Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka w biznesie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-EN2-2EBI Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka w biznesie
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 2L niestac.studia ekonomiczne II st. - przedm.obowiązkowe
Ekonomia 2 rok 2 st. Niestacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studenci powinni rozumieć istotę konkurencji i instrumentów walki konkurencyjnej. Powinni także znać sytuację na rynku pracy oraz rozumieć istotę zrównoważonego rozwoju.

Skrócony opis:

Na zajęciach przedstawione zostaną podstawowe problemy etyczne występujące w ramach prowadzenia biznesu. Uwaga zwrócona zostanie zarówno na kwestie związane z prowadzeniem walki konkurencyjnej, jak i na problemy dotyczące wewnętrznych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów niestacjonarne,

Rodzaj przedmiotu – przedmiot kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów /semestr II rok studiów drugi stopień, semestr II

Wymagania wstępne - Brak wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 9 godzin wykładu

Metody dydaktyczne - wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu, wykład w e-learningu

Punkty ECTS - 2 pkt

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach – 9 godz.

Konsultacje –6 godz.

Przygotowanie do zaliczenia – 35 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 50 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 15 godz.- 0,6 ECTS

o charakterze praktycznym: 0

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. K.Kietliński, Etyka w biznesie i zarządzaniu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.

2. W.Gasparski, Wykłady z etyki biznesu, Wyd. WSPiZ, Warszawa 2007.

3. K. Blanchard, N. W. Peale, Etyka biznesu, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2010

Uzupełniająca:

1. Biznes, etyka, odpowiedzialność, pod red. W.Gasparski, A.Lewicka-Strzałecka, PWN, Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

EBI_WG01 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu normy i reguły etyczne regulujące działalność gospodarczą (KP7_WG6) - zaliczenie pisemne

EBI_WG02 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu źródła, zmiany oraz sposób oddziaływania norm etycznych w działalności gospodarczej (KP7_WG6) - zaliczenie pisemne

EBI_WK01 Zna i rozumie fundamentalne dylematy etyczne współczesnego człowieka prowadzącego działalność gospodarczą (KP7_WK1) - zaliczenie pisemne

EBI_WK02 Zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z podstawowymi czynami nieuczciwej konkurencji naruszającymi prawa autorskie i własność przemysłową oraz konieczność etycznego postępowania w tym zakresie (KP7_WK3) - zaliczenie pisemne

EBI_K01 Jest gotów do inicjowania i uczestniczenia w opracowywaniu projektów społecznych w zakresie rozwiązywania dylematów etycznych (KP7_K01) - obserwacja w trakcie dyskusji na wykładzie

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie pisemnej. testowej Na zaliczenie należy zdobyć minimum 51% punktów możliwych do zdobycia. Obowiązuje skala ocen zgodna z regulaminem studiów UwB

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Gołaszewska-Kaczan
Prowadzący grup: Urszula Gołaszewska-Kaczan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

wykład w formie zdalnej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Gołaszewska-Kaczan
Prowadzący grup: Urszula Gołaszewska-Kaczan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.