Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bankowość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-2XBAN
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bankowość
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomia 1 stopień 2 rok Stacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie, w zaawansowanym stopniu wiedzy z zakresu bankowości, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem polskiego systemu bankowego, w tym działalności banku centralnego oraz banków komercyjnych. Również wykształcenie praktycznych umiejętności dotyczących analizy podmiotowej oraz produktowej rynku bankowego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu GRUPA 5.2 Przedmioty specjalizacyjne - Finanse i rachunkowość

Dziedzina i dyscyplina nauki:

Dziedzina: nauki społeczne

Dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: II Rok/ semestr III

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych - Wykład 15 godz.; ćwiczenia 15 godz.

Metody dydaktyczne

- wykład - wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, wykorzystanie form aktywizujących studentów (np. konwersacja, interaktywne quizy).

- ćwiczenia: rozwiązywanie zadań oraz przykładów z zakresu bankowości, angażowanie studentów do aktywnego uczestnictwa w ćwiczeniach i dyskusji; wykorzystanie metody przypadków

Punkty ECTS: 3 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta:

- wykład - 15 godz.

- ćwiczenia - 15 godz.

- przygotowanie się do ćwiczeń - 10 godz.

- studiowanie literatury - 15 godz.

- udział w konsultacjach - 6 godz.

- przygotowanie się do zaliczenia - 12 godz.

- zaliczenie - 2 godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. - 75

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 38 godz., tj. 1,52 ECTS

- o charakterze praktycznym: 15 godz., tj. 0,6 ECTS

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

1. Iwańczuk-Kaliska A, Warchlewska A. (red.), Bankowość, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2023.

2. Szelągowska A., Iwanicz-Drozdowska M., Jaworski W. L., Zawadzka Z., Bankowość w gospodarce cyfrowej, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2023.

3. Zaleska M., Kozińska M., Private banking. Tradycja i nowoczesność w bezpiecznym wydaniu, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2022.

4. Zaleska M. (red.), Świat bankowości, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2018.

5. Mishkin F. S, Serletis A., The economics of money, banking, and financial markets, Pearson Education, Inc, 4th Canadian ed, Toronto, Ontario 2016.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Kaczmarek P., Finanse po pandemii. Bankowość, kapitał, nadzór, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2022.

2. Świderska J., Galbarczyk T., Klimontowicz M., Marczyńska K., Bank komercyjny w Polsce. Podręcznik akademicki, Wydanie 2, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016.

3. Kosiński B., Nowak A.Z., Karkowska R., Winkler-Drews T.,Podstawy współczesnej bankowości, PWE, Warszawa 2017.

4. Choudhry M., The Principles of Banking, 1st Edition, John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd., Singapore 2012.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

2YBAN _W01 - zna i rozumie w zaawansowanym stopniu kluczowe zagadnienia z zakresu bankowości (KP6_WG1)

2YBAN _W02 - zna i rozumie wybrane zagadnienia z zakresu struktury sektora bankowego (KP6_WG2)

2YBAN _W03 - zna i rozumie w zaawansowanym stopniu relacje między poszczególnymi elementami sektora finansowego (KP6_WG4)

UMIEJĘTNOŚCI:

2YBAN _U01 - potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu bankowości do analizy i interpretacji przyczyn i przebiegu konkretnych procesów i zjawisk finansowych (KP6_UW1)

2YBAN _U02 - potrafi właściwie dobierać dane do analizowania i prognozowania konkretnych procesów i zjawisk finansowych z zastosowaniem właściwych metod i narzędzi statystycznych (KP6_UW2)

2YBAN_U03 - potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych, rozwiązując konkretne problemy i zagadnienia finansowe (KP6_UO2)

2YBAN_U04 - potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów, proponując odpowiednie ich rozwiązania w tym w zakresie bankowości (KP6_UU2)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

2YBAN_K01 - jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści ze względu na dynamikę procesów finansowych zachodzących w świecie, w tym rozwój produktów bankowych i potrzeb finansowych klientów banków (KP6_KK1)

2YBAN_K02 - jest gotów do rozwiązywania konkretnych problemów finansowych w oparciu o krytyczną ocenę posiadanej wiedzy i zgromadzonych informacji (KP6_KK3)

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie pisemne (test - 100%).

Ćwiczenia:

- aktywność na zajęciach - 10%

- case study - praca grupowa - 30%

- kolokwium - 60%

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r.).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Ertman
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)