Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia menedżerska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-EN2-1EME
Kod Erasmus / ISCED: 14.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia menedżerska
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomia 2 stopień 1 rok Niestacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Założenia (opisowo):

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu ekonomia menedżerska jest przekazanie studentom wiedzy ekonomicznej dającej przygotowanie do podejmowania decyzji menedżerskich.

Skrócony opis:

Studenci w pogłębionym stopniu nabywają umiejętności analizy mikroekonomicznej w podejmowaniu decyzji menedżerskich a także analizy uwarunkowań oraz czynników wyznaczających ścieżkę optymalnych decyzji, poznają również zagadnienia związane z podejmowaniem decyzji w warunkach niepewności. W rozwiązywaniu problemów menedżerskich uczą się wykorzystywać takie narzędzia, jak teoria gier, drzewa decyzyjne, metody optymalizacji.

Pełny opis:

Profil studiów - Ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Grupa zajęć 1 - Przedmioty podstawowe,

Dziedzina: nauki społeczne

Dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów /semestr: I-szy rok/semestr 2-gi

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 9 godzin wykładu i 18 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne:

wykład: tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu,

ćwiczenia: angażujące studentów do dyskusji, pracy grupowej, prezentacje multimedialne.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Rodzaj aktywności studenta, Liczba godzin

Udział w wykładach - 9

Przygotowanie do egzaminu końcowego - 10

Udział w ćwiczeniach - 18

Przygotowanie do ćwiczeń - 10

Studiowanie literatury - 10

Udział w konsultacjach - 6

Przygotowanie do zaliczenia końcowego - 10

Egzamin - 2 h

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 35 h

Punkty ECTS: 1,4

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. W. F. Samuelson.,S. G. Marks, Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 2009

2. L. M. Froem, B. T. McCann, Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 2012.

3. ST. Piocha., R. Gabryszak (red.), Ekonomia menedżerska dla MSP, Difin, Warszawa 2008

4. J. Jankiewicz, Ekonomia menedżerska, zbiór zadań, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2022.

5. A. Solek, Optymalne decyzje: ekonomia menedżerska w zadaniach, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2017.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

6. I. Ostoj, R. Żelazny, M. Tusińska, J. Włodarczyk, A. Grabowski, Ekonomia menedżerska : problemy decyzyjne w studiach przypadków, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2015.

7. P. A. Samuelson. W. D., Nordhaus, Ekonomia, PWN, tom 1 - Warszawa 2003,tom 2 - Warszawa 2004

8. Christopher R. Thomas and William F. Shughart II, The Oxford handbook of managerial economics, Oxford University Press, Oxford 2013

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1EME_W01 zna i rozumie w pogłębionym stopniu główne teorie i prawa mikroekonomiczne oraz czynniki wpływające na kształtowanie wyniku finansowego przedsiębiorstwa KP7_WG1

1EME_W02 zna i rozumie w pogłębionym stopniu specyfikę przedsiębiorstwa, zasady jego funkcjonowania oraz czynniki międzynarodowe wpływających na funkcjonowanie przedsiębiorstwa KP7_WG2

1EME_W03 zna i rozumie w pogłebionym stopniu role menedżerów różnych szczebli w przedsiębiorstwie, zwłaszcza menedżerów najwyższego szczebla, zna także czynniki i kryteria podejmowania decyzji przez tych menedżerów. KP7_WG6

1EME_W04 zna i rozumie w pogłębionym stopniu formy prawno - organizacyjne prowadzenia przedsiębiorstwa, zna i rozumie ich wpływ na zakres i rodzaj podejmowanych decyzji KP7_WG8

1EME_W05 zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji dotyczące człowieka jako twórcy i aktywnego uczestnika struktur gospodarczych - przedsiębiorstw i zasad ich funkcjonowania z uwzględnieniem kontekstu etycznego i psychologicznego KP7_WK1

UMIEJĘTNOŚCI

1EME_U01 Potrafi właściwie analizować uwarunkowania rynkowe oraz osiągane wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa, a także formułować wnioski (podejmować decyzje)co do dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa KP7_UW3

