Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka opisowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-2STA Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka opisowa
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.obowiązkowe
Ekonomia 2 rok 1 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Matematyka 330-ES1-1MAT

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest kształcenie twórczego i logicznego myślenia, ścisłego wyrażania myśli, formułowania problemów i rozwiązywania ich przy wykorzystaniu narzędzi statystycznych. Studenci poznają istotne zagadnienia ze statystyki opisowej, dotyczące możliwości zastosowania metod statystycznych do danych rzeczywistych (pozyskiwanie, analizowanie, prezentowanie, interpretowanie danych statystycznych, dobieranie odpowiednich metod statystycznych do analizy badanego procesu). W ramach przedmiotu poruszone zostaną następujące zagadnienia: rozkłady liczebności i częstości zmiennych 1- i 2-wymiarowych oraz ich parametry klasyczne, pozycyjne i mieszane; zależności stochastyczne i ich mierniki; podstawy analizy szeregów czasowych; miary dynamiki, w tym indeksy indywidualne i agregatowe.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, podstawowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauk społeczne, ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: rok I, semestr 2

Wymagania wstępne: znajomość zagadnień z matematyki poruszanych na I roku studiów l stopnia

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 15 godz. wykładów, 30 godz. ćwiczeń

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas wykładu.

Ćwiczenia - rozwiązywanie zadań, analiza statystyczna, dyskusja w grupie, praca samodzielna, praca z programem statystycznym.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach – 15 h.;

udział w ćwiczeniach – 30 h;

konsultacje – 6 h;

przygotowanie do zajęć – 50 h;

przygotowanie do wykładów – 24 godz.

przygotowanie do egzaminu i udział w egzaminie – 25 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 52 godz., 2 ECTS

o charakterze praktycznym: 100 godz., 4 ECTS

Literatura:

Podstawowa:

1. Kassyk-Rokicka H. (red.), Statystyka. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2011.

2. Kassyk-Rokicka H., Mierniki statystyczne, PWE, Warszawa 2011.

3. Podgórski J., Statystyka dla studiów licencjackich, PWE, Warszawa 2010.

4. Sobczyk M., Statystyka opisowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.

Uzupełniająca:

1. Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 2012.

2. Ostasiewicz W., Badania statystyczne, Wolters Kluver Polska – Oficyna, Warszawa 2011.

3. Roeske-Słomka I., Statystyka opisowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.

4. Rogowski J., Roszkowska E., Testy ze statystyki opisowej, Wydawnictwo UwB, Białystok 2009.

5. Frątczak E., Statistics for management and economics, Warsaw School of Economics, Warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

2STA_W01 Zna metody opisu statystycznego jednowymiarowego rozkładu empirycznego (miary tendencji centralnej, miary zmienności, miary asymetrii i koncentracji). E1_W06

2STA_W02 Zna metody opisu statystycznego związku pomiędzy dwoma cechami (budowa tablicy korelacyjnej, mierniki zależności stochastycznej i korelacyjnej). E1_W06

2STA_W03 Zna metody analizy rozwoju zjawiska w czasie (miary dynamiki i analiza szeregów czasowych). E1_W06

2STA_U01 Posiada umiejętność wyboru odpowiedniej charakterystyki dla opisu wybranego aspektu rozkładu empirycznego jednej cechy, zależności między cechami i dynamiki oraz potrafi zinterpretować miary statystyki opisowej. E1_U02

2STA_U02 Posiada podstawowe umiejętności pozyskiwania danych w celu analizowania, interpretowania i prognozowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych. E1_U02

2STA_K01 Potrafi samodzielnie rozszerzyć wiedzę i umiejętności ze statystyki opisowej. E1_K06

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągnięcie założonych efektów kształcenia.

Do egzaminu dopuszczone są osoby posiadające zaliczenie ćwiczeń na ocenę co najmniej 3,0. Egzamin ma formę pisemną i składa się z pytań testowych. Podstawą zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 51% maksymalnej liczby punktów.

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie co najmniej 51% maksymalnej liczby punktów z każdego z dwóch kolokwiów. Do oceny wliczane są również punkty uzyskane z aktywności na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Skrodzka
Prowadzący grup: Dorota Perło, Iwona Skrodzka, Katarzyna Wardzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.