mikroorganizmy, podstawowe metody diagnostyki mikrobiologicznej i główne grupy leków stosowanych w zwalczaniu

zakażeń mikroorganizmami wraz z mechanizmem ich działania i zagadnieniami związanymi z lekoopornością. Ponadto, student poznaje podstawy epidemiologii chorób zakaźnych człowieka i zwierząt.

Konwersatoria:

Studenci poszerzają swoje wiadomości z zakresu wirusologii w oparciu o samodzielnie zdobywane informacje z literatury przygotowując

prezentacje na wybrane tematy związane z epidemiologią chorób powodowanych przez drobnoustroje, wakcynologią i aktualnymi

wyzwaniami mikrobiologii klinicznej.

Laboratoria:

Studenci zapoznają się w praktyce z metodyką stosowaną w laboratoriach diagnostyki mikrobiologicznej przy weryfikacji zakażeń

bakteryjnych i grzybowych. Poznają charakterystyczne cechy metabolizmu bakterii i grzybów wykorzystywane w mikrobiologii klinicznej.

Poznają metody określania podstawowych parametrów określających wrażliwość mikroorganizmów na leki.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wiedzą z zakresu chorobotwórczości mikroorganizmów: wirusów, bakterii i grzybów mikroskopowych. W ramach przedmiotu studenci poznają najważniejsze choroby ludzi i zwierząt wywołane przez mikroorganizmy oraz czynniki warunkujące ich wirulencję. Poznają również mechanizmy szerzenia się chorób, a także czynniki sprzyjające endemiom, epidemiom i pandemiom.

Pełny opis:

Kierunek studiów: mikrobiologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy

Dziedzina nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: II rok /IV semestr (letni)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład – 30 godz., konwersatorium - 15 godz., laboratorium – 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje, praca z literaturą, metoda laboratoryjna, obserwacja, konwersatoria (podczas których studenci przygotowują samodzielnie prezentacje multimedialne na zadany wcześniej temat)

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 125 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 78 godz., w tym:

1) udział w wykładach: 30 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 45 godz.

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminie: 3 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 47 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kańtoch M. Wirusologia lekarska. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 1998.

2. Zaremba M.L., Borowski J. Mikrobiologia Lekarska. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2015.

3. Adamski Z., Batura-Gabryel H. Mikologia lekarska dla lekarzy i studentów, Wydawnictwo UM w Poznaniu, Poznań, 2007.

Literatura uzupełniajaca:

1. Collier L., Oxford J. Wirusologia. Podręcznik dla studentów medycyny, stomatologii i mikrobiologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL,

Warszawa, 2001.

2. Dworecka-Kaszak B. Mikologia weterynaryjna, SGGW, Warszawa, 2008.

3. Clinical Microbiology Review, https://https://journals.asm.org/journal/cmr.

4. Błaszczak M., Przybylski Ł. - Rzeczy są dla ludzi. Niepełnosprawność i idea uniwersalnego projektowania. Wyd. Naukowe SCHOLAR,

Warszawa, 2010.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Absolwent zna i rozumie rolę i budowę komórek prokariotycznych i eukariotycznych, pseudotkanek oraz tkanek, narządów i organów (KP6_WG2)

2. Absolwent zna i rozumie procesy biochemiczne związane z interakcjami pomiędzy organizmami wyższymi i mikroorganizmami (KP6_WG4)

3. Absolwent zna i rozumie korzyści i zagrożenia związane z wykorzystaniem mikroorganizmów w życiu społecznym i gospodarce (KP6_WG8)

Umiejętności:

4. Absolwent potrafi wykorzystywać podstawowe narzędzia laboratoryjne i metodykę nauk przyrodniczych w celu prowadzenia prostych badań biologicznych ze szczególnym uwzględnieniem mikrobiologii, a także prowadzić ich dokumentację (KP6_UW1)

5. Absolwent potrafi samodzielnie odnajdywać i weryfikować informacje i dane przyrodnicze pochodzące z różnych źródeł w języku ojczystym i obcym na poziomie B2 w celu stałego poszerzania swoich kwalifikacji (KP6_UK1)

6. Absolwent potrafi wykorzystywać techniki multimedialne w celu prezentacji i popularyzacji wyników badań, opinii i teorii naukowych (KP6_UK2)

Kompetencje społeczne:

7. Absolwent jest gotów do propagowania właściwych postaw prozdrowotnych oraz proekologicznych (KP6_KO2)

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

wykład - egzamin pisemny (warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest pozytywna ocena zaliczenia laboratoriów oraz konwersatoriów)

konwersatoria - pozytywna ocena prezentacji multimedialnej oraz udziału w dyskusji

laboratoria - dwa sprawdziany pisemne

Wykorzystując zasady projektowania uniwersalnego dla osób ze szczególnymi potrzebami, istnieje możliwość wprowadzenia elastycznych

form zaliczenia przedmiotu, po wcześniejszym uzgodnieniu przez studenta formy zaliczenia z prowadzącym zajęcia.

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodnie z kryteriami określonymi w §23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w

Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Bartoszewicz, Tomasz Hauschild, Adam Tylicki
Prowadzący grup: Marek Bartoszewicz, Sylwia Buczyńska, Urszula Czyżewska, Tomasz Hauschild, Ewa Oleńska, Adam Tylicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Bartoszewicz, Tomasz Hauschild, Adam Tylicki
Prowadzący grup: Marek Bartoszewicz, Urszula Czyżewska, Tomasz Hauschild, Adam Tylicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Bartoszewicz, Tomasz Hauschild, Adam Tylicki
Prowadzący grup: Marek Bartoszewicz, Urszula Czyżewska, Tomasz Hauschild, Adam Tylicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)