1EME_U02 Potrafi interpretować sprawozdania i wskaźniki finansowe i wykorzystywać je do proponowania rozwiązań konkretnych problemów w przedsiębiorstwie KP7_UU1

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1EME_K01 jest gotów do prawidłowego identyfikowania uwarunkowań prowadzenia przedsiębiorstwa w różnych strukturach rynku i potrafi przełożyć to na specyfikę podejmowania decyzji w zależności od „środowiska”, w którym funkcjonuje jego firma KP7_KK4

1EME_K02 jest gotów do zachowań innowacyjnych i przedsiębiorczych dla zapewnienia rozwoju i sprawnego funkcjonowania kierowanej przez siebie firmy w długim okresie KP7_KO2

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

- ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach oraz kolokwium. Warunkiem zaliczenia kolokwium jest uzyskanie min. 51% maksymalnej punktacji. Kolokwium w formie testu.

- egzamin końcowy pisemny, do którego dopuszczeni zostaną jedynie studenci posiadający zaliczenie z ćwiczeń, 4 pytania opisowe oceniane 0-5 punktów każde, zalicza 51% punktacji maksymalnej.

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r.).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Wnorowski
Prowadzący grup: Ewa Magrel, Henryk Wnorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Skrócony opis:

Studenci w pogłębionym stopniu nabywają umiejętności analizy mikroekonomicznej w podejmowaniu decyzji menedżerskich a także analizy uwarunkowań oraz czynników wyznaczających ścieżkę optymalnych decyzji, poznają również zagadnienia związane z podejmowaniem decyzji w warunkach niepewności. W rozwiązywaniu problemów menedżerskich uczą się wykorzystywać takie narzędzia, jak teoria gier, drzewa decyzyjne, metody optymalizacji.

Pełny opis:

Profil studiów - Ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Grupa zajęć 1 - Przedmioty podstawowe, 0300-EN2-1EME

Dziedzina: nauki społeczne

Dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów /semestr: I-szy rok/semestr 2-gi

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów):

Znajomość podstaw mikroekonomii

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 9 godzin wykładu i 18 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne:

wykład: tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu,

ćwiczenia: angażujące studentów do dyskusji, pracy grupowej, prezentacje multimedialne.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Rodzaj aktywności studenta, Liczba godzin

Udział w wykładach - 9

Przygotowanie do egzaminu końcowego - 10

Udział w ćwiczeniach - 18

Przygotowanie do ćwiczeń - 10

Studiowanie literatury - 10

Udział w konsultacjach - 6

Przygotowanie do zaliczenia końcowego - 10

Egzamin - 2 h

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 35 h

Punkty ECTS: 1,4

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. W. F. Samuelson.,S. G. Marks, Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 2009

2. L. M. Froem, B. T. McCann, Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 2012.

3. ST. Piocha., R. Gabryszak (red.), Ekonomia menedżerska dla MSP, Difin, Warszawa 2008

4. J. Jankiewicz, Ekonomia menedżerska, zbiór zadań, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2022.

5. A. Solek, Optymalne decyzje: ekonomia menedżerska w zadaniach, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2017.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

6. I. Ostoj, R. Żelazny, M. Tusińska, J. Włodarczyk, A. Grabowski, Ekonomia menedżerska : problemy decyzyjne w studiach przypadków, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2015.

7. P. A. Samuelson. W. D., Nordhaus, Ekonomia, PWN, tom 1 - Warszawa 2003,tom 2 - Warszawa 2004

8. Christopher R. Thomas and William F. Shughart II, The Oxford handbook of managerial economics, Oxford University Press, Oxford 2013

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Wnorowski
Prowadzący grup: Ewa Magrel, Henryk Wnorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Skrócony opis:

Studenci w pogłębionym stopniu nabywają umiejętności analizy mikroekonomicznej w podejmowaniu decyzji menedżerskich a także analizy uwarunkowań oraz czynników wyznaczających ścieżkę optymalnych decyzji, poznają również zagadnienia związane z podejmowaniem decyzji w warunkach niepewności. W rozwiązywaniu problemów menedżerskich uczą się wykorzystywać takie narzędzia, jak teoria gier, drzewa decyzyjne, metody optymalizacji.

