Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia zrównoważonego rozwoju

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-2EZR
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia zrównoważonego rozwoju
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomia 1 stopień 2 rok Stacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Grupa Zajęć_ 3.2 PRZEDMIOTY KIERUNKOWE (do wyboru)

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: 2 rok / 4 semestr

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: Wykład - 15 godzin, Ćwiczenia - 15 godzin

Metody dydaktyczne: Wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych, angażujący studentów. Metody aktywnego uczestnictwa na ćwiczeniach: dyskusja, praca w grupach, projekty

Punkty ECTS: 3 pkt

Wskaźniki ilościowe:

Aktywność studenta:

 • Udział w wykładach – 15 godz.
 • Udział w ćwiczeniach – 15 godz.
 • Przygotowanie do wykładu – 9 godz.
 • Przygotowanie do ćwiczeń – 15 godz.
 • Realizacja projektów - 15 godz.
 • Udział w konsultacjach – 6 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

 • wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela i studentów – 36 godz., 1,44 ECTS
 • o charakterze praktycznym – 25 godz., 1 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

A. Drosik, D. Heidrich, M. Ratajczak, Wprowadzenie do zrównoważonego rozwoju: podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2022

M. Łuszczyk, Ekonomia rozwoju trwałego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2021.

G. Venkatesh, ABC of Sustainable Development, BookBoon Press, Copenhagen 2015

Literatura uzupełniająca:

B. Tundys, Smart city: modele, generacje, pomiar i kierunki rozwoju, Wyd. Edu-Libri, Kraków 2022.

A. Sekuła, A. Miszczuk, J. Wojciechowska-Solis, J. Nucińska, Zrównoważony rozwój lokalny : podstawy teoretyczne i działania praktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2022

Efekty uczenia się:

EZR_W01 Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu relacje gospodarcze i rządzące nimi prawidłowości w ujęciu mikroekonomicznym, makroekonomicznym i sektorowym, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów zrównoważonego rozwoju. Znajomość obejmuje modele zrównoważonego rozwoju, gospodarkę o obiegu zamkniętym, ekonomię ekologiczną oraz różne sektory wdrażania zrównoważonego rozwoju takie jak rolnictwo, transport, konsumpcja, energetyka, mieszkalnictwo i miasta. (KP6_WG4)

EZR_U01 Student potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do formułowania i rozwiązywania złożonych problemów związanych z zrównoważonym rozwojem, krytycznej analizy przyczyn i przebiegu konkretnych procesów oraz zjawisk społeczno-gospodarczych w ujęciu makro i mikroekonomicznym. Kompetencje te obejmują zastosowanie ekoinnowacji, analizę wpływu degradacji środowiska na zrównoważony rozwój, oraz praktyczne wykorzystanie wskaźników zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem aspektów organizacyjnych, środowiskowych, i demograficznych. (KP6_UW3)

EZR_K01 Student jest przygotowany do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie, w tym w zakresie polityki społecznej i gospodarczej oraz finansów, z uwzględnieniem ram zrównoważonego rozwoju. Znajomość obejmuje rozumienie wpływu polityk środowiskowych na zrównoważony rozwój oraz zdolność do oceny ekonomicznych konsekwencji degradacji środowiska kontekście zrównoważonego rozwoju. (KP6_KK1)

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie w formie odpowiedzi ustnej

Ćwiczenia: zaliczenie na podstawie kolokwium wykład oraz zadanych projektów

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku

(Załącznik do Obwieszczenia nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku

z dnia 7 grudnia 2022 r.).

Szczegółowe warunki zaliczenia znajdują się dalszej części sylabusa.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Poskrobko
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)