Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wnioskowanie statystyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-EN2-1WST Kod Erasmus / ISCED: 11.201 / (0542) Statystyka
Nazwa przedmiotu: Wnioskowanie statystyczne
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Matematyka 0300-EN1-1MAT
Statystyka opisowa 0300-EN1-2STA

Założenia (lista przedmiotów):

Matematyka 0300-EN1-1MAT
Statystyka opisowa 0300-EN1-2STA

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Wykształcenie wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania i przeprowadzania badania statystycznego zgodnie ze standardami wnioskowania statystycznego. Po zakończeniu przedmiotu studenci powinni posiąść podstawową wiedzę dotyczącą metod wnioskowania statystycznego oraz umiejętności stosowania tych metod w praktyce. Elementy rachunku prawdopodobieństwa: zmienne dyskretne i ciągłe, rozkłady prawdopodobieństwa, rozkłady łączne, brzegowe i warunkowe. Prosta próba losowa, elementy teorii estymacji punktowej i przedziałowej oraz weryfikacji hipotez.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, podstawowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki matematyczne, matematyka.

Rok studiów/semestr: I rok, I semestr.

Wymagania wstępne: wiadomości z zakresu matematyki i statystyki opisowej na poziomie absolwenta studiów I stopnia.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 9 godz. wykładów, 18 godz. ćwiczeń.

Metody dydaktyczne: metody podające (wykład z wykorzystaniem prezentacji w Power Point), metody praktyczne oraz aktywizujące (praca indywidualna przy tablicy, wybrane przykłady analizowane z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel, praca w grupach, praca samodzielna).

Punkty ECTS: 6.

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach - 9 godz.,

udział w ćwiczeniach - 18 godz.,

konsultacje - 4 godz.,

przygotowanie do zajęć - 63 godz.,

przygotowanie do wykładów - 20 godz.,

przygotowanie do kolokwium i egzaminu oraz udział w egzaminie - 36 godz. Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami : wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 32 godziny - 1,28 punkty ECTS;

o charakterze praktycznym: 120 godzin - 4,8 punkty ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Hellwig Z., Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, PWE, Warszawa 1998.

2. Roszkowska E., Elementy rachunku prawdopodobieństwa dla ekonomistów, Wydawnictwo UwB, Białystok 2003.

3. Sobczyk M., Statystyka matematyczna, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. Bratijczuk M., Chudziński A., Statystyka matematyczna, Wydawnictwo PŚ, Gliwice 2012.

2. Greń J., Statystyka matematyczna. Modele i zadania, PWN, Warszawa 1984. 3. Luszniewicz A., Metody wnioskowania statystycznego, PWE Warszawa 2001.

4. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo AE, Wrocław 2006 rozdziały 4-11.

5. Rogowski J., Roszkowska E., Testy z wnioskowania statystycznego, Wydawnictwo UwB, Białystok 2010.

6. Waller, D., Statistics for business, Elsevier, Amsterdam 2008.

7. Mendenhall, W., Introduction to probability and statistics, Brooks/Cole, Belmont, 2009.

8. Bąk I., Markowicz I., Mojsiewicz M., Wawrzyniak K., Statystyka matematyczna: przykłady i zadania, CeDeWu, Warszawa, 2020.

Efekty uczenia się:

1WST_W01 Zna pojęcie, własności, podstawowe parametry, wybrane rozkłady zmiennej losowej KP7_WG5

1WST_W02 Ma wiedzę na temat rozkładów statystyk z próby, teorii estymacji, zagadnienia minimalnej liczebności próby oraz weryfikacji hipotez statystycznych KP7_WG5

1WST_U01 Umie projektować i przeprowadzać badanie statystyczne zgodnie ze standardami wnioskowania statystycznego KP7_UW4

1WST_K01 Potrafi interpretować wyniki oraz wnioskować o populacji na podstawie wyników z próby losowej KP7_KK3

1WST_K02 Potrafi samodzielnie rozszerzać wiedzę i umiejętności z wnioskowania statystycznego projektując badanie statystyczne KP7_KK5

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągnięcie założonych efektów kształcenia.

