Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe, cz. II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS1-3SED2 Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe, cz. II
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L stac. I st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty specjalizacyjne
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 1 st. 3 rok Stacjonarne sem Letni
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 3 rok 1 st. Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

- wykształcenie u studentów umiejętności stosowania w praktyce metodyki pisania pracy naukowej

- utrwalenie u studentów umiejętności samodzielnego wyszukiwania i gromadzenia literatury i danych, porządkowania i dbania o spójność

treści oraz argumentowania, generalizowania i wyciągania logicznych wniosków,

- utrwalenie umiejętności prowadzenia samodzielnej pracy badawczej,

- wspieranie studenta i nadzór nad procesem samodzielnego pisania pracy licencjackiej,

- zapoznanie studentów z badaniami prowadzonymi w jednostce.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Moduł 5: Seminaria

Rok studiów/ semestr: Rok III, semestr VI

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: seminarium 45 godzin

Metody dydaktyczne: zajęcia w formie konwersatorium, prezentacje multimedialne, dyskusja nad określonymi problemami i tematami

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w seminarium - 45 h

- przygotowanie do zajęć - 10 h

- poszukiwanie, gromadzenie i studiowanie danych i literatury - 30 h

- przygotowanie pracy dyplomowej - 56 h

- udział w konsultacjach - 9 h

Łączny nakład pracy studenta - 150 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin 54, punkty ECTS 2

- o charakterze praktycznym: liczba godzin 25, punkty ECTS 1

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2012

2. K. Meredyk, Przedmiot i metoda badań ekonomicznych, Wydawnictwo UwB, Białystok 2003

3. J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009

4. A. Dudziak, A. Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Wyd. Difin, Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca:

1. R. Zenderowski, Praca magisterska, licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Wyd. CeDeWu,

Warszawa 2009

2. R. Wojciechowska, Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Wyd. Difin, Warszawa 2010

3. K. Wójcik, Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską, Wyd. Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa

2012

Efekty uczenia się:

3SED1_W01 Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu mechanizmy ewolucji międzynarodowych stosunków gospodarczych,

specyfikę różnorodnych struktur i instytucji społecznych, występujących w relacjach międzynarodowych, umiejscowienie

międzynarodowych stosunków gospodarczych w dziedzinie nauk społecznych oraz metodologii badań, w szczególności w sferze

wybranego przez siebie obszaru badawczego (KP6_WG1) (KP6_WG2) (KP6_WK1)

3SED1_W02 Zna metody matematyczne, statystyczne i narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji informacji do

przygotowania pracy dyplomowej (KP6_WK4)

3SED1_W03 Student zna w zaawansowanym stopniu źródła pozyskiwania i zasad porządkowania informacji niezbędnych do

przygotowania pracy dyplomowej (KP6_WG3)

3SED1_W04 Zna pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, odnoszące się do pisania prac

dyplomowych (KP6_WK6)

3SED1_U01 Student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do interpretacji złożonych zjawisk i procesów społecznych o zasięgu ponad

krajowym z wybranego przez siebie obszaru badawczego (KP6_UW1)

3SED1_U02 Potrafi wyjaśniać procesy i uwarunkowania towarzyszące działalności na rynku międzynarodowym do analizy przyjętego

problemu badawczego i realizacji celu pracy przy wykorzystaniu odpowiednich materiałów źródłowych (KP6_UW3)

3SED1_U03 Potrafi komunikować się wykorzystując specjalistyczną terminologię z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych

i dyscyplin komplementarnych, w tym przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone konkretnemu zagadnieniu,

właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe (KP6_UK1)

3SED1_U04 Potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i dziedzin

komplementarnych do analizy i rozstrzygania złożonych problemów ujawniających się przy pisaniu pracy dyplomowej (KP6_UO2)

3SED1_K01 Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, umiejętności i odbieranych treści z uwagi na obszar badawczy

przyjęty w pracy dyplomowej (KP6_KK1)

3SED1_K02 Jest gotów do uznawania znaczenia nabytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych, w tym w

ramach analizowanego w pracy dyplomowej obszaru badawczego (KP6_KK2)

3SED1_K03 Jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego, projektów społecznych w oparciu o myślenie i działanie w

sposób przedsiębiorczy, dzięki podjętym badaniom w pracy dyplomowej (KP6_KO2)

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia drugiej części seminarium licencjackiego:

- przygotowanie pracy licencjackiej zgodnie z wymogami merytorycznymi i technicznymi

- złożenie i zaakceptowanie przez promotora w systemie ADP całej pracy licencjackiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Grabowiecki, Henryk Wnorowski
Prowadzący grup: Jerzy Grabowiecki, Henryk Wnorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Grabowiecki, Henryk Wnorowski
Prowadzący grup: Jerzy Grabowiecki, Henryk Wnorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

- wykształcenie u studentów umiejętności stosowania w praktyce metodyki pisania pracy naukowej

- utrwalenie u studentów umiejętności samodzielnego wyszukiwania i gromadzenia literatury i danych, porządkowania i dbania o spójność

treści oraz argumentowania, generalizowania i wyciągania logicznych wniosków,

- utrwalenie umiejętności prowadzenia samodzielnej pracy badawczej,

- wspieranie studenta i nadzór nad procesem samodzielnego pisania pracy licencjackiej,

- zapoznanie studentów z badaniami prowadzonymi w jednostce.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Moduł 5: Seminaria

Rok studiów/ semestr: Rok III, semestr VI

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: seminarium 45 godzin

Metody dydaktyczne: zajęcia w formie konwersatorium, prezentacje multimedialne, dyskusja nad określonymi problemami i tematami

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w seminarium - 45 h

- przygotowanie do zajęć - 10 h

- poszukiwanie, gromadzenie i studiowanie danych i literatury - 30 h

- przygotowanie pracy dyplomowej - 56 h

- udział w konsultacjach - 9 h

Łączny nakład pracy studenta - 150 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin 54, punkty ECTS 2

- o charakterze praktycznym: liczba godzin 25, punkty ECTS 1

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2012

2. K. Meredyk, Przedmiot i metoda badań ekonomicznych, Wydawnictwo UwB, Białystok 2003

3. J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009

4. A. Dudziak, A. Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Wyd. Difin, Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca:

1. R. Zenderowski, Praca magisterska, licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Wyd. CeDeWu,

Warszawa 2009

2. R. Wojciechowska, Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Wyd. Difin, Warszawa 2010

3. K. Wójcik, Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską, Wyd. Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa

2012

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.