Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikroorganizmy w środowisku - semestr letni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-MS1-2MSR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikroorganizmy w środowisku - semestr letni
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia mikrobiologiczne-przedm.obowiązkowe
II rok Mikrobiologia - semestr letni
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Wstęp do mikrobiologii 320-MS1-1WMI

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu mikrobiologii ogólnej oraz wykazywać się umiejętnościami posługiwania się podstawowymi technikami hodowli i identyfikacji mikroorganizmów.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z mikroorganizmami (grzyby, bakterie) zasiedlającymi rożne ekosystemy (woda, gleba, powietrze) oraz ich rolą w środowisku. Studenci zapoznają się także z mikrobiologicznymi wskaźnikami stanu sanitarnego wód. Ponadto zdobędą wiedzę w zakresie funkcjonowania rożnych ekosystemów oraz zależności między mikroorganizmami w tych ekosystemach.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: kierunkowy

dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne, biologia

Rok studiów/semestr: II rok pierwszego stopnia/semestr IV

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 15 godz., laboratorium - 45 godz., zajęcia terenowe - 16 godz.

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

150 godz. w tym:

udział w wykładach: 15 godz.;

udział w zajęciach pozawykładowych: 46 godz.;

przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 55 godz.;

udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 19 godz

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 95 godz. i 3,8 pkt. ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 120 godz. i 4,8 pkt. ECTS

Na wykładzie omówione zostanie rozmieszczenie mikroorganizmów w róznych typach ekosystemów, a także czynniki wpływające na liczebność mikroorganizmów w wodzie, glebie i powietrzu oraz strategie przeżycia bakterii w tych ekosystemach. Ponadto scharakteryzowane zostaną źródła zanieczyszczeń mikrobiologicznych wód powierzchniowych oraz uwarunkowania prawne dotyczące czystości mykologicznej i bakteriologicznej wód w Polsce i na świecie. Omówione zostanie również znaczenie mikroorganizmów w ekosystemach, problemy eutrofizacji wód powierzchniowych stojących i płynących oraz udział mikroorganizmów w samooczyszczaniu się wód.

Ćwiczenia laboratoryjne stanowią przygotowanie do pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych w zakresie mikrobiologii środowiskowej, interpretowania wyników w porównaniu ze standardami zgodnie z normami PN-EN ISO. Ponadto podczas zajęć laboratoryjnych studenci nabywają umiejętność poprawnej oceny zagrożeń wynikających z mikrobiologicznego zanieczyszczenia środowiska oraz poznają zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium mikrobiologicznym.

Na ćwiczeniach terenowych kształtowane są umiejętność prawidłowego poboru prób do badań mikrobiologicznych z różnych typów ekosystemów oraz zasady ich transportu do laboratorium zgodnie z normami PN-EN ISO.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bednarek R., Dziadowic H., Pokojska U., Prusinkiewicz Z. Badania ekologiczno-gleboznawcze. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

2. Błaszczyk M.K. Mikrobiologia środowisk. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

3. Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z. Mikrobiologia techniczna. Tom 1. Mikroorganizmy i środowiska ich występowania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. Schlegel H.G. Mikrobiologia ogólna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

2. Walczak M., Burkowska A., Swiontek-Brzezinska M., Kalwasińska A. Podstawy mikrobiologii w teorii i praktyce. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013.

Efekty uczenia się:

1. Student zna jedność i różnorodność organizmów, z uwzględnieniem cech charakterystycznych poszczególnych ich grup uwzględniając aktualny podział systematyczny ze szczególnym uwzględnieniem mikroorganizmów(KP6_WG1).

2. Student zna rolę i budowę komórek prokariotycznych i eukariotycznych, pseudotkanek oraz tkanek, narządów i organów (KP6_WG2).

3. Student zna procesy biochemiczne związane z interakcjami pomiędzy organizmami wyższymi i mikroorganizmami (KP6_WG4).

4. Student zna aktualne problemy badań przyrodniczych oraz podstawowe metody stosowane w laboratoriach mikrobiologicznych, w tym biologii molekularnej i biochemii i biofizyki (KP6_WG6).

5. Student zna korzyści i zagrożenia związane z wykorzystaniem mikroorganizmów w życiu społecznym i gospodarce (KP6_WG8).

6. Student potrafi Identyfikować podstawowe grupy systematyczne organizmów, rozpoznawać gatunki mikroorganizmów, roślin, zwierząt i grzybów ze wskazaniem ich roli w środowisku i gospodarce człowieka (KP6_U W3).

7. Student potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami statystycznymi oraz technikami informatycznymi i bioinformatycznymi w celu analizy danych zebranych z doświadczeń i obserwacji (KP6_UW4).

