Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość finansowa według MSR

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES2-2VRFN Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość finansowa według MSR
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 2L stac.studia ekonomiczne II st. - przedm.obowiązkowe
Ekonomia 2 rok 2 st. Stacjonarne sem letni
Ekonomia 2 st. 2 rok Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest przedstawienie zasad prowadzenia rachunkowości i sporządzania sprawozdawczości według MSR/MSSF oraz praktyczna aplikacja powyższych zasad.Skrócony opis:

Zajęcia z "Rachunkowości finansowej wg MSR" mają na celu:

- wprowadzenie do zagadnień sprawozdawczości finansowej opartej na standardach międzynarodowych (Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej - MSSF),

- zapoznanie studentów z systemem regulacji międzynarodowych i procesem ustanawiania standardów,

- zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami ewidencji zdarzeń gospodarczych w oparciu o MSR, MSSF oraz ukształtowanie praktycznych umiejętności w tym zakresie,

- przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu ewidencji księgowej, wyceny oraz prezentacji wyników zgodnych zasadami z MSR.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne drugiego stopnia

Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy

Dziedzina: nauki ekonomiczne

Dyscyplina: ekonomia

Rok: II

Semestr: III

Wymagania wstępne: Podstawy rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej

Metody dydaktyczne:

- ocenianie ciągłe (analiza aktywności studentów przy wspólnej dyskusji, aktywność indywidualna)

- samodzielne lub grupowe rozwiązywanie zadań i przykładów księgowych z wykorzystaniem obowiązujących rozwiązań MSR/MSSF (case study)

- prezentacja multimedialna studentów dotycząca rozwiązań MSR/MSSF oraz porównań do UoR

- kolokwium pisemne (test)

Liczba punktów ECTS: 4

Liczba godzin: 18

Bilans nakładu pracy:

- Ćwiczenia: 30

- Przygotowanie się do ćwiczeń: 22

- Studiowanie literatury: 9

- Przygotowanie prezentacji: 10

- Udział w konsultacjach: 4

- Przygotowanie się do zaliczenia: 10

- Egzamin: 2

- Łączny nakład pracy studenta w godz.: 75

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 24 godz., 0,96 pkt. ECTS

- o charakterze praktycznym: 42 godz., 1,68 pkt. ECTS

Literatura:

1. IFRS Foundation (2016), Standardy MSSF według stanu na dzień 13 stycznia 2016 r., Wydawnictwo Stowaryszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.

2. IASB (2017), IFRS® Standards, Part A, PART B, IFRS.

3. IASB (2017), Standards Consolidated without early application, IFRS.

4. P. Pacter (2017), Pocket Guide to IFRS® Standards — the global financial reporting language, IFRS Foundation, Londyn.

5. W. Fałowski. M. Frendzel (2017), Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilnasowego, Wyd. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.

6. J. Pfaff (2017), Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

7. M. Strojek-Filus, J. Pfaff (2018), Podstawy rachunkowości z uwzględnieniem MSSF Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

8. B. Nita (2019), Sprawozdanie finansowe według MSSF, Wolters Kluwer, Warszawa.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

E2_W01 ma pogłębioną wiedzę z dziedziny międzynarodowych przepisów w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości oraz zna rozszerzony zakres współczesnej terminologii księgowej S2A_W01

E2_W06 ma pogłębioną wiedzę w zakresie metod i narzędzi, opisu oraz technik księgowo-sprawozdawczych, analizy i prezentacji kondycji finansowej podmiotów S2A_W06

E2_W07 ma pogłębioną wiedzę o przepisach MSSR organizujących struktury i instytucje ekonomiczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania S2A_W07

UMIEJĘTNOŚCI:

E2_U02 potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu zmian w sprawozdawczości podmiotów stosujących przepisy prawa międzynarodowego w zakresie MSSF oraz potrafi formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody analiz w tym obszarze S2A_U02

E2_U05 potrafi posługiwać się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, etycznymi, zawodowymi, itp.) w celu rozwiązywania problemów z zakresu ekonomii, ma rozszerzoną umiejętność w posługiwaniu się tymi normami w naukach ekonomicznych S2A_U05

E2_U07 wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i przepisów komplementarnych do proponowania rozwiązań i samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów S2A_U07

KOMPETENCJE:

E2_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości międzynarodowej , rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób w tym zakresie. S2A_K01

E2_K06 potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny. S2A_K06

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągnięcie założonych efektów kształcenia. Szczegółowe formy przewidziane do ich weryfikacji, to:

- aktywność: 5 pkt.

- zadania: 5 pkt.

- prezentacja: 40 pkt.

- test: 50 pkt.

Przedziały punktowe:

5,0 – od 90%

4,5 – od 82%

4,0 – od 75%

3,5 – od 67%

3,0 – od 60%

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Lewkowicz-Grzegorczyk, Izabela Rutkowska
Prowadzący grup: Katarzyna Lewkowicz-Grzegorczyk, Izabela Rutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.