Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język niemiecki cz 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-EN1-2GER2
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język niemiecki cz 2
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
ogólnouniwersyteckie

Wymagania (lista przedmiotów):

Język niemiecki cz 2 330-EN1-2GER2

Założenia (lista przedmiotów):

Język niemiecki cz 2 330-EN1-2GER2

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają na celu rozwijanie podstawowych umiejętności słuchania, czytania oraz pisania w kontekstach zawodowych na poziomie A1

Treścią przedmiotu są wybrane zagadnienia języka niemieckiego ogólnego i biznesowego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Lektorat drugiego języka obcego ma na celu wprowadzić podstawy w zakresie składni i leksyki z elementami języka fachowego.

Pełny opis:

Profil: ogólnoakademicki

Forma studiów: Studia niestacjonarne

Dziedzina: językoznawstwo

Dyscyplina: języki specjalistyczne

II rok/ I i II semestr studiów

Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania

0300-EN1-2GER1 0300-EN1-2GER2

Liczba godzin: 18 w sem zimowym; 18 w sem letnim

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia

2 pkt ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

50 godz. w tym:

udział w zajęciach: 36 ( 2x 18 ) godz

udział w konsultacjach - 2 godz

przygotowanie do zajęć -15,

przygotowanie do zaliczeń - 15

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami

1. wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 17 godz w semestrze - 0,68 ECTS

2. o charakterze praktycznym 25 godzin- 1 ECTS

Literatura:

DaF im Unternehmen, A 1, wyd. Klett

studio d, A 1, wyd. Cornelsen

DaF kompakt, A 1, wyd. Klett

materiały online z kanałów YT do nauki języka niemieckiego dla początkujących: Benjamin-der Deutschlehrer oraz Froehlich Deutsch

Efekty uczenia się:

KP6_UO1 potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu nauk ekonomicznych i dyscyplin komplementarnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowywania prac.

E1_U01

potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu

zagadnieniu z zakresu nauk ekonomicznych i dyscyplin

komplementarnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały

źródłowe do przygotowanych wystąpień ustnych 2GER2_U01

E1_K01

potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role 2GER2_K01

Metody i kryteria oceniania:

Punktacja, skala ocen:

Punktacja, skala ocen

100% - 91% - bardzo dobry (5.0)

90% - 81% - dobry plus (4.5)

80% - 71% - dobry (4.0)

70% - 61% - dostateczny plus (3.5)

60% - 51% - dostateczny (3.0)

poniżej 50% - niedostateczny (2)

Zaliczenie na ocenę po 4 semestrze. Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach, uzyskanie pozytywnych ocen z testów, prezentacji, prac domowych, a także aktywność na zajęciach.

Dopuszczalna jest jedna nieobecność, pozostałe muszą być zaliczone ustnie podczas konsultacji.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)