Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dydaktyka biologii w szkole średniej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-PS2-2DPO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka biologii w szkole średniej
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia biologii z przygotowaniem pedagogicznym-przedm.obowiązkowe
II rok II st. Biologia z PP - semestr letni
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu dydaktyka biologii w szkole średniej jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela biologii w szkołach ponadpodstawowych (liceum ogólnokształcącym, technikum, szkole branżowej). Podczas zajęć studenci poznają warunki zapewniania wysokiej skuteczności i efektywności nauczania biologii w szkole średniej. Zakłada się wyposażenie studentów w umiejętności analizy podstawy programowej, analizy i modyfikacji programów nauczania, konstruowania rozkładów materiału, planów wynikowych i metodycznych w zależności od założonych celów, przyjętej strategii kształcenia. Podczas zajęć z przedmiotu dydaktyka biologii w szkole średniej będzie także kształtowane przekonanie studentów o konieczności ustawicznego uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu dydaktycznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne, biologia

Rok studiów/semestr: II rok studiów drugiego stopnia, semestr letni

Wymagania wstępne: Student powinien odbyć zajęcia z przygotowania psychologiczno-pedagogicznego.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

ćwiczenia 35 godz.

Metody dydaktyczne: rozmowa, warsztaty (wykonywanie zadań w grupach), dyskusja, praca z materiałem źródłowym

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: ogólny nakład pracy studenta: 50 godz. w tym:

udział w ćwiczeniach 35 godz. przygotowanie się do zajęć: 13 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach: 2 godz.

Wskaźniki ilościowe nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 37 godz.,

W ramach ćwiczeń studenci zapoznają się z głównymi problemami dydaktyki biologi w szkole ponadpodstawowej. Ćwiczenia polegają na analizie z literatury oraz wykonywaniu zadań praktycznych związanych z nauczaniem biologii w szkołach ponadpodstawowych. Studenci poznają wybrane działy dydaktyki biologii a także współczesne osiągnięcia nauk (np.strategię kształcenia wyprzedzającego) i ich wykorzystanie w nauczaniu biologii. Poznają etapy i uwarunkowania dydaktycznej transformacji wiedzy z poziomu uniwersyteckiego na poziom szkoły średniej, a także metody kształtowania umiejętności biologicznych oraz kompetencji kluczowych, analizują specyfikę i prawidłowości uczenia się biologii w szkole ponadpodstawowej.

Prowadzący zajęcia:

ćwiczenia dr Alina Stankiewicz

Zajęcia będą odbywać się stacjonarnie na Wydziale Biologi, w przypadku zachorować na Covid-19 zajęcia będą prowadzone zdalnie na EduPortal ( MS Teams ) w czasie rzeczywistym.

Literatura:

Stawiński W. red. 2006 – Dydaktyka biologii i ochrony środowiska. PWN, W-wa

Niemierko B. 2007– Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, W-wa

Klus-Stańska D. 2018 - Paradygmaty dydaktyki. Myśleć teorią o praktyce. Wyd. PWN, Warszawa

Potyrała K. i Walosik A. (red.) 2011 - Edukacja Przyrodnicza wobec wyzwań współczesności. Wyd. Kubajak, 2011 Krzeszowice

Potyrała K. (red.) 2011 – Kreatywny nauczyciel – wskazówki i rozwiązania. Biologia i przyroda. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków

Hłuszyk H., Stankiewicz A. 2002. Poradnik metodyczny. Biologia dla liceów

ogólnokształcących, profilowanych i techników, zakres podstawowy. Część I.

Wydawnictwo Debit, Bielsko-Biała

Mościcka D., Pukocz A., Ziętara I. 2019. Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej. Biologia. ORE Warszawa

Rozporządzenie MEN z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia. Dziennik Ustaw 2018 r. poz. 467.

Poradniki i książki metodyczne do nauczania biologii w szkole ponadpodstawowej

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. (Dz. U. z 2017 r. poz. 356 tom 1.)

Efekty uczenia się:

1. Student rozumie treści nauczania z podstawy programowej biologii dla szkół ponadpodstawowych i zna typowe trudności uczniów związane z ich opanowaniem; KP7_WG16

2. Student zna metody nauczania i kryteria doboru efektywnych środków dydaktycznych, w tym zasobów internetowych, wspomagających nauczanie biologii z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów szkoły ponadpodstawowej KP7_WG17

3. Student potrafi zaprojektować lekcje i zadania dla uczniów służące realizacji podstawy programowej i programu nauczania biologii w szkole ponadpodstawowej z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów; KP7_UW9

4. Student potrafi zaplanować czynności uczniów na lekcji biologii w liceum ogólnokształcącym służące rozwijaniu kreatywność i umiejętność samodzielnego, krytycznego myślenia uczniów; KP7_UO2

5. Student potrafi samodzielne rozwijać wiedzę i umiejętności dydaktyczne z wykorzystaniem różnych źródeł;KP7_UU3

6. Student jest gotów do pracy w zespole, pełnienia w nim różnych ról; KP7_KK4

7. Student jest gotów do budowania relacji opartej na wzajemnym zaufaniu podczas zajęć z dydaktyki biologii; KP7_KR4

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja i ocena osiągniętych przez studenta efektów uczenia się następuje w czasie dyskusji podczas ćwiczeń, na podstawie wykonanych prac praktycznych. Przedmiot kończy się zaliczeniem pisemnego egzaminu. Wymagana jest ocena pozytywna z każdego z ww.

Wymagana jest obecność w czasie ćwiczeń (dopuszczalna 1 nieobecność)

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych z

zostaną podane do wiadomości studentów na pierwszych zajęciach z przedmiotu, a stosowane zasady są zgodne z ogólnymi wymaganiami określonymi w § 23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 35 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Stankiewicz
Prowadzący grup: Alina Stankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 35 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Stankiewicz
Prowadzący grup: Alina Stankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 00 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)