Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - specjalistyczny warsztat językowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES2-2ANGW
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język angielski - specjalistyczny warsztat językowy
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomia 2 stopień 2 rok Stacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe lektoraty

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają na celu rozwijanie umiejętności językowych w kontekście zawodowym.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Warsztat językowy - ćwiczenia w praktycznym zastosowaniu języka obcego. Treścią przedmiotu są wybrane zagadnienia z języka angielskiego biznesowego i angielskiego ekonomicznego odpowiadające specjalizacjom poszczególnych grup a także język ogólnoakademicki.

Pełny opis:

Ogólnoakademicki

Stacjonarne

Moduł I: przedmioty podstawowe; przedmiot obowiązkowy

Językoznawstwo stosowane, języki specjalistyczne

II rok – I semestr

Wymagania wstępne: Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą podjęcie lektoratu na poziomie B2+ według ESOKJ

Metody dydaktyczne: metody podające, praktyczne i aktywizujące - objaśnienie, ćwiczenia przedmiotowe, gry dydaktyczne, dyskusja, praca z materiałami, prezentacja

Punkty ECTS 3 punkty (75 godz.)

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach: 30 godz.

Przygotowanie do zajęć: 12 godz.

Zapoznanie z literaturą: 16 godz.

Zadania projektowe realizowane w domu: 11 godz.

Udział w konsultacjach: 5 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

-wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: 35 godz. (ECTS: 1,4)

Literatura:

Literatura podstawowa:

'Professional English in Use', Ian MacKenzie, Cambridge University Press

'Oxford English for Careers, Finance 1', Richard Clark and David Baker, Oxford University Press

Advanced Language Practice, Michael Vince (Macmillan)

Successful Writing Advanced, V. Evans (Express Publishing)

artykuły z czasopism branżowych i sekcji finansowych czasopism online

Literatura uzupełniająca:

'Business Vocabulary in Practice', Will Capel, Jamie Flockhart and Sue Robbins, Collins English for Business

'In company 3.0, Corporate Finance', Ed Pegg, Macmillan Education

'Business Vocabulary Builder', P. Emerson (MacMillan)

Efekty uczenia się:

2ANGW_ U01 potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne z różnymi kręgami odbiorców oraz prowadzić debatę na określony temat posługując się się specjalistyczną terminologią z zakresu dyscypliny naukowej ekonomia i finanse posługując się językiem angielskim na poziomi B2+ KP7_UK1

2ANGW_ U02. potrafi kierować pracą zespołową, w tym podejmując wiodącą rolę w ramach w ramach przygotowywanych w języku angielskim prac pisemnych i/lub wystąpień ustnych (np. prezentacje) na określony temat w zakresie dyscypliny ekonomia i finanse KP7_UO1

2ANGW_ K01 jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, umiejętności dotyczących posługiwania się językiem angielskim wykorzystując terminologię z zakresu ekonomii i finansów w celu samodzielnego uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności KP7_KK5

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po III semestrze.

Ocena przygotowania do i aktywności na zajęciach.

Kolokwia i prace pisemne w trakcie zajęć.

Liczba dopuszczalnych nieobecności w semestrze: 2

Skala ocen:

100% - 91% bardzo dobry (5.0)

90% - 81% dobry plus (4.5)

80% - 71% dobry (4.0)

70% - 61% dostateczny plus (3.5)

60% - 51% dostateczny (3.0)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Grabowska, Anna Hlebowicz-Kozioł, Małgorzata Januszko, Paulina Pawłowska-Stec
Prowadzący grup: Anna Grabowska, Anna Hlebowicz-Kozioł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe lektoraty

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Warsztat językowy - ćwiczenia w praktycznym zastosowaniu języka obcego. Treścią przedmiotu są wybrane zagadnienia z języka angielskiego biznesowego i angielskiego ekonomicznego odpowiadające specjalizacjom poszczególnych grup a także język ogólnoakademicki.

Pełny opis:

Ogólnoakademicki

Stacjonarne

Moduł I: przedmioty podstawowe; przedmiot obowiązkowy

Językoznawstwo stosowane, języki specjalistyczne

II rok – I semestr

Wymagania wstępne: znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Metody dydaktyczne: metody podające, praktyczne i aktywizujące - objaśnienie, ćwiczenia przedmiotowe, gry dydaktyczne, dyskusja, praca z materiałami, prezentacja

Punkty ECTS

2 punkty

Bilans nakładu pracy studenta:

30 godz. – udział w zajęciach

15 godz. – przygotowanie do zajęć, prezentacji, zaliczeń

5 godz. - udział w konsultacjach

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

35h, 1,4 p. ECTS

- o charakterze praktycznym

50h, 2 p. ECTS

Literatura:

Literatura:

- Business Vocabulary in Use Advanced, B. Mascull (Cambridge UP, 2009)

- Business Vocabulary Builder, P. Emerson (MacMillan, 2009)

- FC Use of English, V. Evans

- Advanced Language Practice, Michael Vince (Macmillan, 2003)

- Successful Writing Advanced, V. Evans (Express Publishing, 2004)

- artykuły z czasopism branżowych i sekcji finansowych czasopism online

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Miśkiewicz, Paulina Pawłowska-Stec
Prowadzący grup: Bożena Miśkiewicz, Paulina Pawłowska-Stec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)