Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Efektywność systemów logistycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES2-2LESL
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Efektywność systemów logistycznych
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomia 2 stopień 2 rok Stacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu Efektywność systemów logistycznych jest przekazanie studentom wiedzy i kształtowanie umiejętności, w pogłębionym stopniu, w zakresie oceny sprawności i skuteczności funkcjonowania współczesnych systemów logistycznych. W tym kontekście poruszana jest tematyka dotycząca efektywności różnych typów systemów logistycznych oraz efektywności poszczególnych procesów zarządzania logistycznego: magazynowania i zarządzania zapasami, kompletacji, wydania, transportu, a także lokalizacji i układu przestrzennego magazynu oraz optymalizacji kosztów logistycznych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 4 - Grupa Zajęć_ 4.4_ Przedmioty specjalizacyjne_logistyka międzynarodowa

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, ekonomia i finanse

Rok studiów/ semestr: II rok/semestr 4

Wymagania wstępne: -

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: dyskusja, analiza studiów przypadku, praca grupowa i/lub indywidualna - uwzględniając zasady projektowania uniwersalnego w edukacji.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach - 30 godzin

Udział w konsultacjach - 4 godziny

Przygotowanie do ćwiczeń, studia literatury - 6 godzin

Przygotowanie do kolokwium - 10 godzin

Łączny nakład pracy studenta: 50 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 34h- 1,4 ECTS;

- o charakterze praktycznym: 10h- 0,4 ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

P. Blaik, Efektywność logistyki. Aspekt systemowy i zarządczy, PWE, Warszawa 2015.

M. Jacyna, K. Lewczuk, Projektowanie systemów logistycznych, PWN, Warszawa 2016.

S. Zamkowska, B. Zagożdżon, Systemy logistyczne w obsłudze przedsiębiorstw, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Puławskiego w Radomiu, Radom 2015.

Literatura uzupełniająca:

B. Galińska, Gospodarka magazynowa, Difin, Warszawa 2016.

N. Grzenkowicz, J. Kowalczyk, A. Kusak, Z. Podgórski, Analiza finansowo-ekonomiczna jako narzędzie oceny kondycji przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017.

M. Matulewski, S. Konecka, P. Fajfer, A. Wojciechowski, Systemy logistyczne, Komponenty. Działania. Przykłady, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2008.

A. Szymonik, Security in logistic systems, Lodz University of Technology Press, Lodz 2014.

A. Szymonik, D. Chudzik, Logistyka nowoczesnej gospodarki magazynowej, Difin, Warszawa 2018.

Efekty uczenia się:

2LESL_W01: Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu relacje i zasady współpracy pomiędzy podmiotami tworzącymi systemy logistyczne KP7_WG4

2LESL_W02: Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu metody i narzędzia oraz techniki analizy i oceny efektywności systemów logistycznych KP7_WG5

2LESL_W03: Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu specyfikę funkcjonowania systemów logistycznych KP7_WG8

2LESL_U01: Student potrafi w pogłębionym stopniu wykorzystać posiadaną wiedzę do analizowania procesów logistycznych oraz potrafi rozwiązywać złożone problemy w oparciu o istniejące informacje KP7_UW2

2LESL_U02: Student potrafi prognozować i modelować złożone procesy logistyczne KP7_UW4

2LESL_U03: Student potrafi kierować pracą zespołową i przyjmować wiodącą rolę w ramach przygotowania prac pisemnych i/lub wystąpień ustnych nt. sprawności i skuteczności systemów logistycznych KP7_UO1

2LESL_U04: Student potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych w celu rozwiązywania konkretnych problemów z zakresu funkcjonowania systemów logistycznych KP7_UO2

2LESL_U05: Student potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie w ramach rozstrzygania konkretnych problemów w obszarze efektywności systemów logistycznych KP7_UU1

2ESL_K01: Student potrafi dokonać krytycznej oceny posiadanej wiedzy, umiejętności i odbieranych treści w celu samodzielnego uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności z zakresu efektywności systemów logistycznych KP7_KK5

Metody i kryteria oceniania:

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r.).

Kolokwium pisemne – test wyboru, teoretyczny. Aby zaliczyć kolokwium, Student powinien otrzymać co najmniej 51% punktów możliwych do zdobycia.

Ocena w ramach pracy własnej – rozwiązywanie zadań grupowych i/lub indywidualnych, opracowanie studiów przypadku, formułowanie zaleceń. Student powinien otrzymać co najmniej 51% punktów możliwych do zdobycia.

Ocena końcowa jest sumą ocen z kolokwium i pracy własnej, aktywność na zajęciach może poprawić ocenę końcową. Standardowa skala ocen - 51% pkt (3,0), 61% (3,5), 71% (4,0), 81% (4,5), 91% (5,0).

Dopuszczalne są dwie nieobecności na ćwiczeniach. Nieobecności należy odrobić na konsultacjach.

Zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego istnieje możliwość ustalenia z prowadzącym formy zaliczenia ćwiczeń, uwzględniając osoby ze szczególnymi potrzebami.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zielińska
Prowadzący grup: Joanna Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu Efektywność systemów logistycznych jest przekazanie studentom wiedzy i kształtowanie umiejętności, w pogłębionym stopniu, w zakresie oceny sprawności i skuteczności funkcjonowania współczesnych systemów logistycznych. W tym kontekście poruszana jest tematyka dotycząca efektywności różnych typów systemów logistycznych oraz efektywności poszczególnych procesów zarządzania logistycznego: magazynowania i zarządzania zapasami, kompletacji, wydania, transportu, a także lokalizacji i układu przestrzennego magazynu oraz optymalizacji kosztów logistycznych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 4 - Grupa Zajęć_ 4.4_ Przedmioty specjalizacyjne_logistyka międzynarodowa

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, ekonomia i finanse

Rok studiów/ semestr: II rok/semestr 4

Wymagania wstępne: -

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: dyskusja, analiza studiów przypadku, praca grupowa i/lub indywidualna - uwzględniając zasady projektowania uniwersalnego w edukacji.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu czasu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach – 30 godzin

Udział w konsultacjach - 4 godziny

Przygotowanie do ćwiczeń, studia literatury – 6 godzin

Przygotowanie do kolokwium - 10 godzin

Łączny nakład pracy studenta: 50 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 34h- 1,4 ECTS;

- o charakterze praktycznym: 10h- 0,4 ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

P. Blaik, Efektywność logistyki. Aspekt systemowy i zarządczy, PWE, Warszawa 2015.

M. Jacyna, K. Lewczuk, Projektowanie systemów logistycznych, PWN, Warszawa 2016.

S. Zamkowska, B. Zagożdżon, Systemy logistyczne w obsłudze przedsiębiorstw, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Puławskiego w Radomiu, Radom 2015.

Literatura uzupełniająca:

B. Galińska, Gospodarka magazynowa, Difin, Warszawa 2016.

N. Grzenkowicz, J. Kowalczyk, A. Kusak, Z. Podgórski, Analiza finansowo-ekonomiczna jako narzędzie oceny kondycji przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017.

M. Matulewski, S. Konecka, P. Fajfer, A. Wojciechowski, Systemy logistyczne, Komponenty. Działania. Przykłady, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2008.

A. Szymonik, Security in logistic systems, Lodz University of Technology Press, Lodz 2014.

A. Szymonik, D. Chudzik, Logistyka nowoczesnej gospodarki magazynowej, Difin, Warszawa 2018.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zielińska
Prowadzący grup: Joanna Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu Efektywność systemów logistycznych jest przekazanie studentom wiedzy i kształtowanie umiejętności, w pogłębionym stopniu, w zakresie oceny sprawności i skuteczności funkcjonowania współczesnych systemów logistycznych. W tym kontekście poruszana jest tematyka dotycząca efektywności różnych typów systemów logistycznych oraz efektywności poszczególnych procesów zarządzania logistycznego: magazynowania i zarządzania zapasami, kompletacji, wydania, transportu, a także lokalizacji i układu przestrzennego magazynu oraz optymalizacji kosztów logistycznych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 4 - Grupa Zajęć_ 4.4_ Przedmioty specjalizacyjne_logistyka międzynarodowa

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, ekonomia i finanse

Rok studiów/ semestr: II rok/semestr 4

Wymagania wstępne: -

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: dyskusja, analiza studiów przypadku, praca grupowa i/lub indywidualna - uwzględniając zasady projektowania uniwersalnego w edukacji.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu czasu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach – 30 godzin

Udział w konsultacjach - 4 godziny

Przygotowanie do ćwiczeń, studia literatury – 6 godzin

Przygotowanie do kolokwium - 10 godzin

Łączny nakład pracy studenta: 50 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 34h- 1,4 ECTS;

- o charakterze praktycznym: 10h- 0,4 ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

P. Blaik, Efektywność logistyki. Aspekt systemowy i zarządczy, PWE, Warszawa 2015.

M. Jacyna, K. Lewczuk, Projektowanie systemów logistycznych, PWN, Warszawa 2016.

S. Zamkowska, B. Zagożdżon, Systemy logistyczne w obsłudze przedsiębiorstw, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Puławskiego w Radomiu, Radom 2015.

Literatura uzupełniająca:

B. Galińska, Gospodarka magazynowa, Difin, Warszawa 2016.

N. Grzenkowicz, J. Kowalczyk, A. Kusak, Z. Podgórski, Analiza finansowo-ekonomiczna jako narzędzie oceny kondycji przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017.

M. Matulewski, S. Konecka, P. Fajfer, A. Wojciechowski, Systemy logistyczne, Komponenty. Działania. Przykłady, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2008.

A. Szymonik, Security in logistic systems, Lodz University of Technology Press, Lodz 2014.

A. Szymonik, D. Chudzik, Logistyka nowoczesnej gospodarki magazynowej, Difin, Warszawa 2018.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)