Pełny opis:

Profil studiów - Ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Grupa zajęć 1 - Przedmioty podstawowe,

Dziedzina: nauki społeczne

Dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów /semestr: I-szy rok/semestr 2-gi

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 9 godzin wykładu i 18 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne:

wykład: tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu,

ćwiczenia: angażujące studentów do dyskusji, pracy grupowej, prezentacje multimedialne.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Rodzaj aktywności studenta, Liczba godzin

Udział w wykładach - 9

Przygotowanie do egzaminu końcowego - 10

Udział w ćwiczeniach - 18

Przygotowanie do ćwiczeń - 10

Studiowanie literatury - 10

Udział w konsultacjach - 6

Przygotowanie do zaliczenia końcowego - 10

Egzamin - 2 h

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 35 h

Punkty ECTS: 1,4

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. W. F. Samuelson.,S. G. Marks, Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 2009

2. L. M. Froem, B. T. McCann, Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 2012.

3. ST. Piocha., R. Gabryszak (red.), Ekonomia menedżerska dla MSP, Difin, Warszawa 2008

4. J. Jankiewicz, Ekonomia menedżerska, zbiór zadań, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2022.

5. A. Solek, Optymalne decyzje: ekonomia menedżerska w zadaniach, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2017.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

6. I. Ostoj, R. Żelazny, M. Tusińska, J. Włodarczyk, A. Grabowski, Ekonomia menedżerska : problemy decyzyjne w studiach przypadków, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2015.

7. P. A. Samuelson. W. D., Nordhaus, Ekonomia, PWN, tom 1 - Warszawa 2003,tom 2 - Warszawa 2004

8. Christopher R. Thomas and William F. Shughart II, The Oxford handbook of managerial economics, Oxford University Press, Oxford 2013

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Skrócony opis:

Studenci w pogłębionym stopniu nabywają umiejętności analizy mikroekonomicznej w podejmowaniu decyzji menedżerskich a także analizy uwarunkowań oraz czynników wyznaczających ścieżkę optymalnych decyzji, poznają również zagadnienia związane z podejmowaniem decyzji w warunkach niepewności. W rozwiązywaniu problemów menedżerskich uczą się wykorzystywać takie narzędzia, jak teoria gier, drzewa decyzyjne, metody optymalizacji.

Pełny opis:

Profil studiów - Ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Grupa zajęć 1 - Przedmioty podstawowe,

Dziedzina: nauki społeczne

Dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów /semestr: I-szy rok/semestr 2-gi

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 9 godzin wykładu i 18 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne:

wykład: tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu,

ćwiczenia: angażujące studentów do dyskusji, pracy grupowej, prezentacje multimedialne.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Rodzaj aktywności studenta, Liczba godzin

Udział w wykładach - 9

Przygotowanie do egzaminu końcowego - 10

Udział w ćwiczeniach - 18

Przygotowanie do ćwiczeń - 10

Studiowanie literatury - 10

Udział w konsultacjach - 6

Przygotowanie do zaliczenia końcowego - 10

Egzamin - 2 h

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 35 h

Punkty ECTS: 1,4

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. W. F. Samuelson.,S. G. Marks, Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 2009

2. L. M. Froem, B. T. McCann, Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 2012.

3. ST. Piocha., R. Gabryszak (red.), Ekonomia menedżerska dla MSP, Difin, Warszawa 2008

4. J. Jankiewicz, Ekonomia menedżerska, zbiór zadań, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2022.

5. A. Solek, Optymalne decyzje: ekonomia menedżerska w zadaniach, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2017.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

6. I. Ostoj, R. Żelazny, M. Tusińska, J. Włodarczyk, A. Grabowski, Ekonomia menedżerska : problemy decyzyjne w studiach przypadków, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2015.

7. P. A. Samuelson. W. D., Nordhaus, Ekonomia, PWN, tom 1 - Warszawa 2003,tom 2 - Warszawa 2004

8. Christopher R. Thomas and William F. Shughart II, The Oxford handbook of managerial economics, Oxford University Press, Oxford 2013

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)