Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Enzymologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-PS2-2ENZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Enzymologia
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia biologii z przygotowaniem pedagogicznym-przedm.obowiązkowe
II rok II st. Biologia z PP - semestr letni
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu biochemii, biologii komórki oraz fizjologii zwierząt (kataliza chemiczna, termodynamika reakcji, budowa podstawowych związków organicznych - białek, lokalizacja procesów metabolicznych w komórce, przebieg najważniejszych procesów fizjologicznych w organizmach żywych).

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zadaniem przedmiotu „Enzymologia” jest przyswojenie przez studentów szerszej wiedzy o biokatalizatorach odgrywających pierwszoplanowe role w organizmach żywych, w porównaniu z tą, która była podawana w ramach biochemii ogólnej. Dotyczy to zarówno zagadnień teoretycznych jak i umiejętności praktycznych. Przedmiot „Enzymologia” obejmuje następujące zagadnienia: budowa enzymów, mechanizmy ich działania, kinetyka enzymatyczna, mechanizmy regulacji aktywności enzymów, metody ich izolowania i badania.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia z przygotowaniem pedagogicznym

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, moduł specjalnościowy (biologia molekularna)

Dziedzina nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: I rok drugiego stopnia, semestr letni

Wymagania wstępne: student powinien posiadać zakres wiadomości z biochemii

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 15 godz., laboratorium - 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, metoda laboratoryjna, dyskusja

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

Ogólny nakład pracy studenta: 50 godz., w tym:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 32 godz., w tym:

1) udział w wykładach: 15 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 15 godz.

3) udział w konsultacjach/ zaliczeniach/ egzaminach: 2 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/ zaliczeń/ egzaminów): 18 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Strumiło S., Tylicki A. - Enzymologia - podstawy, PWN, Warszawa, 2020.

2. Witwicki J., Ardelt W. (red.)- Elementy enzymologii. PWN, Warszawa, 1989.

3. Bańkowski E. - Biochemia podręcznik dla studentów studiów licencjackich i magisterskich” wyd. II, MedPharm Polska, Wrocław 2014

Literatura uzupełniajaca:

1. Berg J.M., Tymoczko J.L., Stryer L. – Biochemia. PWN, Warszawa, 2019

2. Price N.C., Stevens L.: Fundamentals of enzymology. Univ. Press, Oxford, 2009.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna i rozumie złożone procesy komórkowe na poziomie molekularnym i strukturalnym (KA7_WG2).

2. Student zna i rozumie nowoczesne metody, w tym statystyczne, stosowane w laboratoryjnych i terenowych badaniach biologicznych (KA7_WG6).

Umiejętności:

3. Student potrafi dobierać adekwatną do postawionych celów metodę badawczą, interpretować uzyskane wyniki, formułować wnioski na ich podstawie, jak i na podstawie danych z literatury (KA7_UW1).

4. Student potrafi wykorzystywać zawansowane narzędzia laboratoryjne i urządzenia pomiarowe w celu rozwiazywania problemów badawczych (KA7_UW2).

Kompetencje społeczne:

5. Student potrafi odnaleźć się w pracach zespołowych i podejmować obowiązki kierowania zespołem (KA7_UO7).

6. Student jest gotów do stosowania zasad etyki w życiu codziennym i pracy zawodowej (KA7_KR4).

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

wykład - egzamin pisemny (warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest pozytywna ocena zaliczenia laboratoriów)

laboratoria - jeden sprawdzian pisemny, sprawozdanie z przeprowadzonych doświadczeń

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodnie z kryteriami określonymi w §23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Czyżewska
Prowadzący grup: Urszula Czyżewska, Adam Tylicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zadaniem przedmiotu „Enzymologia” jest przyswojenie przez studentów szerszej wiedzy o biokatalizatorach odgrywających pierwszoplanowe role w organizmach żywych, w porównaniu z tą, która była podawana w ramach biochemii ogólnej. Dotyczy to zarówno zagadnień teoretycznych jak i umiejętności praktycznych. Przedmiot „Enzymologia” obejmuje następujące zagadnienia: budowa enzymów, mechanizmy ich działania, kinetyka enzymatyczna, mechanizmy regulacji aktywności enzymów, metody ich izolowania i badania.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, moduł specjalnościowy (biologia molekularna)

Dziedzina nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: I rok drugiego stopnia, semestr letni

Wymagania wstępne: student powinien posiadać zakres wiadomości z biochemii

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 15 godz., laboratorium - 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, metoda laboratoryjna, dyskusja

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

Ogólny nakład pracy studenta: 50 godz., w tym:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 32 godz., w tym:

1) udział w wykładach: 15 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 15 godz.

3) udział w konsultacjach/ zaliczeniach/ egzaminach: 2 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/ zaliczeń/ egzaminów): 18 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Strumiło S., Tylicki A. - Enzymologia - podstawy, PWN, Warszawa, 2020.

2. Witwicki J., Ardelt W. (red.)- Elementy enzymologii. PWN, Warszawa, 1989.

3. Bańkowski E. - Biochemia podręcznik dla studentów studiów licencjackich i magisterskich” wyd. II, MedPharm Polska, Wrocław 2014

Literatura uzupełniajaca:

1. Berg J.M., Tymoczko J.L., Stryer L. – Biochemia. PWN, Warszawa, 2019

2. Price N.C., Stevens L.: Fundamentals of enzymology. Univ. Press, Oxford, 2009.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Czyżewska
Prowadzący grup: Urszula Czyżewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zadaniem przedmiotu „Enzymologia” jest przyswojenie przez studentów szerszej wiedzy o biokatalizatorach odgrywających pierwszoplanowe role w organizmach żywych, w porównaniu z tą, która była podawana w ramach biochemii ogólnej. Dotyczy to zarówno zagadnień teoretycznych jak i umiejętności praktycznych. Przedmiot „Enzymologia” obejmuje następujące zagadnienia: budowa enzymów, mechanizmy ich działania, kinetyka enzymatyczna, mechanizmy regulacji aktywności enzymów, metody ich izolowania i badania.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, moduł specjalnościowy (biologia molekularna)

Dziedzina nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: I rok drugiego stopnia, semestr letni

Wymagania wstępne: student powinien posiadać zakres wiadomości z biochemii

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 15 godz., laboratorium - 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, metoda laboratoryjna, dyskusja

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

Ogólny nakład pracy studenta: 50 godz., w tym:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 32 godz., w tym:

1) udział w wykładach: 15 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 15 godz.

3) udział w konsultacjach/ zaliczeniach/ egzaminach: 2 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/ zaliczeń/ egzaminów): 18 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Strumiło S., Tylicki A. - Enzymologia - podstawy, PWN, Warszawa, 2020.

2. Witwicki J., Ardelt W. (red.)- Elementy enzymologii. PWN, Warszawa, 1989.

3. Bańkowski E. - Biochemia podręcznik dla studentów studiów licencjackich i magisterskich” wyd. II, MedPharm Polska, Wrocław 2014

Literatura uzupełniajaca:

1. Berg J.M., Tymoczko J.L., Stryer L. – Biochemia. PWN, Warszawa, 2019

2. Price N.C., Stevens L.: Fundamentals of enzymology. Univ. Press, Oxford, 2009.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)