8. Student potrafi stosować podstawową i specjalistyczną terminologię fachową w języku ojczystym oraz języku obcym na poziomie B2 w celu opisu zjawisk przyrodniczych na różnym poziomie organizacji życia oraz prowadzenia dyskusji na różnych forach (KP6_UK3).

9. Współdziałać w zespołach badawczych w celu rozwiązywania różnorodnych problemów o charakterze interdyscyplinarnym ze szczególnym uwzględnieniem problematyki mikrobiologicznej (KP6_UO2).

10. Student jest gotów do wypełniania zobowiązań na rzecz środowiska społecznego poprzez identyfikowanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego oraz zdrowia publicznego (KP6_KO1).

Sposoby weryfikacji:

1. Bieżąca ocena pracy zespołowej podczas wykonywania analiz w trakcie zajęć laboratoryjnych i terenowych (sprawozdania pisemne) (KP6_UW3, KP6_UW4, KP6_UK3, KP6_UO2, KP6_KO1).

2. Dwa kolokwia pisemne (KP6_WG1, KP6_WG2, KP6_WG4, KP6_WG6 KP6_WG8, KP6_UW3, KP6_UW4, KP6_KO1, KP6_UK3, KP6_UO2).

Metody i kryteria oceniania:

1. Dwa kolokwia pisemne z części laboratoryjnej.

2. Egzamin pisemny kończący część wykładową

2. Bieżąca ocena pracy zespołowej podczas analizy uzyskanych w trakcie zajęć wyników (sprawozdania z zajęć laboratoryjnych i terenowych).

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z ogólnymi wymaganiami określonymi w § 23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Pietryczuk
Prowadzący grup: Anna Pietryczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Wstęp do mikrobiologii 320-MS1-1WMI

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z mikroorganizmami (grzyby, bakterie) zasiedlającymi rożne ekosystemy (woda, gleba, powietrze) oraz ich rolą w środowisku. Studenci zapoznają się także z mikrobiologicznymi wskaźnikami stanu sanitarnego wód. Ponadto zdobędą wiedzę w zakresie funkcjonowania rożnych ekosystemów oraz zależności między mikroorganizmami w tych ekosystemach.

Pełny opis:

Na wykładzie omówione zostanie rozmieszczenie mikroorganizmów w róznych typach ekosystemów, a także czynniki wpływające na liczebność mikroorganizmów w wodzie, glebie i powietrzu oraz strategie przeżycia bakterii w tych ekosystemach. Ponadto scharakteryzowane zostaną źródła zanieczyszczeń mikrobiologicznych wód powierzchniowych oraz uwarunkowania prawne dotyczące czystości mykologicznej i bakteriologicznej wód w Polsce i na świecie. Omówione zostanie również znaczenie mikroorganizmów w ekosystemach, problemy eutrofizacji wód powierzchniowych stojących i płynących oraz udział mikroorganizmów w samooczyszczaniu się wód.

Ćwiczenia laboratoryjne stanowią przygotowanie do pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych w zakresie mikrobiologii środowiskowej, interpretowania wyników w porównaniu ze standardami zgodnie z normami PN-EN ISO. Ponadto podczas zajęć laboratoryjnych studenci nabywają umiejętność poprawnej oceny zagrożeń wynikających z mikrobiologicznego zanieczyszczenia środowiska oraz poznają zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium mikrobiologicznym.

Na ćwiczeniach terenowych kształtowane są umiejętność prawidłowego poboru prób do badań mikrobiologicznych z różnych typów ekosystemów oraz zasady ich transportu do laboratorium zgodnie z normami PN-EN ISO.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bednarek R., Dziadowic H., Pokojska U., Prusinkiewicz Z. Badania ekologiczno-gleboznawcze. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

2. Błaszczyk M.K. Mikrobiologia środowisk. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

3. Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z. Mikrobiologia techniczna. Tom 1. Mikroorganizmy i środowiska ich występowania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. Schlegel H.G. Mikrobiologia ogólna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

2. Walczak M., Burkowska A., Swiontek-Brzezinska M., Kalwasińska A. Podstawy mikrobiologii w teorii i praktyce. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Pietryczuk
Prowadzący grup: Adam Cudowski, Anna Pietryczuk, Adam Więcko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Wstęp do mikrobiologii 320-MS1-1WMI

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z mikroorganizmami (grzyby, bakterie) zasiedlającymi rożne ekosystemy (woda, gleba, powietrze) oraz ich rolą w środowisku. Studenci zapoznają się także z mikrobiologicznymi wskaźnikami stanu sanitarnego wód. Ponadto zdobędą wiedzę w zakresie funkcjonowania rożnych ekosystemów oraz zależności między mikroorganizmami w tych ekosystemach.

