Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rozliczenia podatkowe przedsiębiorstw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-3PRPP
Kod Erasmus / ISCED: 14.303 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rozliczenia podatkowe przedsiębiorstw
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Skrócony opis:

Podstawowym celem cyklu wykładów i ćwiczeń z przedmiotu Rozliczenia podatkowe przedsiębiorstw jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi zasad opodatkowania przedsiębiorstw oraz wyrobienie w nich umiejętności rozpoznawania poszczególnych ciężarów fiskalnych i prowadzenia bieżącej analizy podatkowej. Studenci zapoznają się z poszczególnymi podatkami funkcjonującymi w Polsce – w zakresie podmiotowym i przedmiotowym, a także podstawowymi możliwościami kształtowania ciężarów podatkowych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: III rok, semestr piąty

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): wiedza z zakresu podstaw systemu podatkowego

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin wykładów, 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne (podające, aktywizujące, uczestniczące):

- wykłady prowadzone w formie konwersatoryjnej (angażujący studentów do zadawania pytań), prezentacje multimedialne

- ćwiczenia: prezentacja poszczególnych zagadnień, dyskusja, analiza przypadków (praca indywidualna i w grupach)

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach 15 h

- udział w ćwiczeniach 30 h

- przygotowanie do ćwiczeń 30 h

- przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń 10 h

- przygotowanie do egzaminu 10 h

- udział w egzaminie 2 h

- udział w konsultacjach 5 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 52 h, 2 ECTS

- o charakterze praktycznym: 75 h, 3 ECTS

Literatura:

Podstawowa:

1. Felis P., Jamroży M., Szlęzak-Matusewicz J., Podatki i składki w działalności przedsiębiorców, Diffin, Warszawa 2019

2. Litwińczuk H., Karwat P., Pietrasiewicz W., Tetłak K., (red.), Prawo podatkowe przedsiębiorców, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2017

3. Martyniuk T., Małe przedsiębiorstwo. Rejestracja. Podatki. Ewidencja. Sprawozdawczość, ODDK, Gdańsk 2011.

4. Podatki 2019: teksty ustaw i rozporządzeń wraz z indeksem rzeczowym, C.H. Beck, Warszawa 2019

5. Kaźmierski A., Podatki 2019, Wolters Kluwer, Warszawa 2019

Uzupełniająca:

1. Mariański A., Krajewska A., Nowak-Piechota A., Wilk M. (red.), Opodatkowanie działalności gospodarczej w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

2. Dolata S., Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

3. Ickiewicz J., Podatki, składki, opłaty: fiskalne obciążenia działalności gospodarczej, SGH, Warszawa 2014.

4. Beger T., Liss P., Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2016.

5. Olchowicz I. (red.), VAT w działalności gospodarczej, Difin, Warszawa 2015.

6. Taxation trends in the European Union, Publications Office of the European Union, Luxemburg 2017, https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/taxation_trends_report_2017.pdf

Ustawy:

1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.)

2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm.)

3. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2016r., poz. 2180 ze zm.).

4. Ustawa z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zm).

Efekty uczenia się:

Wiedza

S1A_W02 - zna relacje pomiędzy strukturami i instytucjami gospodarczymi lub publicznymi w skali krajowej lub międzynarodowej (KP6_WG2)

S1A_W03 - ma wiedzę o normach i regułach (organizacyjnych, prawnych, (KP6_WG3)

Umiejętności

S1A_U03 - przyczyny i przebieg konkretnych procesów oraz zjawisk społeczno- (KP6_UW3)

S1A_U06 - potrafi wykorzystywać zdobyta wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych i dziedzin (KP6_UU1)

Kompetencje społeczne

S1A_K01 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się ze (KP6_KK1)

S1A_K05 - posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami prawnymi, moralnymi, zawodowymi w (KP6_ KR1)

Metody i kryteria oceniania:

Metody nauczania:

ćwiczenia: prezentacja poszczególnych zagadnień, dyskusja, prezentacje multimedialne, samodzielna praca studentów, studia przypadków,

wykłady: prezentacje multimedialne, studia przypadków, dyskusja.

Formy zaliczenia przedmiotu:

ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach oraz kolokwium sprawdzającego,

wykład: zaliczenie na ocenę na podstawie testu sprawdzającego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)