Do egzaminu dopuszczone są osoby posiadające zaliczenie ćwiczeń na ocenę co najmniej 3,0. Egzamin ma formę pisemną i składa się z pytań testowych. Podstawą zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 51% maksymalnej liczby punktów, która wynosi 25.

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie co najmniej 51% sumy punktów z kolokwium i aktywności na zajęciach, która wynosi 70 oraz 50% punktów z projektu (max 30). Kolokwium ma formę pisemną i składa się z zadań otwartych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Jamróz
Prowadzący grup: Paweł Jamróz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Marcinkiewicz
Prowadzący grup: Paweł Konopka, Beata Madras-Kobus, Jacek Marcinkiewicz, Dorota Perło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Matematyka 0300-EN1-1MAT
Statystyka opisowa 0300-EN1-2STA

Założenia (lista przedmiotów):

Matematyka 0300-EN1-1MAT
Statystyka opisowa 0300-EN1-2STA

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Wykształcenie wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania i przeprowadzania badania statystycznego zgodnie ze standardami wnioskowania statystycznego. Po zakończeniu przedmiotu studenci powinni posiąść podstawową wiedzę dotyczącą metod wnioskowania statystycznego oraz umiejętności stosowania tych metod w praktyce. Elementy rachunku prawdopodobieństwa: zmienne dyskretne i ciągłe, rozkłady prawdopodobieństwa, rozkłady łączne, brzegowe i warunkowe. Prosta próba losowa, elementy teorii estymacji punktowej i przedziałowej oraz weryfikacji hipotez.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, podstawowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki matematyczne, matematyka.

Rok studiów/semestr: I rok, I semestr.

Wymagania wstępne: wiadomości z zakresu matematyki i statystyki opisowej na poziomie absolwenta studiów I stopnia.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 9 godz. wykładów - zdalnie, 18 godz. ćwiczeń.

Metody dydaktyczne: metody podające (wykład z wykorzystaniem prezentacji w Power Point), metody praktyczne oraz aktywizujące (praca indywidualna przy tablicy, wybrane przykłady analizowane z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel, praca w grupach, praca samodzielna).

Punkty ECTS: 6.

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach - 9 godz.,

udział w ćwiczeniach - 18 godz.,

konsultacje - 4 godz.,

przygotowanie do zajęć - 63 godz.,

przygotowanie do wykładów - 20 godz.,

przygotowanie do kolokwium i egzaminu oraz udział w egzaminie - 36 godz. Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami : wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 32 godziny - 1,28 punkty ECTS;

o charakterze praktycznym: 120 godzin - 4,8 punkty ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Hellwig Z., Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, PWE, Warszawa 1998.

2. Roszkowska E., Elementy rachunku prawdopodobieństwa dla ekonomistów, Wydawnictwo UwB, Białystok 2003.

3. Sobczyk M., Statystyka matematyczna, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. Bratijczuk M., Chudziński A., Statystyka matematyczna, Wydawnictwo PŚ, Gliwice 2012.

2. Greń J., Statystyka matematyczna. Modele i zadania, PWN, Warszawa 1984. 3. Luszniewicz A., Metody wnioskowania statystycznego, PWE Warszawa 2001.

4. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo AE, Wrocław 2006 rozdziały 4-11.

5. Rogowski J., Roszkowska E., Testy z wnioskowania statystycznego, Wydawnictwo UwB, Białystok 2010.

6. Waller, D., Statistics for business, Elsevier, Amsterdam 2008.

7. Mendenhall, W., Introduction to probability and statistics, Brooks/Cole, Belmont, 2009.

8. Bąk I., Markowicz I., Mojsiewicz M., Wawrzyniak K., Statystyka matematyczna: przykłady i zadania, CeDeWu, Warszawa, 2020.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.