Pełny opis:

Na wykładzie omówione zostanie rozmieszczenie mikroorganizmów w róznych typach ekosystemów, a także czynniki wpływające na liczebność mikroorganizmów w wodzie, glebie i powietrzu oraz strategie przeżycia bakterii w tych ekosystemach. Ponadto scharakteryzowane zostaną źródła zanieczyszczeń mikrobiologicznych wód powierzchniowych oraz uwarunkowania prawne dotyczące czystości mykologicznej i bakteriologicznej wód w Polsce i na świecie. Omówione zostanie również znaczenie mikroorganizmów w ekosystemach, problemy eutrofizacji wód powierzchniowych stojących i płynących oraz udział mikroorganizmów w samooczyszczaniu się wód.

Ćwiczenia laboratoryjne stanowią przygotowanie do pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych w zakresie mikrobiologii środowiskowej, interpretowania wyników w porównaniu ze standardami zgodnie z normami PN-EN ISO. Ponadto podczas zajęć laboratoryjnych studenci nabywają umiejętność poprawnej oceny zagrożeń wynikających z mikrobiologicznego zanieczyszczenia środowiska oraz poznają zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium mikrobiologicznym.

Na ćwiczeniach terenowych kształtowane są umiejętność prawidłowego poboru prób do badań mikrobiologicznych z różnych typów ekosystemów oraz zasady ich transportu do laboratorium zgodnie z normami PN-EN ISO.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bednarek R., Dziadowic H., Pokojska U., Prusinkiewicz Z. Badania ekologiczno-gleboznawcze. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

2. Błaszczyk M.K. Mikrobiologia środowisk. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

3. Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z. Mikrobiologia techniczna. Tom 1. Mikroorganizmy i środowiska ich występowania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. Schlegel H.G. Mikrobiologia ogólna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

2. Walczak M., Burkowska A., Swiontek-Brzezinska M., Kalwasińska A. Podstawy mikrobiologii w teorii i praktyce. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Pietryczuk
Prowadzący grup: Adam Cudowski, Anna Pietryczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Wstęp do mikrobiologii 320-MS1-1WMI

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z mikroorganizmami (grzyby, bakterie) zasiedlającymi rożne ekosystemy (woda, gleba, powietrze) oraz ich rolą w środowisku. Studenci zapoznają się także z mikrobiologicznymi wskaźnikami stanu sanitarnego wód. Ponadto zdobędą wiedzę w zakresie funkcjonowania rożnych ekosystemów oraz zależności między mikroorganizmami w tych ekosystemach.

Pełny opis:

Na wykładzie omówione zostanie rozmieszczenie mikroorganizmów w róznych typach ekosystemów, a także czynniki wpływające na liczebność mikroorganizmów w wodzie, glebie i powietrzu oraz strategie przeżycia bakterii w tych ekosystemach. Ponadto scharakteryzowane zostaną źródła zanieczyszczeń mikrobiologicznych wód powierzchniowych oraz uwarunkowania prawne dotyczące czystości mykologicznej i bakteriologicznej wód w Polsce i na świecie. Omówione zostanie również znaczenie mikroorganizmów w ekosystemach, problemy eutrofizacji wód powierzchniowych stojących i płynących oraz udział mikroorganizmów w samooczyszczaniu się wód.

Ćwiczenia laboratoryjne stanowią przygotowanie do pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych w zakresie mikrobiologii środowiskowej, interpretowania wyników w porównaniu ze standardami zgodnie z normami PN-EN ISO. Ponadto podczas zajęć laboratoryjnych studenci nabywają umiejętność poprawnej oceny zagrożeń wynikających z mikrobiologicznego zanieczyszczenia środowiska oraz poznają zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium mikrobiologicznym.

Na ćwiczeniach terenowych kształtowane są umiejętność prawidłowego poboru prób do badań mikrobiologicznych z różnych typów ekosystemów oraz zasady ich transportu do laboratorium zgodnie z normami PN-EN ISO.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bednarek R., Dziadowic H., Pokojska U., Prusinkiewicz Z. Badania ekologiczno-gleboznawcze. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

2. Błaszczyk M.K. Mikrobiologia środowisk. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

3. Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z. Mikrobiologia techniczna. Tom 1. Mikroorganizmy i środowiska ich występowania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. Schlegel H.G. Mikrobiologia ogólna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

2. Walczak M., Burkowska A., Swiontek-Brzezinska M., Kalwasińska A. Podstawy mikrobiologii w teorii i praktyce. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)