Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza finansowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-3XAFI Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza finansowa
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.obowiązkowe
Ekonomia 1 st. 3 rok Stacjonarne sem Zimowy
Ekonomia 3 rok 1 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami oraz narzędziami analizy finansowej mającymi zastosowanie w ocenie sytuacji finansowej jednostek gospodarczych.Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu „Analiza finansowa" jest:

- wprowadzenie do zagadnień analizy finansowej, jej narzędzi i ich wykorzystania;

- zapoznanie studentów z podstawowymi metodami użycia narzędzi analizy finansowej;

- zapoznanie studentów z problemami interpretacji wyników analizy;

- zdobywanie przez studentów wiedzy o mechanizmach kształtujących kondycję finansową jednostek oraz umiejętności prowadzenia analizy;

- przekazanie studentom wiedzy na temat działań księgowych i zdarzeń gospodarczych mających wpływ na sprawozdanie finansowe z punktu widzenia oceny sytuacji finansowej jednostki.

- uporządkowanie wiedzy w zakresie sprawozdawczości finansowej;

Poza usystematyzowaniem i pogłębieniem wiedzy teoretycznej, zajęcia mają na celu zdobycie przez studentów umiejętności praktycznych zastosowań narzędzi analizy finansowej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmioty specjalizacyjne (Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw)

Dziedzina i dyscyplina nauki:

Dziedzina: nauk społecznych

Dyscyplina: Ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: III Rok/ semestr V

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): Znajomość zagadnień z podstaw finansów, podstaw rachunkowości

Liczba godzin zajęć dydaktycznych - Wykład 15 godz.; ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne

Wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, wykorzystanie form aktywizujących studentów (np. konwersacja).

Ćwiczenia: rozwiązywanie zadań oraz przykładów z zakresu analizy finansowej, angażowanie studentów do aktywnego uczestnictwa w ćwiczeniach i dyskusji; wykorzystanie metody przypadków

Punkty ECTS: 4 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta:

- wykład - 15 godz.

- ćwiczenia - 30 godz.

- przygotowanie się do ćwiczeń - 15 godz.

- studiowanie literatury - 22 godz.

- udział w konsultacjach - 4 godz.

- przygotowanie się do zaliczenia końcowego - 12 godz.

- zaliczenie końcowe - 2 godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. - 100

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 51 godz., tj. 2,04 ECTS

- o charakterze praktycznym: 42 godz., tj. 1,68 ECTS

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. E. Nowak, Analiza sprawozdań finansowych, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2017.

2. F. Bławat i inni, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2017.

3. Analiza finansowa przedsiębiorstwa, (red.) G. Gołebiowski, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016.

4. W. Gabrusewicz, Metody analizy finansowej przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2019.

5. M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, wydanie III, PWN, Warszawa 2004 i nowsze

6. M. Fridson, F. Alvarez, Financial Statement Analysis, A practitioner's Guide, WILEY FINANCE 2015, DOI: 10.1002/9781119201489.

7. J. M. Wahlen, S. P. Baginski, M. Bradshaw, Financial reporting, financial statement analysis and valuation. A strategic perspective, Cengage Learning 2018, ISBN-978-1-337-61468-9.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. T. Maślanka, I. Mazur-Maślanka, Analiza i ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa z wykorzystaniem rachunku przepływów pieniężnych, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2021.

2. Problemy analizy finansowej w praktyce, (red.) B. Nita, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2016.

3. P. Golej, K. Prędkiewicz, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Marina, Wrocław 2015.

4. M. Gospodarowicz, E. Ślązak, Corporate financial analysis , Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2015

5. B. Pomykalska, P. Pomykalski, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017

Efekty uczenia się:

Wiedza

3XAFI_W01 - Student zna metody matematyczne i statystyczne oraz narzędzia gromadzenia, analizy i prezentacji danych pochodzących ze sprawozdania finansowego wykorzystywanych w analizie finansowej podmiotu (KP6_WG5)

Umiejętności

3XAFI_U01 - Student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu analizy finansowej do interpretacji przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie (KP6_UW1)

3XAFI_U02 - Student potrafi pozyskiwać dane do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i jej prognozy z zastosowaniem właściwych metod i narzędzi statystycznych (KP6_UW2)

3XAFI_UO3 - Student potrafi przygotować pisemną pracę opisującą kondycję finansową wybranego przedsiębiorstwa oraz zaprezentować jej wyniki (KP6_UO1)

Kompetencje społeczne

3XAFI_K01 – Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu analizy finansowej ze względu na dynamikę procesów rynkowych oraz zmienność przepisów prawa (KP6_KK1)

3XAFI_K02 - Student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga problemy poznawcze i dylematy związane z aktywnością finansową przedsiębiorstwa w oparciu o krytyczną ocenę posiadanej wiedzy z zakresu analizy finansowej (KP6_KK3)

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny:

Wykład: zaliczenie pisemne (test zamknięty). Podstawą zaliczenia jest uzyskanie minimum 51% łącznej liczby punktów.

Ćwiczenia:

- indywidualna aktywność na zajęciach indywidualna

- rozwiązywanie zadań i przykładów praktycznych (prezentacja wyników case study)

- kolokwium w formie pisemnej: (zaliczenie kolokwium od minimum 55%)

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie minimum 55% łącznej liczby punktów uzyskanych z przedstawionych form.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Ertman
Prowadzący grup: Agnieszka Ertman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Ertman
Prowadzący grup: Agnieszka Ertman, Katarzyna Lewkowicz-Grzegorczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalizacyjne

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.