Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rozliczenia w obrocie międzynarodowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS1-3ROM Kod Erasmus / ISCED: 14.303 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rozliczenia w obrocie międzynarodowym
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L stac. I st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty kierunkowe
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 1 st. 3 rok Stacjonarne sem Zimowy
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 3 rok 1 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Ekonomia cz. 1 0300-MS1-1EKO

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Głównym celem realizacji przedmiotu jest wprowadzenie studenta, w zaawansowanym stopniu, w problematykę związaną z rozliczeniami, jakie występują w handlu międzynarodowym. Student zapozna się zatem z warunkami i zasadami dokonywania płatności i rozliczeń w handlu międzynarodowym. Analizowane będą zagadnienia związane z kontraktami międzynarodowymi, tj. sposobami ich realizacji, dokonywania płatności, zabezpieczeń oraz finansowania. Omówiona zostanie także rola banków, jako podmiotów pośredniczących w realizowanych rozliczeniach handlowych.

Z punktu widzenia eksportera i importera analizie poddane zostaną podstawowe instrumenty prawne i ekonomiczne w tym zakresie, tj. inkaso i akredytywa dokumentowa, rodzaje rozliczeń w handlu zagranicznym, finansowanie handlu zagranicznego m.in. przez factoring i forfaiting, bankowa obsługa transakcji zagranicznych, a także podstawowe regulacje prawa międzynarodowego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmioty kierunkowe

Dziedzina i dyscyplina nauk: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: studia 1 st./ rok III/ semestr 5

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne (podające, aktywizujące, uczestniczące):

- wykłady prowadzone w formie konwersatoryjnej (angażujący studentów do zadawania pytań), prezentacje multimedialne;

- ćwiczenia prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz w oparciu o udostępnione materiały; przewidywane formy prowadzenia zajęć to: dyskusja ze studentami, rozwiązywanie zadań i problemów sytuacyjnych oraz ich prezentacja, będąca efektem pracy indywidualnej, jak i zespołowej.

Punkty ECTS: 7

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach 15 h

- przygotowanie się do wykładu 20 h

- przygotowanie do zaliczenia końcowego 25 h

- udział w ćwiczeniach 30 h

- przygotowanie do ćwiczeń 35 h

- przygotowanie prac (wystąpień publicznych) 35 h

- udział w konsultacjach 15 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 60 h, 2,33 ECTS

- o charakterze praktycznym: 45h, 1,80 ECTS

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Marciniak-Neider D. (red.), Rozliczenia międzynarodowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2011.

Marciniak-Neider D., Płatności w handlu zagranicznym, Wyd. UG, Wyd. IV, Gdańsk 2008.

Najlepszy E., Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2013.

Bielawska A., Finanse zagraniczne MSP, PWN, Warszawa 2006.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Kowalik P., Pietrzak A., Finanse międzynarodowe. Zbiór zadań, PWN, Warszawa 2012.

Krzyżkiewicz Z. Operacje bankowe: Rozliczenia krajowe i zagraniczne, Poltext, Warszawa 2001.

Marciniak-Neider D., Rozliczenia w handlu zagranicznym, PWE, Warszawa 2017.

Misztal P., Kosztowniak A., Szelągowska A., Pszczółka I. Finanse i rozliczenia międzynarodowe, C.H. Beck, Warszawa 2009.

Ostaszewski J. (red.), Finanse, Diffin, Warszawa 2008.

Stępień B., Transakcje handlu zagranicznego, PWE, Warszawa 2004.

Stępień B., Handel zagraniczny: poradnik dla praktyków, PWE, Warszawa 2012.

ECB, TARGET Services, https://www.ecb.europa.eu/paym/target/html/index.en.html

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

KP6_WK1 zna i rozumie fundamentalne struktury i instytucje międzynarodowe oraz zasady ich działania we współczesnej gospodarce

KP6_WK5 zna normy i reguły (prawne, organizacyjne, etyczne) odnoszące się do struktur międzynarodowych oraz rządzące nimi prawidłowości, sposoby działania

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

KP6_UW1 potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do interpretacji złożonych zjawisk i procesów społecznych o zasięgu ponadkrajowym

KP6_UO3 potrafi współdziałać z innymi osobami, wykorzystując w sposób poprawny regulacje prawne, uwarunkowania organizacyjne i społeczne w celu rozwiązania złożonych problemów z zakresu międzynarodowych transakcji towarowych i kapitałowych

KP6_UU1 potrafi samodzielnie planować i realizować proces uczenia się, pogłębiać zasób posiadanej wiedzy dotyczącej zależności i ograniczeń cechujących operacje międzynarodowe, w szczególności w handlu zagranicznym

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

KP6_KK1 jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, umiejętności i odbieranych treści ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie, a w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu korzystania z opinii ekspertów

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie pisemnej zawierający pytania testowe jednokrotnego wyboru oraz pytania otwarte – egzamin uznaje się za zaliczony po uzyskaniu co najmniej 50% + 1 punktów.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Ćwiczenia zaliczane na podstawie aktywności na zajęciach oraz prezentacji grupowej zadanego zagadnienia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Wyszkowski
Prowadzący grup: Adam Wyszkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Wyszkowski
Prowadzący grup: Adam Wyszkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.