Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-EN1-3EUMP
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomia 1 stopień 3 rok Niestacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Każde przedsiębiorstwo funkcjonujące w gospodarce otwartej jakąś część swojej funkcji celu może realizować na rynkach zagranicznych. Celem przedmiotu jest nauczenie Studentów, w jaki sposób może to być realizowane i uświadomienie, że skala zagranicznego zaangażowania przedsiębiorstwa jest kwestią strategicznego wyboru i strategicznej aktywności.

Skrócony opis:

W trakcie realizacji cyklu dydaktycznego Studenci zostaną zapoznani z możliwościami ekspansji przedsiębiorstwa jako zadania strategicznego. Będą także budowali strategię internacjonalizacji wybranych przedsiębiorstw.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólno akademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy

Rok studiów/semestr: 3 rok, 5 semestr

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład 9 godzin,

ćwiczenia 18 godzin

Metody dydaktyczne:

- wykład: uczestnictwo w dyskusji na wykładach, egzamin końcowy

- ćwiczenia: prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych,

przewidywane formy prowadzenia zajęć, to: dyskusja ze studentami, praca grupowa.

Punkty ECTS: 3,0

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 9 h

- przygotowanie do egzaminu końcowego: 16 h

- egzamin końcowy: 2 h

- udział w ćwiczeniach: 18 h

- przygotowanie do ćwiczeń: 24 h

- udział w konsultacjach: 6 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 35 h = 1,4 ECTS

Literatura:

1. J. Różański, N. Voytovych.Internacjonalizacja przedsiębiorstw a procesy innowacyjne w globalnej gospodarce, Uniwersytet Łódzki., Łódź 2023,

2. M. Fronczek, R. Świtała.,Procesy internacjonalizacji w gospodarce światowej w XXI w., Katowice 2022,

3. M. Górska Grginović.,International orientation of key decision-makers and firm internationalization : evidence from small and medium-sized companies in Poland, 2022,

4. W. Grzegorz W. Kołodko, Wojna i pokój, 2022

5. P.Kuraś Internacjonalizacja przedsiębiorstwa : strategia, zarządzanie, pomiar, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2022,

6. J.Rymarczyk, internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Warszawa 1996.

Efekty uczenia się:

3EUMP_W01-Student zna złożone zależności między strukturami i instytucjami gospodarczymi lub publicznymi w skali międzynarodowej i potrafi je wykorzystywać dla osiągania celów przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym_KP6_WG3,

3EUMP_U01_ Student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu

funkcjonowania przedsiębiorstwa ba rynkach zagranicznych, analizować i interpretować przyczyny i przebieg procesu umiędzynarodawiania przedsiębiorstwa_KP6_UW1

3EUMP_U02_Student potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów na rynkach zagranicznych proponując odpowiednie ich rozwiązywanie_KP6_UU2

3EUMP_K01_Student rozumie znaczenie wiedzy z zakresu funkcjonowania rynku światowego w rozwiązywaniu konkretnych problemów poznawczych_KP6_KK2

Metody i kryteria oceniania:

- wykład: egzamin w formie pisemnej – egzamin uznaje się za zaliczony po uzyskaniu co najmniej 51%maksymalnej punktacji. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

- ćwiczenia: zaliczenie ćwiczeń na podstawie wyniku z kolokwium oraz efektu pracy grupowej i aktywności.Ćwiczenia uznaje się za zaliczone, po uzyskaniu co najmniej 51% maksymalnej punktacji. Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze). Nieobecności przekraczające dopuszczalny limit (max. 2) powinny być zaliczane na konsultacjach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)