Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Marketing międzynarodowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-EN2-2XMMI Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Marketing międzynarodowy
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 2L stac.studia ekonomiczne II st. - przedm.obowiązkowe
Ekonomia 2 rok 2 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne specjalizacyjne
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu marketing międzynarodowy jest przekazanie studentom wiedzy związanej z realizacją strategii marketingowej w warunkach konkurencyjności globalnej, zarówno w ujęciu makro, jak również na poziomie przedsiębiorstw.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Tematyka zajęć związana jest z zagadnieniem działalności marketingowej przedsiębiorstw na rynkach międzynardowych. Student zdobywa w szczególności wiedzę dotyczącą uwarunkowań międzynarodowego otoczenia marketingowego, sposób wejścia na rynki zagranie i elementów marketingu w ujęciu międzynarodowym. Ponadto studenci nabywają umiejętności analizy otoczenia międzynarodowego, zwłaszcza globalnego, a także analizy strategii umiędzynarodowienia oraz marketingu mix na rynkach międzynarodowych. Potrafią również przygotować założenia do realizacji strategii na rynku globalnym. Ponadto rozumieją potrzebę współczesnego postrzegania środowiska biznesowego przez pryzmat globalizacji.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: specjalizacyjny

Moduł: M_3

Rok studiów /semestr: Studia drugiego stopnia, rok II, semestr 3

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć wykład - 15 h, ćwiczenia- 15 h,

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas wykładu i zadawania pytań,

ćwiczenia - prezentacje w zespołach, dyskusja, analiza tekstu

Punkty ECTS 4 (100 punktów)

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach - 15 godz.

Przygotowanie się do wykładu - 15 godz.

Podejście i i przygotowanie się do egzaminu - 10 godz., w tym 2 godz na egzamin

Ćwiczenia - 15 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń i wykonanie zadań - 38 godz.

Konsultacje - 8 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela- 40 godz. ECTS 1,6 ; o charakterze praktycznym: 50, ECTS – 2,4.

Literatura:

1. W.Grzegorczyk, Strategie marketingowe przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011

2. A.Limański, I.Drabik, Marketing międzynarodowy, Difin, Warszawa 2010

3. J.Borowski, Globalizacja, konkurencyjność międzynarodowa i strategie przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008

4. A.Nizielska, Strategie marketingowe korporacji transnarodowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2005

5. R.M.Joshi, International marketing, Oxford University Press, New Delhi 2014

Efekty uczenia się:

Wiedza

2XMMI_WG1 ma pogłębioną wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych oraz zna rozszerzony zakres współczesnej terminologii nauk ekonomicznych (KP7_WG1)

2XMMI_WK1 ma wiedzę na temat różnych rodzajów więzi społeczno-ekonomicznych oraz o występujących między nimi prawidłowościach, a także ma pogłębioną wiedzę w odniesieniu do wybranych kategorii więzi społeczno-ekonomicznych (KP7_WK1)

Umiejętności

2XMMI_UW1 potrafi, w oparciu o dyscyplinę naukową ekonomia, prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska oraz procesy ekonomiczne i wzajemne relacje między (KP7_UW1)

2XMMI_UU1 wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych i dziedzin komplementarnych do proponowania rozwiązań i samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów (KP7_UU1)

Kompetencje

2XMMI_KK2 potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w szczególności rolę przywódcy (KP7_KK2)

Metody i kryteria oceniania:

Wykład

Metody: prezentacja multimedialna z elementami dyskusji

Kryteria oceniania: egzamin w formie testu, zalicza min. 51% punktów możliwych do zdobycia

Ćwiczenia

metody: projekty zespołowe, studia przypadków, dyskusja

Kryteria oceniania: zalicza min. 51% punktów możliwych do zdobycia ze aktywności na zajęciach obejmujących projekty zespołowe, studia przypadków, dyskusje

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.