Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konkurencyjność międzynarodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS2-2KON
Kod Erasmus / ISCED: 14.601 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Konkurencyjność międzynarodowa
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 2 stopień 2 rok
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Wymagania wstępne: Student powinien znać podstawowe zależności ekonomiczne: zasady działania mechanizmu rynkowego, kryteria

wyborów ekonomicznych dokonywanych przez poszczególne podmioty gospodarujące, zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej.

Student powinien znać mapę polityczną świata i uwarunkowania międzynarodowych stosunków gospodarczych we współczesnym świecie.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest przekazanie studentom, w pogłębionym stopniu, wiedzy z zakresu badania konkurencyjności międzynarodowej gospodarek i przedsiębiorstw, determinant międzynarodowej konkurencyjności gospodarek, wykształcenie umiejętność analizy i oceny czynników konkurencyjności oraz określania sposobów jej poprawy w poszczególnych krajach. Student nabędzie umiejętności analizy konkurencyjności międzynarodowej wybranego kraju w oparciu o statystyki organizacji międzynarodowych.

Pełny opis:

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

FORMA STUDIÓW: stacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: przedmiot specjalizacyjny (do wyboru)

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: rok II/ semestr 4

WYMAGANIA WSTĘPNE: brak

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: wykład - 15 h, ćwiczenia 15 h

METODY DYDAKTYCZNE:

- wykład z wykorzystaniem prezentacji, angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas wykładu i zadawania pytań;

- ćwiczenia: angażowanie studentów do udziału w dyskusji, prezentacje studentów

PUNKTY ECTS: 7

bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 15 h

- egzamin: 2 h

- udział w w konsultacjach: 6 h

- przygotowanie do egzaminu: 60 h

- udział w ćwiczeniach: 15 h

- przygotowanie do ćwiczeń: 30 h

- przygotowanie prezentacji: 47 h

Łączny nakład pracy studenta 175 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: liczba godzin 38 (ECTS: 0,8)

- o charakterze praktycznym: 10 h (ECTS 0,2)

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Raport o konkurencyjności 2020. Konkurencyjność międzynarodowa w kontekście rozwoju sektora usług, red. A. M. Kowalski, M. A. Weresa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2020.

2. H. G. Adamkiewicz, Konkurencyjność międzynarodowa krajów, Gdańsk, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2019.

3. P. Krugman, Competitiveness: A Dangerous Obsession, Foreign Affairs, March/April 1994.

4. Porter M.E., Porter o konkurencji, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. International competitiveness of Polish companies during and after the global economic crisis, red. M. Dzikowska, M. Gorynia, B. Jankowska, Warsaw, Difin, 2017.

2. Konkurencyjność międzynarodowa i regionalna państw Grupy Wyszehradzkiej: Polski, Węgier, Czech i Słowacji, red. A. Zielińska-Głębocka, K. Gawlikowska Hueckel, Gdańsk, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego 2013

3. Bednarz, J., Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynkach europejskich na przykładzie wybranych branż, Gdańsk, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, 2013

4. Polska raport o konkurencyjności 2019. Konkurencyjność międzynarodowa w kontekście rozwoju przemysłu 4.0, red. A. M. Kowalski, M. A. Weresa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2019.

5. Raporty: IMD, World Competitiveness Report (annual report), Louzanne; The Heritage Foundation, Index of Economic Freedom, (annual report), Washington, DC and New York; The World Bank and the International Finance Corporation, Doing Business (annual report), Washington; World Economic Forum (WEF), Global Competitiveness Report (annual report).

Efekty uczenia się:

2KON_W01 Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu istotę złożonych zależności między uczestnikami stosunków międzynarodowych, w szczególności w sferze gospodarczej, i ich oddziaływanie na pozycję i zdolność konkurencyjna gospodarek i regionów (KP7_WG3)

2KON_W02 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu wybrane metody i narzędzia badawcze, w tym techniki pozyskiwania danych w zakresie badania konkurencyjności międzynarodowej krajów (KP7_WG5)

2KON_U01 Student potrafi wypowiadać się na temat przyczyn i przebiegu procesów oraz zjawisk gospodarczych w skali międzynarodowej oraz formułować własne opinie na temat ich wpływu na konkurencyjność międzynarodową gospodarek (KP7_UK2)

2KON_U02 Potrafi komunikować się z różnymi kręgami odbiorców w zakresie analizy złożonych zjawisk gospodarczych o zasięgu międzynarodowym i ich przełożenia na konkurencyjność międzynarodową krajów oraz przygotować prezentację multimedialną na ten temat (KP7_UK3)

2KON_K01 Student jest gotów do samodzielnego i krytycznego uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności o wymiar interdyscyplinarny, z uwagi na dynamikę zmian w gospodarce światowej i ich wpływ na determinanty konkurencyjności międzynarodowej krajów (KP7_KK2)

Metody i kryteria oceniania:

WYKŁAD:

Egzamin w formie testu.

ĆWICZENIA:

Zaliczenie na podstawie przygotowanej pracy pisemnej i prezentacji multimedialnej oraz udziału w dyskusji.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Jurczuk
Prowadzący grup: Anna Jurczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest przekazanie studentom, w pogłębionym stopniu, wiedzy z zakresu badania konkurencyjności międzynarodowej gospodarek i przedsiębiorstw, determinant międzynarodowej konkurencyjności gospodarek, wykształcenie umiejętność analizy i oceny czynników konkurencyjności oraz określania sposobów jej poprawy w poszczególnych krajach. Student nabędzie umiejętności analizy konkurencyjności międzynarodowej wybranego kraju w oparciu o statystyki organizacji międzynarodowych.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Raport o konkurencyjności 2020. Konkurencyjność międzynarodowa w kontekście rozwoju sektora usług, red. A. M. Kowalski, M. A. Weresa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2020.

2. H. G. Adamkiewicz, Konkurencyjność międzynarodowa krajów, Gdańsk, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2019.

3. P. Krugman, Competitiveness: A Dangerous Obsession, Foreign Affairs, March/April 1994.

4. Porter M.E., Porter o konkurencji, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. International competitiveness of Polish companies during and after the global economic crisis, red. M. Dzikowska, M. Gorynia, B. Jankowska, Warsaw, Difin, 2017.

2. Konkurencyjność międzynarodowa i regionalna państw Grupy Wyszehradzkiej: Polski, Węgier, Czech i Słowacji, red. A. Zielińska-Głębocka, K. Gawlikowska Hueckel, Gdańsk, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego 2013

3. Bednarz, J., Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynkach europejskich na przykładzie wybranych branż, Gdańsk, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, 2013

4. Polska raport o konkurencyjności 2019. Konkurencyjność międzynarodowa w kontekście rozwoju przemysłu 4.0, red. A. M. Kowalski, M. A. Weresa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2019.

5. Raporty: IMD, World Competitiveness Report (annual report), Louzanne; The Heritage Foundation, Index of Economic Freedom, (annual report), Washington, DC and New York; The World Bank and the International Finance Corporation, Doing Business (annual report), Washington; World Economic Forum (WEF), Global Competitiveness Report (annual report).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)